فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تحقیق با هدف مطالعه تأثیر کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی بر ویژگی­های کلاس­های درس سازنده انجام شده است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق شامل همه دبیران زن و مرد مدارس متوسطه هوشمند استان سمنان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 103 نفر از آنها به عنوان شرکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ویژگی­های کلاس­های درس سازنده با استناد به مدل یادگیری الکترونیکی موودلی و پرسشنامه کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی است. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با به کارگیری روش همسانی درونی محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها روش میانگین ثابت، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و مدل­سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد، وضعیت کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی و ویژگی­های کلاس­های درس سازنده در نمونه مورد مطالعه بالاتر از میانگین است. بین کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی و ویژگی­های کلاس­های درس سازنده رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد، کاربرد اینترنت و اینترانت ویژگی­های کلاس­های درس سازنده را تحت تأثیر قرار می­هد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Concerning The Use of Social Software on Constructivist Classroom Characteristics:Case study; Smart school

نویسندگان [English]

  • L. Jamshidi 1
  • Sh. Khoshkab 2
  • A. A. Dolati 3

1 Department of Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Department of Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran,Tehran,Iran

3 Department of Educational Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The research aimed to study the effects of social software application on constructivist classroom Characteristics. Applied research and descriptive - survey was conducted. The population consisted of all male and female teachers in the smart high schools that were selected by random sampling, 103 of them were selected as participants. The research's tool is scale of constructivist classes based on e-learning model Mvvdly and scale of social software applications. The reliability and validity of tools was calculated using the Cronbach's alpha and internal consistency. The method for data analysis, average fixed, correlation and regression analysis and structural equation modeling was conducted. The results showed that the use of social software and constructivist classroom Characteristics in the sample studied is higher than average. The use of social software and constructivist classroom Characteristics are taught positive and significant relationship. The results of regression analysis and path analysis showed that the use of the Internet and intranet affect on constructivist classroom Characteristics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Software
  • Constructivist Classroom Characteristics
  • Smart school

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image