فصلنامه علمی

اهداف (Aims):

هدف از انتشار فصلنامه علمی "نشریه فناوری آموزش" ارتقاء سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مطالعات فناوری آموزش است. نشریه فناوری آموزش اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

  • رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه فناوری آموزش
  • ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با فناوری آموزش
  • نهادینه کردن مطالعات مرتبط با فناوری آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور
  • ایجاد ارتباط میان پژوهشگران حوزه فناوری آموزش
  • انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه فناوری آموزش
  • دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید پایگاه های استنادی ملی(ISC) و بین‌المللی (Scopus و Web of Science) در حوزه تخصصی نشریه.

 

 چشم انداز (Scope) :

با توجه به اهمیت پرداختن همه جانبه به امر فناوری در آموزش درکلیه رشته‌ها و حوزه‌های علمی و مطالعاتی، این نشریه در پی برطرف کردن خلاء موجود در قلمرو مباحث نظری وکاربردی‌ درحوزه فناوری آموزش است. فناوری آموزش پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته‌های پژوهشی اصیل در زمینه دانش‌های مرتبط با فناوری آموزش می باشد، مانند روش‌های نوین آموزش و فناوری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش های مبتنی بر بکارگیری فناوری، ارزیابی بکارگیری فناوری در آموزش. چشم‌انداز و حوزه مطالعاتی این نشریه، تلاش‌ در جهت ‌گسترش مرزهای‌ دانش در زمینه فناوری آموزش‎، اشاعه وگسترش دانش برنامه‎ریزی و به کارگیری فناوری در آموزش در حوزه ‎رشته‌های مختلف، بررسی موضوعات و چالش‌های روش‌های مبتنی بر فناوری در آموزش و ارائه راه‎‍حل‌های مناسب برای آنها، نشر یافته‎ها، الگوها و دستاوردهای نظری وکاربردی در زمینه‌های مختلف با محوریت فناوری آموزش و بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان می باشد.