فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران،ایران

چکیده

به نحوی که در بسیاری از پل‌های کشور شاهد هستیم، به علت عدم اعمال سیستم مدیریت نگهداری پل‌ها، دامنه نارسایی‌ها به تدریج گسترش یافته و منجر به زوال مقاومت و افزایش آسیب‌پذیری پل‌ها شده است. به علت شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و وجود املاح در منطقه خلیج فارس در بسیاری از دال های بتنی سازه ها و پل های منطقه، علایمی از خرابی شامل ترک های متعدد و خرابیهای موضعی دیده می‌شود. لذا ارزیابی وضعیت دال های بتنی سبب می‌شود تا از پیشرفت خرابی، از سرویس خارج شدن و تعمیر سازه جلوگیری ‌شود.
در این مقاله سیستم خبره Bridge Slab-Expert ، برای ارزیابی خرابی دال‌های بتنی ارایه شده است. سیستم خبره، برنامه کامپیوتری هوشمندی است که دانش و روشهای استنباط و استنتاج را به کار می‌گیرد، تا مسایلی را حل کند. این سیستم شامل مفسر، روش استنباط دانش محور و پایگاه داده می‌باشد. خرابی‌های عرشه پل به علت شرایط محیطی و سازه‌ای به صورت ترک‌ خوردگی در بتن، نارسایی‌های سطحی و نارسایی‌های سازه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. چندین مطالعه موردی و مقایسه بین نتیجه های بازرسی فنی و سیستم خبره، جهت کسب قابلیت اطمینان و درستی نتیجه های سیستم انجام شده است. نتیجه های سیستم شامل شناسنامه دال پل بتنی، استنتاج سیستم خبره بهمراه نارسایی ها و علل آنها،‌ شاخص وضعیت، توصیف وضعیت، راهکار پیشنهادی جهت تعمیر و نمودار عمر مفید دال بتنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Expert system for assessing the failure of concrete slabs In the Persian Gulf region

نویسندگان [English]

  • A.A. Ramezanianpour
  • V. Shahhosseini
  • F. Moodi

Department of Civil Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

As we can see in many bridges in the country, due to the lack of implementation of the bridge maintenance management system, the range of failures is gradually
It has expanded and led to declining resistance and increasing the vulnerability of bridges. Due to the hot and humid weather conditions and the presence of salts in it
The Persian Gulf region has seen signs of failure, including numerous cracks and local damage, in many of the concrete slabs in the area's structures and bridges.
It is possible. Therefore, the assessment of the condition of concrete slabs prevents the progress of failure, removal from service and repair of structures.In this paper, the Expert-Slab Bridge expert system is presented to assess the failure of concrete slabs. Expert system, computer program
 
It is intelligence that uses the knowledge and methods of inference and inference to solve problems. This system includes an interpreter, an inference method
Knowledge-based and database. Bridge deck failures due to environmental conditions and cracked concrete structures, failures
Surface and instrumental failures have been evaluatedSeveral case studies and comparisons between technical inspection results and the expert system
In order to gain reliability and accuracy, the results of the system have been done. System outcomes include a concrete bridge slab identification, inference
Expert system with failures and their causes, status index, status description, suggested solution for repair and diagram of useful life of concrete slab
Is .

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Concrete slab
  • failure assessment
  • fault diagnosis
  • bridge management system
  • service life
  • expert system
[1]. Raina, V. K., "Concrete Bridges: Inspection, Repair, Strengthening, Testing and Load Capacity Evaluation," Tata McGraw-Hill Pub. Co., India, 1994. ]2 . ]رهایی، ع . ر. فیروزی، ا ، . بررسی عملکرد آسیب پذیری ها و بهسازی پل ، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، تهران، 1384 ]3 . ]رهایی، ع . ر. نعمتی، س ، . ارزیابی عملکرد و روشهای مقاوم سازی سازههای بتنی، انتشارات فدک، 1383 ]4 . . ]ا. رمضانیانپور، ع و قدوسی، پ. و گنجیان ا ، . ریز ساختار، خواص و اجزای بتن (تکنولوژی پیشرفته بتن)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1383 ]5 . ]رمضانیانپور، ع . ا. و پاشایی، ر، . تعمیر و حفاظت سازههای بتنی، انتشارات نورپردازان، تهران، 1381 [6]. Moodi, F., "Development of a Knowledge-Based System for the Repair and Maintenance of Concrete Structures," PhD Thesis, University of Newcastle, UK, 2001. [7]. Vagiotas, P., et al, "Modeling Expert Decisions for Highway Bridge Maintenance," 7th Int. Conf. on Application of Artificial Intelligence, Egmond, Nederland, 2003. [8]. Al Abedin, H. M.Z., Eldin, A. S., "Toward An Expert System for the Evaluation of Damage in Concrete Structures in Saudi Arabis," Dunde Congress, 1999, pp. 645-657. [9]. Dashmukh P., et al, Quantifying Uncertainty in Bridge Condition Assessment Data," MID-Continent Transportation Symposium Proceeding, 2000, pp. 138-141. [10]. Miyamoto, A., "A Practical Bridge Management System for Existing Concrete Bridges," fib Conf, Japan, 2000(5), pp. 111-120. [11]. Oh, B.H. and Lew, Y. and Choi, Y. C., “Development of Expert System for Condition Assessment of Concrete Bridge Deck Structures and Structural Evaluation”, Based on Material Conmat 2005 Conf, Construction Materials, UBC, Canada, 2005 [12 .[غضنفری، م. اصول و مبانی سیستمهای خبره، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1382 [13 .[رمضانیانپور، ع .ا. ، صارمی، م ، . بررسی علل کاهش عمر مفید سازههای بتنی مسلح، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری، 1375 [14 .[رمضانیانپور، ع .ا. ، مصلحی، ز ، . دوام بتن با سیمانهای پوزولانی در شرایط آزمایشگاهی مشابه خلیج فارس، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1384 [15 .[بازرسی پل حاجی آباد، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، تهران، 1385

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image