فصلنامه علمی

استفاده مجدد و بدون محدودیت از منابع نشریه در انطباق با نظریه دسترسی آزاد بوداپست (BOAI)

نشریه فناوری آموزش متعهد به پیروی از نظریه دسترسی آزاد بوداپست می باشد. در راستای تقاضای فزاینده رایگان و در دسترسی آزاد تحقیقات ، افراد از طریق رایانه و ارتباطات اینترنتی می توانند از پیشرفت های چشمگیر در علوم ، پزشکی و بهداشت مطلع شوند.

این توصیه ها طی دهه گذشته به منظور دستیابی به پژوهش های علمی بدون محدودیت و به صورت آزاد برای عموم در اختیار گذاشته شده است. توصیه های مذکور نتیجه جلسه ای است که توسط بنیادهای حامی دسترسی باز به مناسبت دهمین سالگرد نظریه دسترسی آزاد بوداپست ترتیب داده شد که اولین بار دسترسی آزاد را تبیین نمودند.

در طی دهه گذشته تلاش شده است تا دسترسی آزاد دانش پژوهان به تحقیقات علمی که عمدتاً با بودجه عمومی تأمین می شوند در اختیار عموم قرار داده شود. در دسترس قرار دادن تحقیقات در دسترس همه - به صورت رایگان و بدون محدودیت های حق چاپ، تلاش های علمی را تسریع می کند و به نویسندگان اجازه می دهد تعداد بیشتری از خوانندگان را جلب نمایند

این توصیه ها شامل توسعه سیاست های دسترسی آزاد در موسسات آموزش عالی و بنگاه های تأمین مالی، صدور مجوز برای کارهای علمی، توسعه زیرساخت هایی مانند مخازن دسترسی آزاد و ایجاد استانداردهای رفتار حرفه ای برای انتشارات دسترسی آزاد است. همچنین منظور از این هدف جدید دستیابی به امکان دسترسی آزاد برای توزیع بهینه تحقیقات جدید ارزیابی شده توسط داوری همتراز در هر مکان , به مدت ده سال تعیین می گردد.