فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور تهران ،تهران،ایران

2 دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

 این مطالعه، فرایند بین ­المللی­ سازی برنامه ­های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش­ عالی ایران (بادا) را مورد بررسی قرار داده و علاوه بر تعیین دلایل روی­آوری به این امر، عوامل تأثیر­گذار بر آن و راهبردهای مناسب برای دست­یابی به آن را تعیین نموده است. به این منظور پرسش­نامه­ای حاوی 8 سؤال پس از تأیید روایی آن توسط جمعی از متخصصین و پایایی 82/0، مبتنی بر روش   نمونه­گیری خوشه­ای- طبقه­ای، توسط 543 نفر از اساتید و دانشجویان در 5 دانشگاه دارای پردیس بین ­المللی در شهر تهران تکمیل شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری داده­ ها، بیانگر آنند که بین المللی سازی برنامه ­های درسی آموزش­عالی، نقش مهمی در اقتدار علمی و فرهنگی ایران دارند و به ­نظر می­رسد که ویژگی­ هایی چون انعطاف­پذیری آموزش از دور، آن را به عنوان راهبردی اثر­گذار در این فرایند مورد توجه قرار می­دهد. «بادا» به عواملی چون گسترش همکاری­های بین­ المللی دانشگاه ­ها، جهت­ گیری بین­ المللی سیاست­های کلان آموزش­ عالی و استفاده از زبان بین ­المللی در تدریس وابسته است و به نظر می رسد که در راستای  بهره ­برداری از فرصت­ های ناشی از موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران در منطقه، توجه به مسایلی چون بازنگری در قوانین جاری و تأمین منابع و زیر­ساخت­ های مبتنی بر فناوری می ­توانند در حرکت به سوی بادا اثربخش باشند. از طرفی توسعه فکر، افزایش توان تحلیل، نقد، فراشناخت و پرورش شهروندان جهانی در دانش آموختگان آموزش­ عالی، مستلزم تغییر اساسی در اهداف، محتوا، روش­ های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی به عنوان عناصر اصلی برنامه­ های درسی  است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Internationalization Distance Education Curricula in Iran Higher Education

نویسندگان [English]

  • M. Khoshnoodifar 1
  • K. Fathi Vajargah 2

1 Distance Learning, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Humanities and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study with a descriptive-survey method is to investigate the trends and dimensions of curricula internationalization process with a distance education approach in higher education in Iran. It examines the necessity of internationalization of curriculum as well identifying the factors, conditions, resources, equipment, limitations, opportunities and appropriate strategies to do so. Using cluster-stratified sampling and Cochran formula, 543 university professors and Iranian and foreign students at five universities in Tehran were selected to fill out the questionnaire which consisted of 8 areas and 96 questions. The data analysis was carried out using one sample t-test, Friedman test and standard deviation. Based on the findings, to accompany globalization and to introduce Iranian culture and civilization to the world, curricula internationalization in higher education is a necessary issue; Distance education can be an effective strategy to achieve the above due to its high degree of flexibility and its ability to overcome geographical, political, economic and cultural borders. The most influential factor in succeeding in internationalizing curriculum with a distance education approach in higher education of Iran are: increasing international cooperation of universities, expanding use of the international language in teaching, revising the current rules and regulations and clarifying them, increasing financial and human resources, developing technological infrastructure, exploiting cultural similarities and a large number of applicants who want to study aboard in the middle east, selecting appropriate subjects and considering transformative approach in curriculum components or change in thought paradigms of teachers and learners for the sake of change in materials and how to teach them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • Internationalization of Curriculum
  • Higher Education in Iran
[1] Moore M. and Tait A., Open and Distance Learning: Trends, Policy and Strategy Considerations, [Electronic version], UNESCO, Division of Higher education, Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/ 001284/ 128463e.pdf. 2007. [2] Honeyman M.S. and Miller G.S., Agriculture distance education: a valid alternative for higher education?, Proceedings of the national agricultural education research meeting, 1993, pp.67-73. [3] Bostrom CH.A., Diffusion of internationalization in Turkish higher education, Journal of studies in international education, Vol.10, No.5, 2009. [4] Harari M., The internationalization of the curriculum, in: Klasek C.B., (Ed.), Bridges to the future: Strategies for internationalizing higher education, Carbondale, IL: Association of International Education Administrators, 1992, pp.52-79. [5] Shailer K., Internationalizing the curriculum: An inventory of key issues, model programs and resources, Canada, Academic colleague, OCAD, 2006. [6] Williams SH., Internationalization of the curriculum: A remedy for international students ‘academic adjustment difficulties, Memorial University of Newfoundland, 2008. [7] Aspan J., Curricular and administrative considerations, in: Cavusgil S.T., (Ed.), Internationalizing business education: Meeting the challenge, Michigan: Michigan state university press, 1993, pp.15-30. [8] Knight J., Internationalization at Canadian universities: The changing landscape, Ottawa, ON: Association of Universities and Colleges of Canada, 1995. [9] Thune T. and Welle-Strand A., ICT for and in internationalization process: A business school case study, Journal of higher education, Vol.50, 2005, pp.593-611. [10] Bain O., Luu D.T. and Green M.F., Students on the Move: the Future of International Students in the United States, Available at: www. acenet. Edu/ programs/ international, 2006. [11] International study abroad guides, Malaysia, Asia, Available at: http:// www.Top universities. com/ country_guides/malaysia., 2008. مهرنوش خشنودی فر و همدا 06 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 2 ،زمستان 3109 ]12 ]آمار آموزش عالی ایران، زروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات، تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، .1586 ]15 ]نوروز زاده ریا، بررسی و مطالعه اسناد باالدستی و استنتاج سیاستها برای تدوین برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی،1586. [14] Early P.C., Ang S. and Tan J., CQ: Developing culture intelligence at work, Palo Alto, CA: stand ford university press, 2006. [15] Morey A.I., Changing higher education curricula for a global and multicultural world, Higher Education in Europe, Vol.25, No.1, 2000, pp.25-39. [16] Whalley T., Langley L. and Villareal L., Best practice guidelines for internationalizing the curriculum, Dougls college for the province of British Columbia, Ministry of education, skills and training and the Centre for Curriculum, Transfer and Technology,1997. [17] AUCC., Internationalization of the curriculum: A practical guide to support Canadian universities ‘efforts, ISBN: 9780888762763, Available at: www.aucc.Ca /pdf /English /publications /curriculum, 2009. [18] AUCC., Internationalization of the curriculum, Internationalization survey update, Ottawa, 2006. [19] Collis B. and Van Der Wende M., Models of Technology and change in higher education: An international comparative survey on the current and future use of ICT in higher education, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), 2002. ]20 ]زار عررا، فتحی واجارزاه کورش و یمنی محمد، بررسی موانع بینالمللی برنامههای درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیدزاه اعضای هیأت علمی، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شاره .02الی 61 صفحههای، 1588 ،54 ]21 ]قاهری راییه، بررسی میزان تأثیر ارت اطات بینالمللی آموزش عالی در برنامههای درسی آن از دیدزاه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران و متخصصان برنامهریزی درسی، پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته برنامهریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1584. [22] Benick G., Newby D. and Samuel M., Forging the links between institutional players, in: Benick G. and Salooje A., (Eds.), Creative postsecondary learning environments, Toronto, ON: Ryerson Polytechnic University, 1996, pp.19- 33. [23] Bond SH., Transforming culture of learning: Evoking the international dimension in Canadian university curriculum, York University, Canada, 2006. [24] Schuerholz-Lehr S., Teaching for global literacy in higher education: How prepared are the educators?, Journal of Studies in International Education,Vol.11, No.2, 2007, pp.180-204. [25] Mestenhauser J.A. and Ellingboe B.J., Reforming the higher education curriculum: Internationalizing the campus, Arizona, American council on education & Oryx Press, 1998. [26] Fegan J. and Field M.H., Education across borders: Politics, Policy and Legislative Action, New York, Springer Science Business Media, 2009. [27] McKellin K., Maintaining the momentum: The internationalization of British Columbia's post secondary institutions, Victoria, BC: The British Columbia Centre for International Education, 1998. [28] Knight J., Internationalization of higher education (practices & priorities): IAU survey report, available at: www.unesco.org/iau, 2003. [29] Hooks B., Teaching community: Pedagogy of hope, New York, Routledge, 2003. [30] Schoorman D., What really do we mean by Internationalization?, Contemporary education, Vol.71, No.4, 2000, pp.5-11. [31] Monash University, Internationalisation of the curriculum procedures, Available at: http: // www. Policy. monash. edu., Au /policy-bank/ academic/ education/ management, 2005. [32] Ryan J. and Hellmundt S., Excellence through diversity: internationalization of curriculum and pedagogy, 17th IDP Australian International Education Conference, Canberra, IDP, 2003.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image