فصلنامه علمی

داوران نشریه

داوری مقالات یک امتیاز است. با این حال ، این یک مسئولیت زمان بر است. از این رو ، هیئت تحریریه ، نویسندگان و نویسندگان نشریه فناوری آموزش از تمایل شما به عنوان داور برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می کنند. با این کار ، نشریه به داوران با تجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات سازنده و مفید علمی خود را درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین شده ارائه دهند. بدیهی است حفظ و بقاء نشریه فناوری آموزش به عنوان یک نشریه علمی با کیفیت بالا به داوران با مهارت و توانایی بالا، منصف و با بصیرت در ارزیابی خود از مقالات دریافتی بستگی دارد.

مسئولیت های داوران

چنانچه سردبیر نشریه فناوری آموزش از شما دعوت نماید که یک مقاله را داوری نمایید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به غنای مقاله جهت نویسنده

2- بررسی نسخ تکمیلی مقالات پس از اصلاحات توصیه شده به نویسنده

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های درخواستی

4- اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی از طرف سردبیر با توجه به مقالات تسلیم شده جهت داوری

5- گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

6- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

6- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

7- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

8- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

9- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از عرضه و داوری یک مقاله توسط نشریه دیگر

10- نگارش نظرات داوری به زبان اصلی یا انگلیسی.

چه موارد اصلی باید مد نظر داوران باشد؟

1- تازگی و نو بوده تحقیق

3- اصالت مقاله

4- قابلیت اطمینان علمی

5- افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- رعایت جنبه های اخلاقی

7- ساختار مناسب مقاله ارسالی و ارتباط آن با رهنمای نویسندگان در نشریه

8- منابع به جا جهت اثبات محتوا

9- رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

10- هرگونه سورفتار علمی.

اطلاعات داوران:

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی(Hompage)

WOS (Publons)

آیتی، محسن

دانشگاه بیرجند

WOS (Publons)

ابراهیم پور، رضا

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

پوطی، نسیبه

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

WOS (Publons)

بساق زاده، علیرضا

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

ترکاشوند، عباس

دانشگاه علم و صنعت

WOS (Publons)

پازوکی، احسان     

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

خانمحمدی، محمدعلی

دانشگاه علم و صنعت

WOS (Publons)

دانش پور، نگین

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

رحیمی، مهرک     

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

رستمی نژاد، محمد علی

دانشگاه بیرجند

WOS (Publons)

رضائیان، حمید

دانشگاه الزهرا

WOS (Publons)

ریحانی، ابراهیم    

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

زارعی زوارکی، اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبایی

WOS (Publons)

ساکی، محمد        

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

سلیمی، اسمعیل علی

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons)

شریفی، علیرضا

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

قربانی، مجتبی      

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

قریشی خوراسگانی، مریم سادات

دانشگاه الزهرا

WOS (Publons)

شمس اسفندآبادی، محمد

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

کشاورزی، مریم

دانشگاه الزهرا

WOS (Publons)

شیر محمدی، زهرا 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مرادی، رحیم

دانشگاه اراک

WOS (Publons)

صالح صدق پور، بهرام       

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

میرزائیان، وحیدرضا

دانشگاه الزهرا

WOS (Publons)

کلانتری، محمید

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مذبوحی، سعید

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons)

عظمتی، حمیدرضا 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مقداری، علی

دانشگاه صنعتی شریف

WOS (Publons)

علیائی، سعید        

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مفیدی شمیرانی، سید مجید

دانشگاه علم و صنعت

WOS (Publons)

لطفی، غلامرضا   

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

نوکاریزی، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

WOS (Publons)

کیانیان، سحر       

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مطیع بیرجندی، علی اکبر     

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مهدی نژاد، جمال الدین        

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

نیک عمل، مهدی   

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

محمد آتشک

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

WOS (Publons)

آذری آرانی، قاسم

 دانشکده فنی شهید رجایی کاشان، دانشگاه فنی و حرفه ای

WOS (Publons)

آراسته، حمیدرضا

 دانشگاه محقق اردبیلی

WOS (Publons)

آرمند، محمد

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (انتشارات سمت)

WOS (Publons)

آریانی قیزقاپان، ابراهیم

گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

WOS (Publons)

ابدی، بیژن

دانشگاه مراغه

WOS (Publons)

ابراهیم زاده، عیسی

دانشگاه پیام نور

WOS (Publons)

احمدی، روشن

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

احمدی، منیژه

دانشگاه پیام نور

WOS (Publons)

احمدی، پروین

دانشگاه الزهرا (س)

WOS (Publons)

احمدیان، ذکریا      

دانشگاه ارومیه

WOS (Publons)

احمدی کلاته احمد، فاطمه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

اسدی، سعیده        

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

اسدیان، سیروس    

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

WOS (Publons)

اصغری، نسیم      

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

WOS (Publons)

اصفهانی نیا، اکرم  

دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول

WOS (Publons)

افروز، غلامعلی

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

امینی فر، الهه      

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

انارکی فیروز، اعظم           

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

بالغی زاده، ساسان

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons

بدلی، مهدی

دانشگاه تهران

WOS (Publons

بنی هاشم، سیدکاظم

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons

سمیه بیطرف

دانشگاه آزاد تهران مرکز

WOS (Publons

پرهیزگار، زکیه

دانشگاه فردوسی مشهد

WOS (Publons)

پورجمشیدی، مریم

دانشگاه بوعلی همدان

WOS (Publons)

پورسلیم، عباس

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

تجری، طیبه

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

تقی پور، کیومرث

دانشگاه تبریز

WOS (Publons)

جاودانی، محمد حمید

موسسه پژوهش و برنامه ریزی درسی

WOS (Publons)

جوادی پور، محمد

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

چراغی، زهرا      

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

حاجی قاسمی، محمد جواد

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

حامدی نسب، صادق

دانشگاه بیرجند

WOS (Publons)

حجازی، اسد

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

حسینی دهشیری، افضل سادات

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

حمیدی، فریده       

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

خدابنده لو، روح اله

دانشگاه سلطان قابوس

WOS (Publons)

خلاقی، علی اصغر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

دهقان زاده، حجت

دانشگاه ارومیه

WOS (Publons)

دهیادگاری،لوئیزا

دانشگاه صنعتی سیرجان

WOS (Publons)

رادمهر، فرزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

WOS (Publons)

رجبیان ده زیره، مریم

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons)

رضوی، مجیدرضا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تایباد

WOS (Publons)

روحی، مجید

دپارتمان اقتصاد و آمار، دانشگاه گوانجو، چین

WOS (Publons)

زنگنه، حسین

دانشگاه بوعلی سینا

WOS (Publons)

سراجی فرهاد

دانشگاه بوعلی سینا

WOS (Publons)

سعیدی، مودت      

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

سلیمی، سمانه

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

صادقی پی، ناهید

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

صدری، عباس      

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

صیادی، مهران     

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

طالب، زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران جنوب

WOS (Publons)

طالب زاده، محسن

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

طاهرطلوع دل، محمدصادق  

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

طوفانی نژاد، احسان

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons)

طهماسبی پور، نجف           

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

عبادتی، امید مهدی

دانشگاه خوارزمی

WOS (Publons)

عباسی، زهرا

دانشگاه تربیت مدرس

WOS (Publons)

عباسی، عفت

دانشگاه خوارزمی

WOS (Publons)

عصاره، علیرضا   

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

عظیم پور، سهراب

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

عقیق، کمال

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

WOS (Publons)

فاضلی، فائزه        

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

قنبران، عبدالحمید  

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

کریمی، ناصر

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

کشمیری، هادی

دانشگاه شیراز

WOS (Publons)

کوهی رستمی، منصور

دانشگاه شهید چمران اهواز

WOS (Publons)

کلانتری دهقی، هانیه

دانشگاه ملایر

WOS (Publons)

کیهان، جواد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

WOS (Publons)

محمدحسنی، نسرین

دانشگاه خورازمی

WOS (Publons)

مجیدی، رویا

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مسگرانی، حمید    

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

مطیعی

دانشگاه ارومیه

WOS (Publons)

مقامی، حمیدرضا

دانشگاه علامه طباطبائی

WOS (Publons)

مقصودی، مجتبی

دانشگاه فرهنگیان

WOS (Publons)

مومنی راد، اکبر

دانشگاه بوعلی سینا

WOS (Publons)

مومنی مهموئی، حسین

دانشگاه آزاد تربت حیدریه

WOS (Publons)

مهدوی نسب، یوسف

دانشگاه خوارزمی

WOS (Publons)

میرزائی، خلیل

جهاد دانشگاهی همدان، دانشگاه آزاد واحد رودهن

WOS (Publons)

نجاتی، رضا

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

WOS (Publons)

نارنجی ثانی، فاطمه

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

نصیری، شهرام

دانشگاه صنعتی سیرجان

WOS (Publons)

نظرزاده زارع، محسن

دانشگاه ملایر

WOS (Publons)

نقشینه، نادر

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

نورانی، سیده فاطمه

دانشگاه پیام نور

WOS (Publons)

نوری، مریم

دانشکاه آزاد اسلامی واحد شهریار

WOS (Publons)

نوروزی زاده، سوگند

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

WOS (Publons)

نیلی احمدآبادی، محمدرضا

دانشگاه علامه طباطبایی

WOS (Publons)

وحیدی اصل، مجتبی

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

یزدانی، فریدون

دانشگاه پیام نور

WOS (Publons)

یعقوبی، جعفر

دانشگاه زنجان

WOS (Publons)