فصلنامه علمی

آ

 • آتشک، محمد احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

 • آیت، سید سعید مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • آیتی، محسن تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • ابویی اردکان، محمد بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

 • احمدی، غلامعلی الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

 • احمدی، میثم رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 11-22]

 • اخوان، پیمان اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • ارجمندی، رضا یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • اسدی صومعه، آیدا ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه‌های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]

 • اسلام پور، محمدجواد ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • المدرسی طس، فاطمه السادات رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 11-22]

ب

 • بابایی سمیرمی، فرزام یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • باغبان، ایران تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 55-61]

 • باقری، زهره بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

 • بختیار، قادروف جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • بنان زاده، فاطمه مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 89-96]

 • بهزادی، عبداله ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

 • بهلولی، علی بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 63-71]

پ

 • پورنادری، پوراندخت بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

ت

 • تویسرکانی راوری، فاطمه الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

ج

 • جاهدمطلق، محمدرضا رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 11-22]

 • جوادی بورا، محمد علی ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • جوانمرد، علی بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • جوکار، لیلا بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

ح

 • حسینی، مهکامه احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

خ

 • خامسان، احمد تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • خلاقی، علی اصغر الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 207-220]

د

 • درتاج، فریبرز بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 63-71]

ر

 • ربیعی، علی بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • رضایی‌راد، مجتبی جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-206]

 • ریحانی، ابراهیم ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

ز

 • زارعی زوارکی، اسماعیل مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

س

 • سپه پناه، مرجان مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]

 • سراجی، فرهاد بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • سرمدی، محمد رضا ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • سلیمی، اسماعیل علی نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 221-229]

 • سیاحت خواه، منیر بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

ش

 • شاهمحمدی، انور موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]

 • شبیری، سید محمد یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

ظ

 • ظفری زاده، علی اکبر تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 55-61]

ع

 • عابدی، محمد رضا تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 55-61]

 • عزیزی، نعمت اله موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]

 • علیرضا، جوانبخش بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

ف

 • فدایی، محمدرضا بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 283-296]

 • فرج اللهی، مهران ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 73-80]

 • فرشاد، رضا اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

 • فرشادیان، محمد مسعود مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]

 • فیضی، کامران ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 119-130]

ق

ک

 • کریم‌زادگان مقدم، داود اولویت‌ استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 183-196]

گ

 • گوینده نجف آبادی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]

ل

 • لک پور، الهام بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 63-71]

م

 • محمدی، مهدی ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • مرعشی، سید منصور بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

 • مزینی، ناصر رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 11-22]

 • ملازادگان، علی مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 131-140]

 • منتظر، غلامعلی ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه‌های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]

 • موحدی، رضا بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 245-257]

 • میبودی، حسین یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 297-307]

 • میرک زاده، علی اصغر مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]

ن

 • ناصری جهرمی، رضا ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 141-150]

 • نصر، احمدرضا بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

 • نظریان، زهرا بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 269-281]

 • نقدی، هادی موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]

 • نوری طرازخاکی، شهربانو تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 151-158]

 • نویدی، احد الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 109-118]

 • نیلی، محمدرضا بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 45-54]

ه

 • هادیان دهکردی، مسعود ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 259-268]

 • هداوند، سعید بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 175-182]

 • هوشمندجا، منیجه بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 97-107]

ی

 • یعقوبی، طاهره بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3 [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 231-244]