فصلنامه علمی

سردبیر


پروفسور حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

معماری

سردبیر


دکتر مهرک رحیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مدیر مسئول


پروفسور موسی مظلوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مهندسی عمران

دبیر تخصصی


دکتر روشن احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مشاور نمایه سازی


پروفسور جعفر نوری مشاور بین المللی نمایه سازی نشریات علمی

محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی کاوه دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عباس افشار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی شکوه فر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،‌ ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی خاکی صدیق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


پروفسور غلامرضا قدرتی امیری دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


پروفسور رضا ابراهیم پور دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمود قضاوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،‌ تهران، ایران

مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


پروفسور بهروز حسنی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرک رحیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

زبانشناسی رایانشی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمد شمس اسفند آبادی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

الکترونیک

اعضای هیات تحریریه


پروفسور حمیدرضا آراسته دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مدیریت آموزش عالی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

معماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور مهناز معلم دانشگاه تاوسون، مریلند، ایالات متحده آمریکا

تکنولوژی آموزشی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علیرضا آزموده اردلان دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی نقشه برداری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حمید مسگرانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

آموزش ریاضی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حامد ارزانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مهندسی عمران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی غفاری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مـعماری

  • a-ghaffarisbu.ac.ir