فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

چکیده: در این پژوهش، تلاش شده است تا رابطه بین تیپ شخصیتی زبان آموزان و عملکرد آنان در آزمون درک مطلب بر اساس دو نوع متن با
ساختارهای متفاوت، یعنی متنهای روایتی و علی- معلولی مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دو آزمون در میان 379 دانشجوی کارشناسی رشته
زبان انگلیسی از چندین دانشگاه انجام شد. این دو، شامل یک آزمون درک مطلب محقق ساخته متشکل از هشت متن با دو ساختار متنی روایتی و علی-
معلولی و یک پرسشنامه آزمون تعیین نوع شخصیت مایرز - بریگز بود. سپس داده های به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که توزیع نمرات برای هر دو ساختار متنی نرمال نبود. بنابراین از دو آزمون کروسکال- ولیس برای
یافتن رابطه میان متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون کروسکال- ولیس نشان داد که رابطه ی معناداری بین عملکرد زبان آموزان در این دو آزمون وجود
ندارد. برای یافتن این که کدام یک از انواع شخصیت در یکی از این آزمون ها بهتر عمل کرده است، هشت آزمون تی زوجی برای هشت نوع شخصیت
مورد مطالعه انجام شد. نتایج به دست آمده نشانگر این بود که همه انواع شخصیتی در آزمون متون روایتی بهتر عمل کردند اما برتری برای چهار تیپ
شخصیتی حسی احساسی ادراکی، حسی احساسی قضاوتی، حسی متفکر قضاوتی و شهودی احساسی ادراکی چشمگیرتر بود. به دلیل وجود ویژگی
احساسی در میان بیشتر آزمودنی ها در این چهار گروه، چنین نتیجه گیری شد که افراد دارای این ویژگی، به دلیل وجود همخوانی میان احساسی بودن و
ویژگی های متون روایتی بهتر عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Personality Type and Learners’ Performance in Reading Comprehension

نویسنده [English]

  • F. Ghorban Dordinejad

Department of English, Faculty of Humanities,, Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: This study is an attempt to find the relationship between personality type of the learners and their
performance on reading comprehension tests of two structurally different texts, i.e. narrative and cause/effect. To
detect the relationship, a researcher-made reading comprehension comprising eight passages of both text
structures and the Persian version of the Myers-Briggs Type Indicator were administered to a group of 379 BA
English students from different Iranian universities. The collected data were analyzed and the results indicated
that the distribution of subjects' scores on both tests were not normal. Therefore, two Kruskal-Wallis tests were
run to detect the relationship. The results of the Kruskal-Wallis tests showed no difference between the subjects'
performance on both tests. In order to find out if any specific personality type group had performed better on one
of the tests, eight paired sample T-tests were run. The results indicated that compared to the cause/effect mean
scores, all groups had performed better on the narrative test, but the difference between the mean scores of STJ,
SFJ, SFP, and NFP personality groups were significant. Therefore, it was concluded that the inclusion of most of
the feeling subjects, who possess certain personality characteristics congruent with narrative textual features, in
these four categories has assisted their better performance. Drawing on the results of the study, implications of
the results are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reading Comprehension
  • Narrative and Cause/Effect Text Structure
  • Personality Type
  • Myers- Briggs personality Type Indicator
 
 
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image