فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

که دارای نیازها، ارزش ها، علایق، توانایی و شخصیت است، « خود » چکیده: خودپنداره شغلی بخشی از خودپنداره کلی فرد است و بیشتر با قسمتی از
ارتباط دارد. هدف این پژوهش تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوشهیجانی بر خودپنداره و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان
است. روش این پژوهش برای تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوش هیجانی از نوع کیفی و استفاده از تئوری مفهوم سازی است و برای بررسی اثربخشی
الگوی آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر خودپنداره شغلی به روش کمی عمل شد. این قسمت پژوهش بر حسب هدف در مقوله پژوهشهای کاربردی
و بر حسب طرح تحقیق، در مقوله طرح آزمایشی دو گروهی (آزمایش و گواه) وانتصاب تصادفی با پیشآزمون، پسآزمون قرار می گیرد. جامعه ی آماری
این پژوهش تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردل و همچنین تمامی متون هوش هیجانی تا سال 1390 است. ابزار این پژوهش مقیاس درجه بندی
می باشد که برای اندازه گیری خودپنداره شغلی بهکار گرفته شده است. پس از تدوین الگوی آموزش مهارتهای هوش هیجانی، این الگو (VRS) حرفه ای
بر گروه آزمایش اعمال شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های هوش هیجانی بر خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی مؤثر واقع شد و تفاوت
.(p<0/ معناداری بین دو گروه وجود دارد ( 01
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing Model of Emotional Intelligence Skills Training and the Effectiveness of this Model on the Vocational Self-Concept’s Male High Schools Students

نویسندگان [English]

  • A.A. Zafarizadeh
  • M.R. Abedi
  • I. Baghban

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract: The vocational self-concept is part of the overall self-concept and it has more relation with a part
of the "self" which has the needs, values, interests, abilities and personality. The aim of this study is to develop a
model of emotional intelligence skills and effectiveness of this model on students' vocational self-concept. The
research method for developing the model is qualitative and using the conceptualization theory. For finding the
effectiveness of the emotional intelligence skill learning model of vocational self-concept we used qualitative
method. In this part, according to the goal in applying research and according to the research plan, there are two
groups of random selection of pre-test post-test in the experimental plan (experimental and control). The
statistical society of this research is all the high school students’ of Ardel city and the text published in emotional
intelligence till 1390. The research tool is the professional rating scale (VRS) which has been used for measure
vocational self-concept. Then the emotional intelligence skill learning model prepared, and this model was
implemented on the experimental group. The results showed that emotional intelligence skill learning on
students’ self concept was effective and there is a meaningful difference between these two (p,0.01)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vocational self-Concept
  • Emotional Intelligence Skill
  • High school Students

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image