فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاوری و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

2 مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

چکیده

چکیده: هدف از این مطالعه، بررسی سطح دانش - مهارت کنونی و مورد نیاز مربیان مؤسسات آموزش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی در
(n= نفر از دانشجویان مراکز آموزش کشاورزی استان همدان و کرمانشاه است که ( 398 (N= برنامه ریزی آموزشی است. جمعیت مورد مطالعه( 1214
نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از جدول کوکران انتخاب شدند. داده های این بررسی با پرسشنامه ساختارمند جمعآوری و با نرم
0 مشخص / با سطح معنی داری 05 t تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده از آزمون اندازه اثرکوهن و مقایسه میانگین درآزمون SPSS افزار
،(C.d.= شد که مربیان مراکز آموزش کشاورزی در سه سطح دانش- مهارت حرفهای به ترتیب ارائه برنامه درسی و آموزشی خلاقانه با ضریب اثر( 2.00
در سطح (C.d.= و روش های ارزیابی و ارزشیابی علمی با ضریب اثر ( 1.41 (C.d.=1/ به کارگیری تکنولوژی آموزشی در ارائه دروس با ضریب( 54
متوسط به پایین قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

What Kind of Knowledge- Skillagricultural Education Instructors Need in the Training Program?

نویسندگان [English]

  • M. Sepah Panah 1
  • A.A. Mirak Zadeh 1
  • M.M. Farshadiyan 2

1 College of agriculture & natural, Razi University Kermanshah, Kermanshah, Iran

2 Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to examine teachers’ current and desired knowledge and skills related
to curriculum and instruction. The population for the study was 1214 students of agricultural schools in the west
of Iran (Hamedan and Kermanshah Provinces). A systematic randomization resulted in a sample of 398
participants from the population. A survey questionnaire was constructed and used to collect data from randomly
selected students and were analyzed by SPSS software. Based on the results of the test and Cohen's effect size in
comparison t-test with a significance level of 0.05, the agricultural education teachers in three levels -
professional skills in order to provide the innovative curriculum and training by a factor of (C.d. =2.00), the use
of educational technology in lessons coefficient (C.d. =1.54), scientific methods of assessment and evaluation
multiplier effect (C.d. =1.41) are moderate to low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Center for Agricultural Education
  • Education Planning
  • Instructors’ Skill
[1] Fahami R., Ezati M., Study the Effect of Cooperative Learning (Group Investigation) on the Development of Girl Students' Social Skills Components in the fifth grade of elementary school in Isfahan region 5, The Journal of New Approach in Educational Management, Vol.1, No.2, 2010, pp.66-76. [2] Chen X.A., A few thoughts on the reform and development of agricultural schools, The Journal of Agricultural Vocational Education (in Chinese), Vol.36, No.2, 2000, pp.4-6. [3] Sandra C.S., Ireland N., Hogan N. and Psaledakis S., Nashua school district master plan for professional development, 2006. [4] Arkansas Department of Education., Rules governing professional development, 2005. [5] Maryland Department of education, Teacher professional development standards, 2005. [6] Douglas H. and Kelli T. and Frances L., Relationships between professional development, Teacher instructional and practices and the achievement of students in science and mathematics, Journal of school science and mathematics, 2003. [7] Thorpe R., Investing in the teaching profession. Available at:http://hechingerreport.org/ content/ investing-in-the-teaching-profession, 2013. [8] King B., Research and Evaluation Reports Targeted Studies, SCALE Professional Development: An analysis of participant evaluations, 2004. [9] Singletary L. Smith M. Hill G. and Corcorn P., Survey of extension professional`s skill levels needed to practice public issues education. Journal of Agricultural Extension, Vol.42. No.6, 2004. [10] Tylee J., Professional Development: General, Personal Social Academic Professional, Charles Sturt University, Department of Education and Teaching, 2005. [11] Winconsin department of public instruction, Characteristics of successful schools, Professional development, 2003. [12] Laine S.W.M. and Otto C., Professional development in education and the private sector: Following the leaders, Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory, 2000. [13] Pikulski J.J., increasing reading achievement through effective reading instruction,School of Education, 2000. [14] Dobbs K., Simple moments of learning. Training Magazine, 37, 1, 52, Available online at: http://www.trainingsupersite.com, 2000. ارزشیابی و ارزیابی برنامه- درسی و آموزش تکنولوژی آموزشی مربیان وزش آم کشاورزی مدیریت و ریزیبرنامه های روش تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 8 ،شماره 1 ،زمستان 1392 31 مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی. . . [15] Taylor P., New perspective, new curricula: A case study of participatory curriculum development in forestry education in Vietnam, Paper prepared for the Forestry Education workshop, 2000. [16] Erickson H.L., Stirring the head, heart and soul: Redefining curriculum and instruction (2nd edition.). Corwin Press, 2001. [17] Shahbazi E, alibeygi H., Suitability analysis of agricultural graduates entering the labor markets in agriculture, agricultural extension and education of Sciences, Vol.2, No.1, 2006. [18] Puma M and Raphael J., Development for Teachers: A Handbook for Practitioners, U.S. Department of Education, The Urban Institute, 2001. [19] Kotrik J.W., Information Technology Related professional development needs of Louisiana Agriscience teacher, Journal of Agricultural education, Vol.41, 2000. [20] Sandra C.S Ireland N. Hogan N. and Psaledakis S., Nashua school district master planan for professional development, 2006. [21] Daiizadeh H., Philosophical, psychological, and social curriculum, Tehran, Memorial Book Publishers, 2006. [22] Abyar SH., Factors of administrators and school teachers teaching teachers Brkarayy Elam, M.Sc. Thesis Tehran, 2005. [23] danaei A., Middle school science teachers' knowledge of theories of learning achievement of students in Sanandaj city, MS Thesis, Tehran, 2007. [24] Tajik A., Primary teachers' knowledge and their performance of the goals of teaching methods, teaching skills, application and teaching materials, teaching methods, evaluation, and quality of exam questions in social studies, 2004. [25] Gitlin S.D. and etal., Factors that Influence Successful training and faculty career development in Hematology/Oncology patientoriented clinical research, University of Michigan Division of Hematology/Oncology Department of Internal Medicine, 2005. [26] King H., Continuing professional development in higher education: What do academics do? GEES Subject Centre, University of Plymouth, 2004. [27] Wesley J., Current characteristics of faculty development in public two-year colleges in Texas, 2005. [28] Cochran W.G., Sampling Techniques, Corwin Press, Inc., USA, 2001. [29] Luppescu S. and Holly H., Sample Elementary Details of Student and Teacher Responses Improving Chicago’s, 2005.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image