فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

فریدون یزدانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 223-233

https://doi.org/10.22061/tej.2015.375

چکیده
  : امروزه با توجه به گسترش روزافزون نظام‌های آموزش مجازی، ایجاد ابزاری برای سنجش اثربخشی آن‌ها مفید و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی برای سنجش اثربخشی نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان به انجام رسید. روش تحقیق پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی معلم‌های شهرستان ملایر تشکیل می‌دادند که حداقل یک‌بار در یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار

حسین رنگ‌آور؛ سعید خجسته خسرو

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 235-243

https://doi.org/10.22061/tej.2015.376

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی (طراحی فرآورده‌های چوبی) و کارگاهی- عملی (فنآوری تولید فرآورده‌های چوبی) رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه‌های چوبی با نیازهای صنعت و بازار کار فارغ‌التحصیلان این رشته بود. جامعه آماری این تحقیق فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه تربیت دبیر شهید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی

محمد رستمی؛ سید سعید آیت؛ فرید صاغری؛ فاطمه یعقوبی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 245-258

https://doi.org/10.22061/tej.2015.377

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت پیش­بینی عملکرد و افزایش کارایی و موفقیت یادگیری دانشجویان در یک محیط آموزشی با استفاده از داده­کاوی است. با تکیه به روش­های کتابخانه­ای و پرسشنامه­ای و مشاوره با افراد خبره تعدادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗأﺛﯿﺮﮔﺬار در ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن شناسایی شد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، مؤثرترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 259-266

https://doi.org/10.22061/tej.2015.378

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 267-278

https://doi.org/10.22061/tej.2015.379

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجارب معلمان و دانش­آموزان دوره­ی متوسطه در استفاده از فنآوری بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان دوره متوسطه شهر بهبهان بود. بنابراین بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته با هشت معلم و شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
فلسفه تکنولوژی، رویکردها، دیدگاه‌ها و برداشت‌های ناصواب؛ تبیینی از فلسفه تکنولوژی آموزشی برای عصر حاضر

هاشم فردانش؛ اعظم جمشیدی توانا

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 279-286

https://doi.org/10.22061/tej.2015.380

چکیده
  مقوله تکنولوژی مشتمل بر باورها و رویکردهای متفاوتی است. علی رغم وجود باورها و رویکردهای متعدد، برخی صاحب­نظران، تکنولوژی و فلسفه تکنولوژی را به دو رویکرد "ابزارشناسانه" و "تمدن ساز" منحصر می­نمایند. علاوه بر این، "پیشرفته بودن" یا "پیشرفته نبودن" رویکردها، بر اساس تقدم و تأخر زمانی را مطرح می­کنند؛ به گونه­ای که رویکردی را صرفا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند

لاله جمشیدی؛ شهربانو خشکاب؛ علی‌اکبر دولتی

دوره 9، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 287-307

https://doi.org/10.22061/tej.2015.381

چکیده
  تحقیق با هدف مطالعه تأثیر کاربرد نرم­افزارهای اجتماعی بر ویژگی­های کلاس­های درس سازنده انجام شده است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه تحقیق شامل همه دبیران زن و مرد مدارس متوسطه هوشمند استان سمنان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 103 نفر از آنها ...  بیشتر