فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند،ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند ،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر نگرش و انگیزه دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود؛ که در سال تحصیلی 90- 89 در درس زبان عمومی مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 76 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این میان یک گروه (38 نفر) به طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش انتخاب، و به مدت 2 ماه در معرض آموزش از طریق تلفن همراه قرار گرفتند. در حالی که گروه دیگر (38 نفر) با روش معمول آموزش دیدند. در این پژوهش برای سنجش میزان نگرش و انگیزش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی از پرسش نامه نگرش و انگیزش گاردنر استفاده شد. گاردنر در گزارش خود روایی و پایایی بالایی برای پرسش نامه فوق ذکر کرده است. این پرسش نامه در مطالعات داخل هم مورد استفاده بوده و روایی و پایایی آن تایید شده است. در پایان مقایسه میانگین دوگروه نشان داد که روش آموزش از طریق تلفن همراه بر شدت انگیزش، علاقه، نگرش نسبت به زبان انگلیسی، جهت گیری انضمامی و میل به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان تاثیر مثبت داشته است. همچنین نتایج نشان داد، که روش آموزش از طریق تلفن همراه در مقایسه با گروه کنترل و بر جهت گیری ابزاری و نگرش نسبت به افراد انگلیسی زبان تاثیر معناداری نداشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of teaching students through mobile phone on students’motivation and their attitudes towards English learning

نویسندگان [English]

  • M. Ayati 1
  • H. Sarani 2

1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Iran

2 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Iran

چکیده [English]

: Considering that the teacher is important and the most important factor in the development of an effective qualitative education system, the present research has assessed methods of elementary school teacher’s selection. In this research, the quantitative and qualitative methods of study have been utilized. The statistical population of this research includes the principals of elementary schools, experts, and teachers of teacher training center of Qom in the educational year of 2008-2009. In order to select the principals, classified sampling method was used in congruency with the size and purposeful sampling method was used to determine the experts' sample. In this regard 162 principals', 20 experts and members of the faculty's view analyzed who had a great research background. The validity of the questionnaire and the interview has been confirmed by some of the professors and PhD and M.A students. The reliability of the questionnaire has been estimated as 0.91, using Cronbach alpha. In order to analyze the results descriptively and analytically, the SPSS software was used; and the interview analysis was done through the categorization method. The results show that the subject's physical, emotional and scientific capabilities, improvement of the teacher's selection, using native forces must be taken into consideration. In this regard, using the experience of developed countries (paying attention to cultural differences) in teacher selection programs were underlined to make the reviewing, amending and developing possible. Finally, some recommendations were suggested to improve the selection of the elementary teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile phone
  • attitude
  • motivation
  • English language
[1] Abbasi M., Ahmadi G. and Lotfi A., The problems of English learning students of Isfahan from teachers' views, knowledge and research of educational sciences (curriculum study), No.22, 2009, pp.141-156. [2] Nuri M.G., An evaluation of students’ attitudes toward English language learning in terms of several variables, Procedia Social and Behavioral Vol.9, 2010, pp.913–918. تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 4 ،پاییز 3113 241 [3] Shirbagi N. and Azizi N., Survey of motivation and attitudes of two Iranian sample students towards learning English, Season magazine of Iranian higher education association, No.3, 2010, pp.79- 101. [4] Gardner R. and tremblay P., on motivation, research ageds and theoretical frameworks, the modern language journal, Vol.78, 1994, pp.359-368. [5] Chalak A. and Kassaian Z., Motivation And Attitudes Of Iranian Undergraduate EFL Students Towards Learning English, GEMA Online™ Journal of Language Studies, Vol.10, No.2, 2010, pp.37-56. [6] Tamimi A.A. and Shuib Munir., Motivation and Attitudes towards Learning English: A Study of Petroleum Engineering Undergraduates at Hadhramout University of Sciences and Technology, GEMA Online Journal of Language Studies Vol.9 No.2, 2009, pp.29-55. [7] Al Rifai N., Attitude motivation, and difficulties involved in learning the English language and factors that affect motivation in learning it, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 2010, pp.5216–5227. [8] Sheykholeslami R. and Khayer M., Investigating the relation between motivating beliefs and using language learning strategies among students, Journal of psychology, Vol.10, No.1, 2006, pp.23-33. [9] Brawn R.A., Motivation for Learning English among Japanese University Students, Information & Communication Vol.31, 2004. [10] Muraven M. and Slessareva E., Mechanisms of Self-Control Failure: Motivations and Limited Resources, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.29, 2003, pp.894-906. [11] Gardner R.C. and MacIntyre A., Student's contributions to second language learning, Part II: Affective variables, Language Teaching, Vol.26, 1993, pp.1-11. [12] Lennartsson F., Students' motivation and attitudes towards learning a second language:British and Swedish students' points of view,2008. [13] Ellis R., The Study of Second Language Acquisition, Oxford University, 1994. [14] Pishqadam R., Relations of language learning strategies and sex and strategies of English learning in language Iranian learners, Magazine of Human sciences and literature faculty of Tabriz University, Vol.51, No.208, 2009, pp.23-99. [15] Rau Patrick l., Pei' Gao Q. and Wu L.M., Using mobile communication Technologyin high school education: Motivation, pressure and learning performance, Computer and education, Vol.50, 2008, pp.1-22. [16] Mahruf M., Shohel C. and Power T., Introducing mobile technology for enhancing teaching and learning to the English language classroom in Bangladesh, Department of Education, The Open University, 2010. [17] Thornton P. and Houser CH., Using mobile phones in english education in japan, Journal of computer assisted learning, Vol.21, 2005, pp.217-228. [18] Greene R.L., Spacing effects in memory: evidence for a two-process account, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, Vol.15, 1989, pp.371–377. [19] Dempster F.N., Effects of variable encoding and spaced presentations on vocabulary learning, Journal of Educational Psychology, Vol.79, 1987, pp.162–170. [20] Wood J., Can software support children’s vocabulary development?, Language Learning & Technology, Vol.1, 2001, pp.166–201. [21] Jen Hwang G. and Hsun-Fang CH., A formative assessment- based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievement of students, journal Computers &Education, Vol.56, 2011, pp.1023-1031. [22] Lu M., Effectiveness of vocabulary learning via mobile phone, Journal of Computer Assisted Learning, Vol.24, (2008), pp.515–525. [23] Sarani H., The Effect of mobile phone on learning & achievement motivation in English course student, MA thesis of Educational Science, University of Birjand, 2011. [24] Marzban H., Investigation the effects of motivation and Attitudes on speech skill in scientific environments, case study of Iranian students, English B.A. Thesis- teaching English, Esfahan University, 2008. [25] Dabbagh S. and Khajehpour M., Attitudes and Motivation in learning English as Second Language in high school students, Vol.15, 2011, pp.1209- 1213.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image