فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش ریاضی،شهرستان فسا،شیراز،ایران

2 دانشکده ریاضی و کامپیوتر،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران

چکیده

در میان تنوع و­گوناگونی حوزه­های تعلیمی، ریاضیات به­عنوان یک موضوع محوری، از جنبه­های مختلف مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، اما ماهیت انتزاعی آن، سبب گردیده تا اغلب تصور شود ریاضیات و کلاس­های درسی آن با ارزش­ها ارتباطی ندارند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی و معرفی ارزش­ها در ریاضیات و آموزش ریاضی، میزان گرایش معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش­های مختلف ریاضیات و ارتباط آن با روش تدریس آن­ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جمع­آوری داده­های این پژوهش، از طریق پرسش­نامه­ای که 53 نفر از معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان فسا تکمیل کرده­اند صورت گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که از دیدگاه دبیران ریاضی منطق­گرایی، به عنوان یکی از ارزش­های ریاضیات، بیشترین جذابیت را دارد اما فعالیت­هایی که در کلاس­های درس انجام می­دهند مبتنی بر ترویج ارزش کنترل است. همچنین بین اولویت ارزشی دبیران و روش کار آنان، به­جز در ارزش کنترل، رابطه­ ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Attention of Mathematics Teachers in High School to Mathematics Values in the Classes

نویسندگان [English]

  • L. Jokar 1
  • M.R. Fadaee 2

1 Department of Mathematics,Fasa,Shiraz,Iran

2 Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Among the varieties of educational topics, mathematics as an essential subject, is taken under consideration in different aspects, but its abstract quiddity causes that people think mathematics and its classes have no relations with values. In this research while the values in mathematics and its teaching are introduced and investigated, the amount of teachers tendency’s in high school to different mathematics values and its relation to the teaching methods are studied. The data are collected by 53 questionnaires. The mathematics teachers of high schools in Fasa city filled the forms of this research. The attraction aspects of class activities focused on the value of the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics
  • Teaching
  • Values
  • Mathematics Values
  • Mathematic Teachers in High School
[1] Bishop, A. j., Values in mathematics and science Education: similarities and difference .The Monatana Mathematics Enthusiast, Vol 5, No 1, 2008, pp47-58. [2] Bishop,A.j.,Overcoming obstacles to the Democratisisation of Mathemativs Education. Trans: Gholamazad. S. journal of Mathematics Education. Vol 17, No 66, 2002, pp 4-13. [3] Seah, W.T & Bishop, A.j., Values, mathematics and society:Making the connections. In C. Vale & j. Roumeliotis & j. Horwood (EDS), Valuing mathematics in society, pp 105-113, 2002. [4] Bishop, A. j & Fitzsimons, G. E & seah, W. T & Clarkson, p., Values in Mathematics Education: Making values Teaching Explicit in Mathematics Classroom. Paper presented at the Combined Annual Metting of the Australian Association for Research in Education(AARE), 1999, Available: http://www.swin.edu.au/aare/99pap/biss 99188.htm. 1390/12/24. [5] Talebi, A.concept and attribute values. Journal of social science Education. Vol9, No3, 2007, pp6-19. [6] Seah, W.T., Valuing values in Mathematics Education. In p. Clarkson & N. presmey(Eds).Critical Issues in Mathematics Education, Chater 17, pp 239-252, 2008 [7] Seah, W.T., The portrayal and relative emphasis of mathematical and mathematics educational values in victoria and Singapore lower secondary mathematics texbooks. Apreliminary study.unpublished Masters of education project, Monash university, Melburn,1999. [8] Bishop, A. j & Clarkson, p & Fitzsimons,G& seah W.T., Why study values in mathematics teaching: Contextualizing the VAMP project?2000, Available: http://www.education.monash.edu.au. 1391/1/27. [9]Mc conatha, j. T & schnell, F. The confluence of values: Implications educational research and policy. Educational practice and theory , Vol17, No2,1995, pp79-83. [10]Seah, W.T.,Undrestanding mathematics classroom experiences through the values lens. Paper presented at the research presession of the 81st Annual Meeting of Nationd, san Council of Teachers of Mathematics Antonio, 2003. [11] Bishop, A. j. ,Values and mathematics education: the start,growth and continuing journey of an idea.ZDM, Vol4, No 3, 2012, pp6-12. [12] Chin, C & Lin, F. L..Mathematics Teachers pedagogical value clarification and Its relationship to classroom teaching. Reprinted from proceedings of the National science council part D:Mathematics,science and technology Education, Vol11, No3, 2001, pp114- 125. [13] Clarkson, p & Fitzsimons, G & Bishop, A.j& Seah, W. T. (2000). Methodology challenges and constraints in the values and mathematics project. Paper presented at the Annual Meeting of the Australian Association for reseach in Education, Sydney, Australia, 4-7, 2000. [14] Sam, L & Ernest, p., values in mathematics Education: What is planned and what is Espoused?In British society for Research into learning Mathematics. Proceedings of the Day conference held at University of Nottngham, pp 37-44. 1997. [15] Yuksel, D. Mathematics Education Values of college students, Towards Function concept. Eurasia journal of mathematics, science and technology education vol2, No1, 2006, pp 82-102. [16] seah. W.T & Bishop, A. j.,Values in mathematics text books: A view throut two Australian regions. paper presented at the 81st Annual Meeting of the American Educationed Research Association, new Orleans, L.D.(April 24-28).2000. [17] Bishop, A. j., mathematics enculturation: A cultural perspective on mathematics education.Chapter 3.pp60- لیال جوکار و همکار 74 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 1 ،پاییز 1191 [19] Gunstone, D &Bishop, A. J &Corrigan, D & Clark, B. Valuse in Mathematics and Scince Education. Available:http://www.education.monash. edu.au 1391/2/28.2007. 82. Dordrecht: Kluwer Academic publishers. 1988 ]18] Bishop, A. j. , Research, policy and practice: The case of values. In P. Valero & O.skovsmose (Eds).Proceedings of the 3rd International MES conference. Copenhagen: center for Research in learning Mathematics, pp 1-7. 2002.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image