فصلنامه علمی

آ

 • آموزش الکترونیکی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • آموزش به روش سخنرانی کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • آموزش به کمک کاریکاتور کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • آموزش به نابینایان استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • آموزش حضوری یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش دور محور تعاملی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • آموزش زبان انگلیسی بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

 • آموزش فنی و حرفه ای نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

 • آموزش مجازی شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

 • آموزش مجازی یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش مجازی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • آموزش معماری یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • آموزش مهندسی بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

ا

 • ابزار آموزشی تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • ابزارهای وب مبنا بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

 • اثرات مستقیم و غیر مستقیم بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • اثربخشی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • اثربخشی دروس اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • ارتباطات فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

 • ارزش‌های فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • ارزش‌یابی شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

 • ارزیابی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • استان اصفهان بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • استانداردهای آموزشی کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • استفاده از فنآوری بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • اعتماد به نفس به‌کارگیری رایانه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • الگوریتم ممتیک کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • انتخاب ویژگی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • انگیزه تحصیلی کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • اینستاگرام رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

ب

 • بهداشت بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

پ

 • پدیدارشناسی بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • پذیرش فناوری اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • پرسشنامه سنجش ارزشمندی – رضایتمندی سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • پیشرفت تحصیلی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

ت

 • تجارب بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 267-278]

 • تحلیل مسیر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • تدریس انفرادی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • تدریس مشارکتی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

 • تربیت بدنی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • تعامل رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • تغذیه بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • تغییر نگرش بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • توزیع فضایی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • توسعه‌یافتگی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

ج

 • جدول ضرب تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

چ

 • چالش‌ها شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 105-112]

خ

 • خلاقیت بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • خودکارآمدی تحصیلی الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

 • خوشه‌بندی فازی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

د

 • داده کاوی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • دانشجویان رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

 • دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • درس کارگاهی اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • دستاوردهای تحصیلی الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

ر

 • ربات هپتیکی استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • رضایت از شیوه تدریس کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • رضایتمندی از تحصیل رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • روش حداقل مجذورات جزئی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • ریاضیات فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

ز

 • زبان انگلیسی مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 259-266]

س

 • سازمان فنی‌وحرفه‌ای بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • سواد زیست محیطی رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

ش

 • شاخص‌های آموزشی بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 75-85]

 • شبکه بیزی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • شبکه عصبی مصنوعی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

ص

 • صفات انعطاف‌پذیر شخصیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

 • صنعت و بازار کار اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 201-211]

 • فنتوم استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

ق

 • قصد وفاداری ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

ک

 • کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • کاریکاتور کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 145-153]

 • کشف قوانین همبستگی پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 245-258]

 • کلاس‌های درس سازنده تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • کیفیت آموزش بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

 • کیفیت ارتباطات ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

 • کیفیت اطلاعات ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

ل

 • لاین رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

م

 • محیط زیست بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 121-134]

 • محیط یادگیری مرکب یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • مدارس ابتدایی شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-52]

 • مدارس هوشمند رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]

 • مدارس هوشمند تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-40]

 • مدل سروکوال بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 99-104]

 • مسیر یادگیری کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • مهارت‌های زبانی بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 25-31]

ن

 • نانو فناوری نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

 • نرم‌افزارهای آموزشی اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 235-243]

 • نرم‌افزارهای اجتماعی تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 287-307]

 • نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

 • نیازسنجی نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-120]

و

 • واقعیت مجازی استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • وایبر رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-185]

ه

 • هپتیک استفاده از فناوری واقعیت مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش‌آموزان نابینا [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 167-174]

 • هوشمندسازی آموزش روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

ی

 • یادسپاری تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیری تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیری الکترونیکی کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • یادگیری الکترونیکی روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]

 • یادگیری تحت وب یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 155-165]

 • یادگیری تعاملی تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 135-143]

 • یادگیری خود تنظیم الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 187-200]

 • یادگیری خودتنظیمی رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 213-222]