فصلنامه علمی

آ

 • آرﻣﺎﺗﻮر ﻃﻮﻟﯽ بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • آزمایشگاه کالریمتریک(DSC) بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • آزمون بیرون کشیدگی خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺰ بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 113-119]

 • آلیاژ آلمینیوم-لیتیوم بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • آﻣﻮزش آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-47]

 • آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-198]

 • آﻣﻮزش ﻫﻨﺪﺳﻪ هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]

 • آﻫﻦ بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی نیکل، آهن و منگنز [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 113-119]

 • آهن ربای دائم تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2008 ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

ا

 • اثر فوکو تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • اجتماع محلی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • اﺟﺰای ﻣﺤﺪود بررسی رفتار تیر بتنی تحت پیچش با آرماتور طولی تنها در روش المان محدود [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 151-157]

 • ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-15]

 • ارلانگ اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • اﺳﺘﺎﻧﺪارد کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-198]

 • استاندارد2800 ویرایش سوم سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-26]

 • اسید پیریدین-2 مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • اسید چلیدامیک مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ بررسی ساختارهای جدید از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-88]

 • انباشت مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • انتقال پروتون مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • انرژی اکتیواسیون بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • اولویت بندی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • ایران ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

ب

 • بارگذاری سیکلی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • بتن ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • بتن مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • بتن خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • بدون‌شبکه مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • بررسی عددی و آزمایشگاهی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • برقابی تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • برنامه ریزی پویای استوکستیک تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • بهینه سازی تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • بوم شناسی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

پ

 • پواسن اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • پیوند هیدروژن مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

ت

 • تابع خسارت تحلیل حساسیت پارامترهای توابع جریمه در مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 265-273]

 • تجهیزات برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • تعویض کانال اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • تفکیک متغیرهای d وq کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

ح

 • حداقل مربعات گسسته مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

د

 • دال ﺑﺘﻨﯽ سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-15]

 • دانش آموز تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • دمای پایین ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • دوام مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • دود سیلیس مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • دیوار پیش ساخته سبک ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

ر

 • راه بندان اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • رﺷﺪ طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 27-37]

 • روش اﺟﺰای ﻣﺤﺪود بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روش المان محدود تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • روش ﺑﺪون ﺷﺒﮑﻪ بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روش ﻃﯿﻔﯽ تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بُعدی با استفاده از روش طیفی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 127-136]

 • روش ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪود بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش‌های متداول [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 73-82]

 • روﺷﻬﺎی ﻓﺮاﮐﺎوﺷﯽ بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-26]

 • روی مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • رویکرد انسانی-محیطی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

ز

 • زبری خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • زﻟﺰﻟﻪ آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-47]

 • زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﺮش اثر میکروسیلیس روی زمان گیرش بتن پر مقاومت [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-20]

 • زیبایی شناسی رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

س

 • ساختار بلوری مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

 • ساختمان سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • سطح عملکرد سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • سلامت محیطی تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • سلول آزمایش نفوذ پذیری طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • سنگ طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

ش

 • شبکه داده برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • شکل پذیری ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • شیمی آمفیبول ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • شیمی سوپرامولکولار مهندسی کریستال و معماری مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 199-220]

ص

 • صف بندی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

ط

 • طراحی تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

 • طراحی بر اساس ﻋﻤﻠﮑﺮد ارزیابی اولیه قاب های خمشی بتن مسلح با هدف های طراحی بر اساس عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

 • طراحی معماری منظر رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

ف

 • فضای باز محله تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

ق

 • قاب خمشی فولادی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب فولادی ترکیب شده با پانل های پیش ساخته سبک تحت بارگذاری رفت و برگشتی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 233-244]

 • قطع اجباری اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

ک

 • کاربران شخصی برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • کاشمر ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

 • کانال رزرو شده اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • کف صنعتی مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • کنترل برداری کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • کودک تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

گ

 • گرانیت نوع I ترموبارومتری کلسیم آمفیبول در یک گرانیت نوع I با دمای پایین در کاشمر ، ایران [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 121-126]

ل

م

 • مخابرات سیار سلولی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

 • مدل جرم و فنر بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • مدل حرارتی بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • مدل دو محوری کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • مدل دینامیکی تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • مدل ریاضی مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • مدل سازی تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • مدول الاستیسیته ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مدول الاستیسیته بازگشتی ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مسیریاب برآورد تعداد کاربران و بازار تجهیزات شبکه ی دادهی کشور درسال های آتی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 97-112]

 • معادله آبهای کم عمق مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • معادله های هذلولوی مقایسه نتیجه های مدل عددی وآزمایشگاهی جریان یک بُعدی از روی سرریز سدها [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 1-8]

 • مقاومت ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • مقاومت اتصالی خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • مقاومت در برابر سایش مدل سازی مقاومت در برابر سایش کف بتونی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 59-68]

 • مناطق GP بررسی استحکام دهی آلیاژ آلومینیم – مس– لیتیم با عملیات پیرسازی طبیعی و مصنوعی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 221-232]

 • منظر شهری رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 89-96]

 • مهربندی فولادی سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • مواد ترمیم کننده خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • موتور هیسترزیس کنترل برداری موتور هیسترزیس سنکرون سه فاز با تفکیک متغیرهای d وq [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 137-150]

 • موتور هیسترزیس تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • موتور هیسترزیس مرسوم تحلیل دینامیکی موتور هیسترزیس سنکرون آهنربای دائم با در نظر گرفتن اثر فوکو [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 245-254]

 • میکروسیلیس ویژگی های مکانیکی کوتاه مدت در بتن های با مقاومت زیاد دارای میکروسیلیس [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 9-15]

 • میکروقید بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

ن

 • نامتقارن سطح عملکرد سازه های فولادی مهاربندی نامتقارن در یک جهت طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش سوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 285-294]

 • نفوذپذیری شعاعی طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 275-283]

 • نفوذپذیری کلورید خصوصیات اتصال بین بستر بتونی و مواد ترمیم کننده [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 69-76]

 • نگهدارنده SMA بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 255-263]

 • نمایی منفی اولویت بندی ترافیکی در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 29-41]

و

 • و نوجوان تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان [دوره 1، شماره ویژه، 1386، صفحه 17-28]

ه

 • هموار سازی فضایی بررسی و سنجش دقت زاویه ای الگوریتم های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموارسازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنال [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 159-166]