فصلنامه علمی

مدیر داخلی


انسیه باغبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • jte@sru.ac.ir
  • 22970060-9

ویراستار ادبی


دکتر ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

  • jte@sru.ac.ir

ویراستار انگلیسی


دکتر سوگند نوروزی زاده گروه ادبیات فارسی و زبان انگلیسی، مرکز آموزش های عمومی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

زبان انگلیسی

  • jte@sru.ac.ir
  • 22970070

ویراستار انگلیسی


مودت سعیدی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی

آموزش زبان انگلیسی

  • m.saidi@sru.ac.ir

گرافیست


محمد معتمدی نژاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

مهندسی نرم افزار

  • moh.motamedi@gmail.com

صفحه آرا


نیره فیروزی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

طراحی و چاپ

  • jte@sru.ac.ir
  • 22970042