فصلنامه علمی

مقاله دریافتی ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب با اهداف و چشم انداز نشریه باشد و از غنای نسبی علمی برخوردار باشد، برای دو الی سه داور ارسال خواهد شد. چنانچه مقاله مورد پذیرش داوران قرار گیرد، در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ مقاله در این مرحله نیز ششصد هزار تومان میباشد.

بدیهی است، قبل از انتشار، نویسندگان می بایست هزینۀ مربوطه را به حساب نشریه واریز نمایند.

نسخه فیزیکی نشریه به نویسندگان اهدا نخواهدشد و امکان بازگرداندن هزینه های پرداخت شده نیز، درهیچ مرحله ممکن و میسر نمیباشد.

 

شماره حساب بانکی نشریه فناوری آموزش جهت پرداخت به شرح زیر می باشد:

نام بانک:‌  بانک مرکزی

شماره حساب:  4001030503013631

بنام: درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (از طریق سامانه نشریه)

آدرس: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، لویزان- خیابان شهید شعبانلو،‌ تهران، ایران