فصلنامه علمی

 

آدرس: تهران- لویزان- خ.شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- معاونت پژوهشی- اداره انتشارات ونشریات علمی پژوهشی- دفتر نشریه فناوری آموزش- کد پستی: 15811-16788

 

صندوق پستی:163-16785

آدرس پست الکترونیکی: Jte@Sru.ac.ir

تلفن: (2598) 9-22970060

ساعت تماس تلفنی  11-9(یکشنبه و سه شنبه)


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image