فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

2 دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

امروزه دانش­آموزان به ­عنوان بومیان دیجیتال در شبکه­های اجتماعی، سایت­های اجتماعی، وبلاگ­نویسی و دیگر کاربرد­های وب 2 فعال هستند، در حالی که به نظر می­رسد دبیران به ­عنوان مهاجران دیجیتال نسبت به آنان از تمایل کمتری برای استفاده از این فناوری­ها برخوردارند. با توجه به شکاف آشکار بین بومیان و مهاجران دیجیتال، و با توجه به مزایای غیر قابل انکار به­کارگیری ابزار فوق برای تدریس یا کمک تدریس که منجر به ایجاد همکاری، به اشتراک­گذاری و انتقال دانش و اطلاعات می­شود، لازم است عواملی که باعث پذیرش و به­کارگیری این فناوری از سوی دبیران  می­شود شناسایی شود تا بر اساس آن سیاست­گذاری درستی توسط متولیان امر در حوزه آموزش و پرورش صورت گیرد. لذا این تحقیق با کمک نظریه پذیرش فناوری 3 که در سال 2008 در ارتباط با فناوری اطلاعات بیان شد به بررسی این عوامل می­پردازد. این کار از طریق انجام مطالعه توصیفی-­ پیمایشی صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از پرسش­نامه در بین نمونه آماری 340 نفر از دبیران متوسطه شهر اصفهان جمع‌آوری شده است. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و از نرم‌افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد درک استفاده راحت و آسان از این فناوری بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری وب 2 توسط دبیران دارد. حمایت همکاران، پشتیبانی سازمانی و خوداتکایی نسبت به رایانه به صورت مثبت و اضطراب از رایانه به صورت منفی عواملی هستند که استفاده آسان را تحت تأثیر قرار می­دهند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Factors Affecting the Adoption of Web 2.0 from the Perspective of Isfahan High School Teachers based on Technology Acceptance Model 3

نویسندگان [English]

  • T. Yaghoobi 1
  • M. Abooei Ardakan 2
  • F. Gouyandeh Najaf Abadi 3

1 Department of Computer Engineering and Information Technology, Payame Noor Uni,Tehran,Iran

2 Department of Management, Uni. of Tehran,Tehran,Iran

3 Department of Computer Engineering and Information Technology, Payame Noor Uni.Tehran,Iran

چکیده [English]

Nowadays students, as digital natives, are attending social networks, social sites, blogging and doing other activities of Web 2.0, while it seems teachers, as digital immigrants, are less likely to use this technology than students. Given the apparent gap between digital natives and immigrants, and the undeniable benefits of using these tools to teach or assist teaching that leads to collaboration, knowledge sharing and knowledge and data transfer, it is necessary to detect factors affecting the acceptance and usage of this technology by teachers, and then policy making in the field of education to be done properly by the authorities, based on these factors. Thus, this research has used the technology acceptance theory 3, which was introduced in 2008 in connection with the information technology to address these factors. This has been carried out through a descriptive study, and the data has been collected by a questionnaire on the sample of 340 high school teachers in Isfahan. Analysis of hypothesis has been done by structural equation modeling and path analysis methods using LISREL software. The results of this research showed convenient and perceived ease of use, has the most influence on the adoption of Web 2.0 technologies by teachers. Peer support, organizational support and computer self-efficacy positively and computer anxiety negatively are factors that affect ease of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Theory3
  • Wiki
  • Weblog
  • Social Networks
] Ajjan Haya, Hartshorne Richard, Investigating faculty decisions to adopt Web 2 technologies: Theory and empirical tests, The Internet and Higher Education, Vol.11, No. 2, 2008, pp.71-80. [2] Exter Kristin den, Rowe Stephen, Boyd William, Lloyd David, Using Web 2 Technologies for Collaborative Learning in Distance Education—Case Studies from an Australian University, Future Internet, 4, 2012, pp.216-237. [3] Meyer, K.A., A comparison of Web 2 tools in a doctoral course, The Internet and Higher Education, Vol.13, No.4, 2010, pp.226-232. [4] Su Addison Y.S, Yang Stephen J.H, Hwang Wu-Yuin, Zhang Jia, A Web 2-based collaborative annotation system for enhancing knowledge sharing in collaborative learning environments, Computers & Education, Vol. 55, No.2, 2010, pp. 752-766. [5] Yaghoobi, J., Factors influencing the adoption and usage of Internet in teaching and research activities of faculty and graduate students of Agricultural Extension and Education, 2001, Tehran: Tarbiat Modarres University, Agricultural Extension and Education MSc Thesis. [6] Murugesan, S., Understanding Web 2, IT professional, Vol. 9, No.4, 2007, pp.43-41. [7] Cavus Nadire, Kanbul Sezer, Designation of Web 2 tools expected by the students on technology-based learning environment, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.2, No.2, 2010, pp. 5824-5829. [8] Augustsson, G., Web 2, pedagogical support for reflexive and emotional social interaction among Swedish students, The Internet and Higher Education, Vol.13, No.4, 2010, pp.197-205. [9] Baltaci-Goktalay Sehnaz, Ozdilek Zehra, Pre-service teachers’ perceptions about web 2 technologies, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.2, No.2, 2010, pp.4737-4741. [10] El Helou, S., Gillet D., Salzmann C., Yu, C.M., A Study of the Acceptability of a Web 2 Application by Higher-education Students undertaking Collaborative Laboratory Activities, Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions (ACHI'09), 2009, IEEE, pp. 117- 125. [11] Huang Wen-Hao David, Hood Denice Ward, Yoo Sun Joo, Gender divide and acceptance of collaborative Web 2 applications for learning in higher education, The Internet and Higher Education, Vol.16, 2013, pp.57-65. [12] Wu Mei-Ying, Chou Han-Ping, Weng Yung-Chien, Huang Yen-Han, A Study of Web 2 Website Usage Behavior Using TAM 2, Asia-Pacific Services Computing Conference, 2008, IEEE, DOI 10.1109/APSCC.2008.92. [13] Lu, Y., Zhou T., Wang B., Exploring Chinese users’ acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance model, and the flow theory, Computers in Human Behavior, Vol.25, No.1, 2008, pp.29-39. طاهره یعقوبی و همکاران 24 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 1 ،پاییز 1191 [14] Kawka Marta, Larkin Kevin, Wrestling and Wrangling with a Worrisome Wiki: An Account of Pedagogical Change in the use of a Web 2 technology in a First Year Education Course, Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development, Vol.8, No.1, 2011, pp.38-48. [15] Duke, R.A., Students' learning experiences with the Web 2 tool MyPortfolio: a case study of one high school classroom, 2010, MSc thesis, Victoria University of Wellington. [16] Luo Lili,Web 2 Integration in Information Literacy Instruction: An Overview, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 36, No.1, 2009, pp. 32–40 [17] Usluel, Y.K., Mazman, S.G., Adoption of Web 2 tools in distance education, ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.1, No.1, 2009, pp.818-823. [18] Sevindik Tuncay, Demirkeser Necmi, Cömert Zafer,Virtual education environments and web mining, ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.2, No.2, 2010, pp.5120-5124. [19] Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer- Mediated Communication, Vol.13, No.1, 2007, pp.210-230. Web 2 Learner-con tent Inte raction Learner- Instuctor Interaction Learner- Learner Interaction Learner – Interface Ine raction Decomposed Theory of Planned Behaviour (DT PB) Theory o f Planned Behaviour (T PB) Ta Web 2 Learner-con tent Inte raction Learner- Instuctor Interaction Learner- Learner Interaction Learner – Interface Ine raction Decomposed Theory of Planned Behaviour (DT PB) Theory o f Planned Behaviour (T PB) g Track Back Pingback Photo Blog or Photo Log Video Blog or vlog Podcast Mblog Wikiwiki FAQ Technology Acceptance Model (TAM3) Extended Technol ogy Acceptance Model (TAM2) Determinants of Pe rceived Ease of Use Perceived Usefulness (PU) Behavioral Intention (BI) Perceived Ease of Use (P EOU) Use Behavior (USE ) Job Relevance (REL) Result Demonstrability (R ES) Organizational Suppo rt (O S) Computer Self Ef ficacy (CS E) Computer Anxiety (CANX) Peer Suppo rt (P S) Face Validity Confirmato ry Factor A nalysis (CFA) Structural Equatio n Models (SME) [20] Venkatesh Viswanath, Davis Fred D., A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, Management Science, Vol. 46, No.2, 2000, pp.186-204. [21] Venkatesh,V., Determinants of perceived ease of use: Integrating perceived behavioral control, computer anxiety and enjoyment into the technology acceptance model, Information Systems Research, Vol.11, No.4, 2000, 342-365. [22] Venkatesh,V., Bala, H., Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions, Decision Science, Vol.39, No.2, 2008, pp.273-315. [23] Sheini Dashtgoli, Golestane, Internet Technologies Adoption in National Iranian South Oil Company, 2009, Tehran: Tarbiat Modarres University, MSc Thesis in Information Technology. [24] Kalantari, Kh., Structural equation modeling in social research - economic, 2009, Tehran: Culture of Saba. [25] Salehi, S., Factors affecting attitudes and intentions Agriculture Organization of Fars and Khuzestan provinces to the application of precision farming technologies, 2007, Ahvaz Ramin University, Master of Agricultural Extension and Education.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image