فصلنامه علمی

آ

 • آتشک، محمد ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • آیتی، محسن تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • آیتی، محسن بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 41-48]

ا

 • ابراهیم دماوندی، مجید تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-198]

 • ابراهیم زاده، عیسی نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • احمدی، فاطمه یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]

 • احمدی، مریم ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • افرایی، هادی بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 73-79]

 • افشارچی، محسن ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • امیری، علی ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • امینی‌فر، الهه تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

ت

 • تاج الدین، مهدی سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-31]

ج

ح

 • حمزه‌نژاد، مهدی بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

خ

 • خزایی، سعید نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 49-56]

 • خشنودی فر، مهرنوش بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • خلاقی، اصغر رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

د

 • ده باشی شریف، فروزان نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

ذ

 • ذاکری، علیرضا بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 73-79]

ر

 • رحمانی نیشابور، رویا ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • رستگار، عباسعلی سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-31]

 • رستمی، مریم بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 41-48]

 • رشید حاجی خواجه لو، صالح بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 73-79]

 • رفیع پور، ابوالفضل ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 199-209]

 • رکاب اسلامی زاده، سجاد تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • رنگ آور، حسین بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 181-189]

ز

 • زاده‌دباغ، حسین تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • زارع، حسین یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • زارعی زوارکی، اسماعیل ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • زاهدبابلان، عادل عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

 • زندی، بهمن نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

 • زنگوئی، شهناز بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 73-79]

س

 • سارانی، هادی تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-243]

 • سلیمانی، صادق ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • سمیع ‏زاده، مهدی نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • سیروس صبری، رضا تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-198]

ش

 • شایگان، اسحاق تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 135-145]

 • شریف، سید مصطفی ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • شریفی، زهرا میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • شقاقی، فرهاد یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • شکر باغانی، اشرف السادات یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]

 • شیری احمد آبادی، محمد ابراهیم ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

ص

 • صالح صدق‌پور، بهرام تأثیر بازی رایانه‌ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

 • صحت، آذرچهر رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری آموزشی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 211-221]

 • صفری، سعید نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-301]

 • صفری همت آبادی، طوبی یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]

ض

 • ضیاءحسینی، سید محمد نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

ط

 • طالبی نژاد، محمدرضا نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 49-56]

ع

 • عباس‌پور اسداله، جوانه تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-198]

 • عسگری مقدم، رضا ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

 • علی پور، احمد نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

ف

 • فتحی واجارگاه، کورش بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • فراهانی، علیرضا ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • فرج اللهی، مهران عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

ق

ک

 • کاوه، محمدحسین یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • کردنوقابی، رسول یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]

م

 • مرتضوی اقدم، پری ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 255-265]

 • مرصعی، سولماز بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]

 • مطهری نژاد، حسین هدف های آموزش مهندسی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 161-170]

 • مظلوم، موسی استفاده بهینه از نرم افزار پاورپوینت در تدریس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 127-134]

 • معماریان، غلامحسین بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • مقصودی، بهروز ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-180]

 • ملک دار، مهدی سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-31]

 • منجمی، امیرحسن میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • مهدی نژاد، جمال الدین تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-198]

ن

 • نصر، احمد رضا میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 115-126]

 • نصراصفهانی، احمدرضا ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 223-234]

 • نصری، صادق تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

 • نعیمی حسینی، فخرالزمان یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • نوروزی لرکی، فرزانه تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 277-285]

و

 • وحید دستجردی، حسین نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 49-56]

ه

 • هاشمی طغرالجردی، سیدمجید بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 147-159]

 • هرمزی، محمود یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 245-254]

 • همرنگ، محمد عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-276]

ی