فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن

فرهاد قربان دوردی نژاد

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22061/tej.2013.105

چکیده
  چکیده: در این پژوهش، تلاش شده است تا رابطه بین تیپ شخصیتی زبان آموزان و عملکرد آنان در آزمون درک مطلب بر اساس دو نوع متن با ساختارهای متفاوت، یعنی متنهای روایتی و علی- معلولی مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دو آزمون در میان 379 دانشجوی کارشناسی رشته زبان انگلیسی از چندین دانشگاه انجام شد. این دو، شامل یک آزمون درک مطلب محقق ساخته متشکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت

فاطمه السادات المدرسی طس؛ ناصر مزینی؛ محمدرضا جاهدمطلق؛ میثم احمدی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22061/tej.2013.106

چکیده
  چکیده: در طول سال های اخیر مطالعات فراوانی روی نقش شخصیت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان صورت گرفته است، ولی در این مطالعات، مدل جامعی ارائه نشده است. همچنین در محاسبات آماری فقط به رابطه ی بین شخصیت خود فرد و عملکرد تحصیلی وی بدون در نظر گرفتن تأثیرپذیری او از اطرافیانش پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبیه سازی اجتماعی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟

مرجان سپه پناه؛ علی اصغر میرک زاده؛ محمد مسعود فرشادیان

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22061/tej.2013.107

چکیده
  چکیده: هدف از این مطالعه، بررسی سطح دانش - مهارت کنونی و مورد نیاز مربیان مؤسسات آموزش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی در (n= نفر از دانشجویان مراکز آموزش کشاورزی استان همدان و کرمانشاه است که ( 398 (N= برنامه ریزی آموزشی است. جمعیت مورد مطالعه( 1214 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از جدول کوکران انتخاب شدند. داده های این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه

نعمت اله عزیزی؛ انور شاهمحمدی؛ هادی نقدی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22061/tej.2013.108

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع موجود در اجرا و برگزاری دورههای آموزش از راه دور در مدارس راهنمایی و متوسطه استان کردستان و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود این دورهها بوده است. برای نیل به چنین هدفی و به عنوان یک مطالعه توصیفی، از رویکرد کیفی استفاده شده- است. مشارکت کنندگان در این مطالعه مشتمل بر 7 نفر مدیر و 14 نفر معلم بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- یادگیری مادام العمر
بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

پوراندخت پورنادری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ زهره باقری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22061/tej.2013.109

چکیده
  چکیده: آموخته ها برای اعطای مجوز صلاحیت به دانشجویان و افزایش یادگیری های آنان از جمله اهداف سنجش در آموزش عالی است. اخیرا صاحب نظران بر این باورند که این اهداف باید در جهت توجه و تأکید بیشتر به یادگیری های پایدار در طول زندگی توسعه یابد. انتخاب روش هایی برای سنجش دانشجویان که بتواند اهداف مختلف سنجش را همزمان و بهطور اثر بخش مورد توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان

علی اکبر ظفری زاده؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 55-61

https://doi.org/10.22061/tej.2013.110

چکیده
  که دارای نیازها، ارزش ها، علایق، توانایی و شخصیت است، « خود » چکیده: خودپنداره شغلی بخشی از خودپنداره کلی فرد است و بیشتر با قسمتی از ارتباط دارد. هدف این پژوهش تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوشهیجانی بر خودپنداره و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان است. روش این پژوهش برای تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوش هیجانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22061/tej.2013.111

چکیده
  حرکتی جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامعدانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محوررا میسر خواهد ساخت.پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت ...  بیشتر