فصلنامه علمی

مقاله دریافتی ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب با اهداف و چشم انداز نشریه باشد و از غنای نسبی علمی برخوردار باشد، برای دو الی سه داور ارسال خواهد شد. چنانچه مقاله مورد پذیرش داوران قرار گیرد، در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ مقاله (پرداخت اولیه : سیصد هزار تومان و پرداخت نهایی: سیصد هزار تومان) ششصد هزار تومان میباشد.

بدیهی است، قبل از انتشار، نویسندگان می بایست هزینۀ مربوطه را به حساب نشریه واریز نمایند.

نسخه فیزیکی نشریه به نویسندگان اهدا نخواهدشد و امکان بازگرداندن هزینه های پرداخت شده نیز، درهیچ مرحله ممکن و میسر نمیباشد.

 

شماره حساب بانکی نشریه فناوری آموزش جهت پرداخت به شرح زیر می باشد:

نام بانک:‌  بانک مرکزی

شماره حساب:  4001030503013631

بنام: درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (از طریق سامانه نشریه)

آدرس: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، لویزان- خیابان شهید شعبانلو،‌ تهران، ایران