فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور

علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید مصطفی شریف

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 223-234

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.186

چکیده
  با توجه به نقش بسیارموثر معلم درتوسعه کیفی نظام آموزشی، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه های انتخاب معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 می باشد. برای انتخاب نمونه مدیران ، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی یادگیری سیار
تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی

محسن آیتی؛ هادی سارانی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 235-243

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.187

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر نگرش و انگیزه دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود؛ که در سال تحصیلی 90- 89 در درس زبان عمومی مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 76 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این میان یک گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ محمدحسین کاوه؛ فرهاد شقاقی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 245-254

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.194

چکیده
  حفظ انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه های تدریس، تاثیر بسزایی بر موفقیت تحصیلی آنها دارد؛ بنا براین یافتن راهکارهای موفق در جهت افزایش انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه های تدریس، از مهم ترین اولویت های آموزشی به شمار می آیند. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر یادگیری تلفیقی بر انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان از شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی

پری مرتضوی اقدم؛ رویا رحمانی نیشابور؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آتشک

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 255-265

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.195

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی با اصول طراحی چند رسانه­ای مایر انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی    می­باشد. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل چک لیستی محقق ساخته­ دارای  مقیاس پنج درجه­ای لیکرت با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی

عادل زاهدبابلان؛ مهران فرج اللهی؛ محمد همرنگ

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 267-276

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.196

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را معلمان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر اردبیل که بنابر آمار 700 نفر (260 نفر در ناحیه یک و 440 نفر در ناحیه دو) تشکیل می‌داد. از این تعداد 300 نفر(150نفر مرد و 150 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن

سجاد رکاب اسلامی زاده؛ فرزانه نوروزی لرکی؛ صادق نصری

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 277-285

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.197

چکیده
  این مقاله تدریس به روش حل مسأله را با تأکید بر نظریه حل مسأله ریاضی شونفیلد بررسی می­کند و هدف آنتعیین تأثیر این طریق بر بهبود باورهای دانش‌آموزان در زمینه حل مسأله و اثر بخشی آن در افزایش فعالیت­های گروهی و مهارت حل مسأله آنان است؛ که به شیوه نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه، در دوره دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است. معلم گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی

سعید صفری؛ مهدی سمیع ‏زاده

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1391، صفحه 287-301

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2012.198

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت آموزش کارآفرینی و نیازسنجی آموزشکارآفرینی دررشته‌های علوم انسانی  با توزیع 97 پرسشنامه بین دانشجویان و 36 پرسشنامه بین استادان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد  تقریباً در همه رشته‏های علوم انسانی دانشگاه ، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی ...  بیشتر