فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها با امکانات آموزشی مناسب و بهره‌گیری از اساتید متخصص درجهت تربیت دانشجویانی متخصص و متعهد تلاش‌ می‌نماید؛ ولی اگر دانشجویان هوشیاری و توجه لازم را در کلاس درس نداشته باشد، تمام این زحمات به هدر می­رود. مقاله‌حاضر به‌بررسی علت خواب‌آلودگی دانشجویان به‌عنوان یکی از عوامل بی‌توجهی در کلاس پرداخته و سعی نموده است تا تأثیر روش تدریس اساتید و وضع ظاهری آنان را بر این مقوله بسنجد. در این راستا 2 فرضیه استخراج که به روش پیمایشی و با طراحی ‌پرسش­نامه محقق ساخته، که توسط 352 دانشجوی جامعه نمونه تکمیل شد، آزمون گردید و این نتایج به­دست آمد: 8/27% دانشجویان تاحد زیادی در کلاس­ها خواب آلود هستند. در هنگام روش سخنرانی 72% دانشجویان، در روش حفظ و تکرار  48% و در شیوه پرسش و پاسخ 4/9% از دانشجویان خواب­آلود هستند. صدای متنوع استاد از خواب­آلودگی 6/36% جلوگیری می­کند و 4/69% تجربه بالای استاد را مانع خواب­آلودگی می­دانند. وضع ظاهری استاد 5/39% در جلوگیری از خواب­آلودگی دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Method and Lecturer’s Appearance on Sleepiness of Students

نویسنده [English]

  • E. Shayegan

Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays universities use adequate facilities and professional lecturers to train skilled students, but if students do not pay attention in class all this effort is in vain. This research has attempted to study the sleepiness of pupils in class and has tried to find out if it is related to the teaching method and instructor’s appearance. In order to do so, two hypotheses are posed and answered through a survey. A questionnaire was designed and completed by 352 students. The results show that 27.8% of students are sleepy in class. During lecturing 72% of students, in memorizing and repetition 48% and in question and answer 9.4% of students feel sleepy. The changes in the voice of the lecturer stops 36.6% of the students from sleeping and 69.4% of students reported that the experience of the teacher prevents them from sleeping. The appearance of the lecturer stops sleepiness by 39.5%. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleepiness
  • Teaching Method
  • Lecturer’s Appearance
  • Student

Nowadays universities use adequate facilities and professional lecturers to train skilled students, but if students do not pay attention in class all this effort is in vain. This research has attempted to study the sleepiness of pupils in class and has tried to find out if it is related to the teaching method and instructor’s appearance. In order to do so, two hypotheses are posed and answered through a survey. A questionnaire was designed and completed by 352 students. The results show that 27.8% of students are sleepy in class. During lecturing 72% of students, in memorizing and repetition 48% and in question and answer 9.4% of students feel sleepy. The changes in the voice of the lecturer stops 36.6% of the students from sleeping and 69.4% of students reported that the experience of the teacher prevents them from sleeping. The appearance of the lecturer stops sleepiness by 39.5%. 

]7 ]حیدری اژدر، اثرات یک شب محرومیت از خواب بر سطوح هورمونی و کارآیی عملکرد، مجله طب نظامی، پاییز 7285 ،صفحههای 393الی 310. ]2 ]ترکاشوند مسلم و مصری مجید، بررسی شیوع مشکالت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 3381 ،کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی، 7288. ]2 ]صفائی بروجنای غالمرضاا، اخاتالالت خاواب، تهاران، پایاننامه دکترا دانشکده علوم پزشکی دانشاگاه شاهید بهشتی، 7225. [4] The Royal College of Psychiatrists , Sleeping Well, Series Editor: Dr Philip Timms. Expert review: Professor Williams A.J., Lane-Fox Respiratory Unit and Sleep Disorder Centre, St Thomas' Hospital, London, 2011, p.2. ]5 ]لیوارجانی فرناز، خواب کافی و تأثیر آن روی بهبود عملکرد تحصیلی، تهران، خدمات مشاورهای صنعت نفت، 7282 ،صفحههای 60 الی 68. ]6 ]مورین چارلز، روانشناسی بیخوابی، ترجمه: بخشایش علیرضا و لشکریان آنیتا، یزد، انتشارات دانشگاه یزد، .00 الی 10 صفحههای، 7287 [7] http://www.tebyan.net/ mobile.aspx/ Comment/ ejtemaii/82/01/html/index.aspx?pid=55311. ]8 ]برومند حسین، عوامل مؤثر بر نشاط دانشآموزان در کالس، روزنامه کیهان، 7286. [9]http://www.coun.iauks. ac.ir/page.aspx? lang=fair&id=b071d07d-f2a3-46c4-839b-cc5ba979299. [10] http://www.vajeb.com/ archives/ 000169 .php. ]77 ]معااین محمااد، فرهنااگ فارساای، تهااران، انتشااارات امیرکبیر، 7227 ،صفحه 3339. ]72 ]صفوی اماناله، کلیات روشها و فنون تدریس، تهران، نشر معاصر، 7282 ،صفحههای 8 الی35. [13] Parkes J.D., Sleep and its disorders, Philadelphia, Saunders, 1985, p.168. ]78 ]شاعبانی حسان، مهاارتهاای آموزشای و پرورشای )روشها و فنون تدریس(، تهاران، نشار سامت، 7288 صفحههای 90 الی05. [15] Parkes J.D., Sleep and its disorders, Philadelphia, Saunders, 1985, p.190. ]76 ]میرزا محمدی محمد حسین،روشها و فنون تادریس، برنامهریزی آموزشی و درسی تکنولوژی تهاران، پاوران پژوهش،7282 ،صفحههای 07 الی15. ]72 ]سعیدی رضوانی محماود، تاأملی بار الگاوی مناساب برنامهریزی درسی، همایش ملای نظاام آماوزش عاالی کشور، تهران، جهاد دانشگاهی،7282 ،صفحههای 93 الی 90. تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 3 ،بهار 3313 990 ]78 ]مقدادی محمدرضا، برنامهای برای تمام برنامهها، )مصاحبه با دکتر علی ذوعلم( تهران، کمیسیون راهبردی تولید و تدوین برنامه درسی ملی، 7228 صفحههای 336الی 390. ]79 ]گروه مشاوران یونسکو، فرآیند برنامهریزی آموزشی، ترجمه: مشایخ فریده ، تهران، انتشارات مدرسه،7225، صفحههای 35الی 30. ]25 ]بروس جویس مارشاویل و بورلی شاورز، الگوهای تدریس، ترجمه: بهرنگی محمدرضا )برنجی(، انتشارات کمال تربیت با همکاری نشر تابان، چاپ چهارم، .75الی 60 صفحههای، 7225 ]27 ]سعیدی رضوانی محمود، تأملی بر الگوی مناسب برنامهریزی درسی، همایش ملی نظام آموزش عالی کشور، تهران، جهاد دانشگاهی، 7282 ،صفحههای .

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image