فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

2 دانشکده معماری و شهر سازی ،دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان،کرمان،ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر نیاز به پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در موضوع آموزش معماری، بیش از پیش آشکار شده است. در این میان، طراحان، برای حل مسائل معماری از تفسیر‌های عینی و ذهنی کمک گرفته‌اند؛ لذا شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه معمار و مخاطبان، مؤلفه مهمی جهت خواندن معماری شده است. یکی از شیوه‌های مطرح آموزشی در ایتالیا، شیوه مدرسه معماری موراتوری است که بر مبنای گونه شناسی تاریخی- تکاملی و با هدف بازسازی زنجیره تاریخی شیء، که در واقع بخشی از ضمیر ناخودآگاه معمار بوده، شکل گرفته است. از مزایای این شیوه، فرآیند مشخص پژوهش، آموزش و طراحی جهت رسیدن به الگوهای پایه در مقیاس منطقه، شهر، بافت و معماری است که امکان پیروی از آن ‌را در سایر دانشکده‌های معماری فراهم می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح این مدرسه به نقد مبانی نظری و برنامه آموزشی آن پرداخته و با توجه به مناسب بودن یافته‌های آن برای دانشکده‌های معماری، نتایج آن را جهت استفاده در دروسی چون کارگاه طراحی مجموعه‌های مسکونی و در موضوع شناسایی الگوهای پایه، توصیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of the Historical-Evolutionary Typology Educational Method of the Moratoria School in Residential Complex Studio

نویسندگان [English]

  • Gh. Memarian 1
  • S.M. Hashemi Toghroljerdi 2
  • M. Hamzeh Nejad 1

1 Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Valiasr University, Rafsanjan, Kerman, Iran

چکیده [English]

In recent decades, the need for interdisciplinary research in architectural education has become more evident. Meanwhile, designers implement objective and subjective interpretations for solving architectural problems. Therefore, the recognition of the conscious and unconscious mind of the architect and users is becoming a prominent criterion in reading architecture. One of the teaching methods in Italy is the method of the Moratoria School of Architecture. This method is based on historical-evolutionary typology, which is formed in order to regenerate the historical chain reconstruction of the object, which is, a part of the unconscious mind of the architect. The advantages of this approach are the research process, education and design in order to achieve basic types in the regional, city, contextual, architectural scale that provides the option of following the method in other schools of architecture. Describing the Moratoria school, the paper employs the descriptive-analytical method to criticize the basis of intellectual thoughts and curriculum. The findings of this study can be used in type recognition in the residential complex studio in schools of architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture education
  • Moratoria School
  • Typology
  • Basic Types
  • Residential Complex

]1 ]غفاری علی و نعمتیمهر مرجان، تجربه کارگاه طرح معماری مجموعههای مسکونی- کارشناسی، سومین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران،1330 ، صفحه353. ]2 ]خورسندی علی، تنوع گونه شناسی در آموزش و پژوهش میان رشتهای، فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، شماره4 ،1333 ،صفحههای 57 الی .23 ]3[ Colins J., May You Live in Interesting Times: Using Multidisciplinary and Interdisciplinary Programs to Cope with Change in the Life Sciences, Bioscience, Vol.52, No.1, 2002, pp.75-83. ]4 ]میرریاحی سعید، نگرشی بر ارزشیابی در نظام آموزش طراحی، صفّه، شماره 1331،43 ،صفحههای 311 الی .333 ]5 ]علیالحسابی مهران و نوروزیان سعید، مدارس معماری، مکان آموزش یا محل تعلیم، نگاهی به تجربه آموزشی طراحی معماری، 1330 ،صفحه 317. ]6[ Habraken j., Questions the Will Not Go Away: Some Remarks on Long Term Trends in Architecture and their Impact on Architectural Education, Keynote Speech: proceeding of the Annual conference of the European association of Architectural Education- EAAE/ ARCC, Dublin, 2004, p.46. ]0 ]جهانبخش حیدر، روش شناسی ارائه درس انسان، طبیعت، معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه، فصلنامه فناوری آموزش، 1333 ،صفحه 42. ]3 ]گروت لیندا و وانگ دیوید، روشهای تحقیق در معماری، ترجمه: عینیفر علیرضا، انتشارات دانشگاه تهران، 1331 ،صفحههای 31 الی 36. ]9[ Newell W.H. and Green W.J., Defining and Teaching Interdisciplinary Studies, Improving College and University Teaching, Vol.30, No.1, 1982, p.23. ]10[ Stember M., Advancing the social sciences through the interdisciplinary enterprise, The Social Science Journal, Vol.28, No.1, 1991, p.1. ]11 ]قبادیان وحید، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، 1332 ، صفحههای 365 الی 367. ]12 ]افتخاری علی، علوم بینرشتهای در آموزش عالی، فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، .24 الی 65 صفحههای، 1333 ،2شماره ]13 ]حاجی یوسفی امیرمحمد، میانرشتگی در علوم سیاسی در دانشگاههای کانادا: مفهوم و اجرا، فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، شماره 2 ، .64 الی 43 صفحههای، 1333 بازشناسی روش آموزشی تاریخی- تکاملی ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 3 ،بهار 3313 232 ]11 ]میرعابدینی احمد، نقش ارتباطات در تحول و توسعه علوم میانرشتهای، فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، شماره 4 ،1333 ،صفحه 43. ]15[ Negre a., A transdisciplinary approach to science and astrology, Available at: http:// cura.free.fr/quinq/02negre2.html, 2004. ]16[ Lawrence R.J., The Interpretation of Vernacular Architecture, Vernacular Architecture, Vol.14, 1983, pp.19-20 ]17] History and Criticism of 'Contemporary Architecture, Rome, Center for Studies in Urban History, 1980. ]18[ Madrazzo L., Durand and the science of Architecture, JAE, 1994, p.12. ]10 ]احمدی بابک، حقیقت زیبایی، نشر مرکز، تهران، .261صفحه، 1303 [20[ Maretto P., Nature Made Reality Reality, Florence, uniedit, 1980. [21] Caniggia G, Architectural Composition and Building Typology, publisher Marsilio, Venice, 1979. ]22 ]معماریان غالمحسین، سیری درمبانی نظری معماری، تهران، انتشارات سروش دانش، 1331، صفحه 325. ]23 ]انصاری حمیدرضا، مسایل طراحی و راهبردهای آموزشی در حل آنها، سومین همایش آموزش معماری، تهران، 1330 ،صفحه 42. ]24[ Giannini A, The Philosophy of Masons, Genova, University of Genova, 1983. [25[ Chiappi Carlo-Villa and Giorgio., Project-typeArchitectural Design, Firenze, Alinea, 1980. ]22 ]علیآبادی محمدعلی، معماری اقلیمی همان معماری اسالمی است، فصلنامه طرح و نماد، 1333 ،صفحه .321 ]20 ]علیالحسابی مهران، اربابیان همایون و یوسف زمانی مهرداد، شناسایی عوامل مؤثر ارتقای آموزش طراحی مجتمعهای زیستی، فصلنامه فناوری آموزش، 1333 ، صفحه 225.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image