فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

3 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده

شکل­گیری نگرش و ارزش‌ها، تعهد و مهارت‌های مورد نیاز برای حفظ و پشتیبانی محیط زیست در افراد در سنین پایین آغاز می‌گردد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای بصری به بررسی نقاشی دیواری مهدکودک‌های شهر مشهد پرداخته، کیفیت و کمیت پرکاربردترین مفاهیم زیست محیطی را در این نقاشی دیواری‌ها نشان داده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه‌ی مهدکودک‌های شهر مشهد تشکیل می‌دهد که در مجموع شامل 322 مهدکودک است. در روش تجزیه و تحلیل بصری، ابتدا از هر نقاشی دیواری تفسیری کلی ارائه می‌دهد. سپس آن را با همه مفاهیم موجود در جدول تحلیل محتوا می‌سنجد، هر نقاشی دیواری می‌تواند مجموعه‌ای از مفاهیم را در بر داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به مفاهیم زیست محیطی در بین نقاشی دیواری مهدکودک‌ها، کم توجهی شده است. بیشترین موضوعات انتخابی برای نقاشی دیواری در مهدکودک‌ها، مربوط به (رابطه دوستانه با طبیعت) و کم‌ترین موضوعات مربوط به بحث‌های (خودداری از آلوده کردن محیط زیست) است. مجموع فراوانی مفاهیم زیست­محیطی تحلیل شده در نقاشی دیواری‌های شهر مشهد 2017 مورد بوده است که به طور کلی 2/27 درصد از محتوای نقاشی دیواری مهدکودک‌ها را شامل می‌شود. این نتایج علاوه بر رصد جایگاه نقاشی دیواری مهدکودک‌ها، رویکردی جدید در امر آموزش محیط زیست به کودکان را نیز تعمیم­پذیر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Approach to Environmental Education for Kids in Mashhad

نویسندگان [English]

  • H. Meiboudi 1
  • S.M. Shobeiri 2
  • R. Arjmandi 3
  • F. Babaei Semiromi

1 Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran,Iran

3 Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The attitude and values for preserving and supporting the environment shape at an early age. This paper, using the way of analyzing the visual concept has studied mural paintings of Mashhad kindergartens. Statistical universe of this research includes total kindergartens of Mashhad city which totals include 322 kindergartens. The quality and quantity of most applicable environmental concept showed in this painting. In the way of analyzing visual concepts, at first a total interpretation from each mural painting is presented and then compared it with all available concepts in the table of analyzing content, one mural painting can comprise a collection of concepts. Results show that overall environmental concepts are not well covered in the mural paintings. However, the most selected subjects for mural paintings in kindergartens are the pictures of the friendly relations with nature and the least subjects about the discussion of restraining the pollution of the environment. The all related conceptions environments in these mural paintings are 2017 items that in an overall 27.2 percent of the content in Mural paintings are related to environmental concepts. This result, in addition to study the mural painting in kindergartens, will generalize also a new way in Enhancing children’s environmental awareness in kindergarten.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kindergarten
  • Mural Painting
  • Environmental Awareness
  • Environmental Education

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image