فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی وعلوم ،تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ایران

2 آموزشکده فنی وحرفه ای پسرانه درود،تهران،ایران

چکیده

حرکتی جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع
دانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محور
را میسر خواهد ساخت.پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است. جامعه
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه استان لرستان تشکیل میدادند. نمونه آماری دراین پژوهش متشکل از 208 نفربود که ازاین
تعداد 99 نفر را دانش آموزان مدارس هوشمند و 109 نفر را دانش آموزان مدارس سنتی تشکیل داده بودند. ابزار تحقیق در این مطالعه عبارت بودند
از پرسشنامه تعیین طبقه اجتماعی با روایی محتوایی و پایایی 89 % روش تحقیق این پژوهش از نظر جمعآوری اطلاعات یک تحقیق علی- مقایس های یا
پس رویدادی و از نظرکاربرد نتایج یک تحقیق کاربردی است. در زمینه پیشرفت تحصیلی معدل پیش دانشگاهی دانش آموزان مدارس هوشمند و سنتی
باهم مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که میانگین معدل دانش آموزان در مدارس هوشمند t دررشته های ریاضی وتجربی به تفکیک با استفاده از آزمون
به طرز معناداری با میانگین معدل دانش آموزان مدارس سنتی تفاوت داشت و مدارس هوشمند تأثیر مثبتی بر معدل دانش آموزان گذاشته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Impact of Smart Schools on Academic Achievement of High School's Student in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • F. Dortaj 1
  • E. Lakpour 1
  • A. Bohlouli 2

1 Faculty of Psychology and Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 doroud technical institute, Tehran,Iran

چکیده [English]

Abstract: In developed countries, there is a developing global movement for change in the educational
structure, the transformation of societies from traditional societies to knowledge-based societies result in the
emergence of the use of the new communication environment. Smart school can be considered a learning
atmosphere that will make it possible to realize a knowledge-based society. This study examined the impact of
smart schools on academic achievement in Lorestan province. The population of this study is comprised of all
high school students in Lorestan. The study sample consisted of 208 students that 99 people of them were smart
schools' students and 109 people of them were traditional school students. The research tool in the study was the
questionnaire which specified the social class with the validity and reliability of 89%. The research method of
data collection for the study was causal - or post-hoc comparisons application of research. Smart school and
traditional schools students’ GPA, were compared by using T-test in two different major: mathematic and
scientific. Results showed that the average GPA of students in smart schools significantly differed from the
traditional school grade point average and smart schools had a positive impact on students ' grade point average.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Smart Schools
  • academic achievement
  • Traditional Schools
  • students

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image