فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران،ایران

2 تکنولوژی آموزشی، ابواب جمعی آموزش و پرورش استان فارس،شیراز،ایران

3 فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

چکیده:هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی، راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس است که در سال تحصیلی90-91 مشغول به تحصیل بودند و با روش نمونه­گیری خوشه­ای با حجم نمونه322 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش­نامه خودکارآمدی شوآرز و جروسالم و پرسش­نامه راهبردهای شناختی- فراشناختی واحدی بوده است. داده­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه) تحلیل شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز حاکی از آن است که متغیر خودکارآمدی تحصیلی به­طور معناداری، پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می­کند و دو متغیر راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی، پیش­بینی کننده­های خوبی برای پیشرفت تحصیلی نیست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Efficacy,Cognitive Meta Cognitive Strategies with Academic Achievement among Students High School Boys Nomads of Fars Province

نویسندگان [English]

  • M. Hoshmandja 1
  • A. Javanmard 2
  • S.M. Marashi 3

1 Educational Technology, Faculty of Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Educational technology, Expert in Education Fars Province, Shiraz, Iran

3 Philosophy of Education, Faculty of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract:The aim of the present study was to investigate the relationship between self-efficacy, cognitive meta cognitive strategies with academic achievement among students - high school boys nomads of Fars Province. The research method is descriptive – correlational. The population of this study, all high school students nomads of of Fars province is in the 90-91 school year were enrolled. Cluster sampling method were enrolled a sample size of 322 people. The data gathering tools were includes: Schwarzer and Jerusalem self- efficacy questionnaire, Vahedi cognitive and metacognitive strategies questionnaire. Research data were analyzed using descriptive statistics (mean, frequency, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, regression and ANOVA test, Scheffe post hoc test and the Kolmogorov - Smirnov test). Data analysis showed that there is a significant positive relationship between self-efficacy and academic achievement. there is a significant positive relationship Between cognitive strategies - cognitive and academic achievement. Also, there is a significant positive relationship between self-efficacy and cognitive -meta cognitive strategies. The regression results also showed that academic self-efficacy variables significantly predicted academic achievement and variables of cognitive and metacognitive strategies is not a good predictor for academic achievement. The results shown between the groups in terms of academic self-efficacy and cognitive strategies according to the different levels of education and fields of study, no significant differences have been observed. But between the groups in terms rate metacognitive strategies according to the different levels of education and fields of study there are significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Self-Efficacy
  • Cognitive Strategies
  • Metacognitive Strategies
  • High school Students
  • Nomads

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image