فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران،ایران

2 مهندسی و مدیریت ساخت و ساز ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

3 مهندسی و مدیریت ساخت و ساز ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رفتار باندینگ بستر بتونی و مواد ترمیم شده است. سه ماده تعمیر سیمانی متفاوت یا اصلاح شده با سیمان و سه زبری سطح مورد بررسی قرار گرفت. مواد ترمیمی ملات معمولی ، ملات سیمانی اصلاح شده توسط دود سیلیس و ملات سیمانی اصلاح شده توسط لاتکس لاستیکی بوتادین استایرن بودند. سطح آماده سازی سطح صاف ، سطح خشن و چسب رزین اپوکسی به عنوان ماده اتصال دهنده بود. روش مورد استفاده برای ارزیابی استحکام باند ، آزمون کشش بود. تأثیر هدایت الکتریکی مواد ترمیم کننده با استفاده از تست نفوذپذیری سریع کلرید انجام شد. سرانجام ، عملکرد چسب ها با توجه به مقاومت باند و هدایت الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده از این آزمایشات نشان داد که زبری سطح بستر تأثیر اصلی در عملکرد پیوند بین چسب و بتن دارد. در استحکام باندینگ بین مواد مختلف تعمیر کننده تفاوت زیادی وجود ندارد ، اما با توجه به هدایت الکتریکی ، ملات های اصلاح شده سیمانی مواد بهتری برای استفاده در محیط های خورنده برای افزایش طول عمر سازه های تعمیر شده هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bond characherization between concrete substrate and repairing materials

نویسندگان [English]

  • A.A. Ramezanianpour 1
  • V. Shahhosseini 2
  • A. Nilforoushan 3

1 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran,Iran

2 Construction Engineering and Management, Amirkabir University of Technology Tehran,Iran

3 Construction Engineering and Management, Amirkabir University of Technology , Tehran,Iran

چکیده [English]

The purpose of this investigation was to study the effect of bonding behavior of concrete substrate and repair materials. Three different cementitious or modified-cementitious repair materials and three surface roughnesses were studied. Repair materials were ordinary mortar, modified cementitious mortar by silica fume and modified cementitious mortar by styrene butadiene rubber latex. Surface preparations were smooth surface, rough surface and epoxy resin adhesive as a bonding agent. The method used for evaluation of bond strength was pull-off test. the influence of the electrical conductivity of repairing materials was analyzed by rapid chloride permeability test. Finally, the performance of the adhesives was evaluated considering both the bond strength and electrical conductivity.
Results obtained from these tests indicated that the roughness of substrate surface has a main effect on the performance of bond between adhesives and concrete. There are not great differences in bonding strength between various repairing materials but considering electrical conductivity, modified cementitious mortars are better materials for using in corrosive environments to increase service life of repaired structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bond strength
  • Repair material
  • Roughness
  • Pull-off test
  • Chloride permeability
  • Concrete
[1] A. Momayez, M.R. Ehsani, A.A. Ramezanianpour, H. Rajaie, “Comparison of methods for evaluation bond strength between concrete substrate and repair materials”, Cement and concrete research, vol. 35, 2005, pp. 748-757.
[2] Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy Resin Systems Used with Concrete, ASTM C 882-78, American Society for Testing
[3] KnabLI. “Factors related to the performance of concrete repair materials”, Technical report REMRCS-12, US Army Corps of Engineers, Washington, DC, March 1988.
[4] S. Austin, P. Robins, V. Pan, “Tensile bond testing of concrete repairs”, Mater Structure, vol.28, 1995, pp. 249–59.
[5] Standard test method for pull-off strength of coating using portable adhesion testers. ASTM D4541. American Society for Testing and Materials; 2002.
[6] Julio ES, Branco F, Silva VD. "Structural rehabilitation of columns using reinforced concrete jacketing", Prog Struct Engng Mater, vol.5, 2003, pp. 29–37.
[7] Bett BJ, Klingner RE, Jirsa JO. "Lateral load response of strengthened and repaired reinforced concrete columns", ACI Struct J, 85(5) 1988, pp. 499–508.
[8] Alocer S, Jirsa J. "Assessment of the response of reinforced concreate frame connections redesigned by jacketing", Proceedings of the Fourth US National Conference on Earthquake Engineering. vol. 3. May; 1990, pp. 295–304.
[9] Alcocer SM. "RC frame connections rehabilitated by jacketing". J Struct Eng, 119(5): 1993, pp. 1413–31.
[10]Ramirez JL, Barcena JM, Urreta JI, e Sanchez JA. "Repair of concrete columns with partial localized damages", Report T 2.1 and 2.2 BREU–0186–C, April 1991.
[11]Rodriguez M, Park R. "Seismic load tests on reinforced concrete columns strengthened by jacketing", ACI Struct J, (March– April) 1994 , pp. 150–9.
[12]Stoppenhagen DR, Jirsa JO, Wyllie Jr LA. "Seismic repair and strengthening of a severely damaged concrete frame", ACI Struct J (March–April):177–87 1995.
[13]Electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration, ASTM C1202, Annual Book of American Society for Testing Materials Standards, vol. C04.02, 2000.
[14]E. Bonaldo, J. Barros, P.B. Lourenco, “Bond characterization between concrete substrate and repairing SFRC using pull-off testing”, International Journal of Adhesion & Adhesives, vol. 25, 2005 pp.463-474.
[15]Rapid determination of chloride permeability of concrete, standard specification for transportation materials and methods of sampling and testing, AASHTO T277-89, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, 1986.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image