فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی آموزش از راه دور، دانشگاه فرهنگیان ساری،ایران

2 مدیریت و برنامهریزی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران،ایران

3 برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران،ایران

4 فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران،ایران

چکیده

چکیده: یکی از حساس‌ترین مراحل برنامه­ریزی آموزشی ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی است. شناسایی این میزان نیازمند ابزاری است که به وسیله آن کیفیت دوره­های آموزشی با آن سنجیده شود. عدم وجود این ابزار باعث تصورات و برداشت‌های نابه‌جا از نظام آموزشی می‌شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت نظام آموزش از راه دور به منظور ارائه مدل در دانشگاه پیام نور ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی است که با روش پیماشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1217 نفر از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند. از میان آن‌ها 119 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند و به پرسش‌نامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه به ترتیب از نظرات متخصصان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزش از دور و آلفای کران باخ استفاده شده است. پاسخ‌های استادان و دانشجویان پس از جمع‌آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به‌کارگیری نرم افزارLisrel,spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت خدمات ارائه شده در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در شاخص‌های ساختار برنامه درسی با میانگین (42/12) حمایت‌های دانشجویی (68/12) در حد متوسط ولی در شاخص پشتیبانی از اعضای هیأت علمی (89/7) ضعیف (پایین‌تر از حد انتظار) بوده است. همچنین مقدار شاخص‌های برازندگی (97/0CFI=) و (085/0RMSEA=) نشان دهنده مناسب بودن مدل است. به عبارت دیگر می‌توان از این مدل به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Quality and Modeling Educational Services In Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • M.A. Javadi Boura 1
  • I. Ebrahimzade 2
  • M. Farajollahi 3
  • M.R. Sarmadi 4

1 Distance Education Planning, Farhangian University of Sari, Iran

2 Management and planning of distance education, Payame Noor University, center of Tehran, Iran

3 Curriculum Planning, Payame Noor University, Central Tehran, Iran

4 Philosophy of Education, Payame Noor University, Center of Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: One Of The Most Critical Steps Of  The Educational Planning Is The Evaluation Of Educational Goals.Identifying This Aim Requaires A Tool By Which To Measure The Quality Of  Programs.The Aim of This Study was  Assessment The Quality And Modeling Educational Services In Distance Education In Iran. The Method Of Research  Was Descriptive.In This Research, The Required Data Were Collected From A Sample Of 119 Consist Of  Male And Female Ph.D Student And Faculty Member Who Selected By Stratified  Sampling Method.The Formal Validity Of The Questionnaire Was Confirmed By The Specialists In The Field And The Reliability Was Calculated By K –Alfa At Laest (0.78).Data were Analized By Descriptive And Inferential (Factor Analysis) statistical Indexes. The Results Indicated That The Quality  Of Educational Services  Indexs In Curriculum Stractures,Student Services Are Average And The Faculty Member Support Is low And Weakness.In Addition,The Results Indicated That The 3 Factor Model With (RMSEA=0/085) And (CFI=0/97) Has Suitable Fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Distance Education
  • Payame Noor University
  • Effectiveness
  • Quality

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image