فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند، نهاوند، ایران

چکیده

: امروزه با توجه به گسترش روزافزون نظام‌های آموزش مجازی، ایجاد ابزاری برای سنجش اثربخشی آن‌ها مفید و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی برای سنجش اثربخشی نظام آموزش ضمن‌خدمت مجازی فرهنگیان به انجام رسید. روش تحقیق پیمایشی بود و جامعه آماری آن را تمامی معلم‌های شهرستان ملایر تشکیل می‌دادند که حداقل یک‌بار در یکی از دوره‌های مجازی یادشده شرکت داشتند. کل معلم‌های جامعه، 2040 نفر می‌شدند. بر این اساس، 325 نفر آزمودنی در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق- ساخته، به نام پرسشنامه سنجش ارزشمندی- رضایتمندی از خصوصیات نظام آموزش مجازی بود. این ابزار اقتباسی از پرسشنامه لوی بود. برای تعیین روایی ابزار، از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. لذا، میزان روایی محتوایی آن بر اساس شاخص لاش، 63/0 بود. برای تعیین پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید. از این ‌روی، میزان پایایی ابزار در سازه ارزشمندی  و رضایتمندی به ترتیب 92/0 و 90/0 بود. نتایج نشان داد که رابطۀ معناداری میان سازه‌های ارزشمندی  و رضایتمندی وجود ندارد و این دو، سازه‌های مستقلی هستند. همچنین نتیجۀ تحلیل عاملی نشان داد که ابزار در هر دو بُعد ارزشمندی  و رضایتمندی از روایی سازه برخوردار است. نیز مشخص شد که پیش‌فرض استفاده از 4 مؤلفه در سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی فرهنگیان و نیز استفاده از 2 سازه در سنجش این اثربخشی، کار درستی است. همچنین، تحلیل عاملی تأییدی در هر دو سازه نشان داد که دسته‌بندی و نام‌گذاری عامل‌ها، به نام‌های کیفیت پشتیبانی، کیفیت محتوا، دسترسی‌پذیری، و فنآوری نیز درست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an Approach for Assessing the Effectiveness of Teachers’ In-service Virtual Training System

نویسنده [English]

  • F. Yazdani

Payam-e-Noor University, branch of Nahavand. Nahavand. Iran

چکیده [English]

Nowadays, due to increase in developing of a virtual learning system, constructing of an instrument for assessing the effectiveness of them is a useful action. So, this study was carried out with the aim of presenting an approach for assessing the effectiveness of teachers’ virtual in-service training from teachers’ view. The method of research was descriptive and statistical population of it included all teachers that have passed at least one e-course from teachers’ virtual in-service training system. The total numbers of teachers were 2040 people. Therefore, the 325 subjects were participating in the study. The related data gathered through a researcher-made questionnaire was used. This instrument is an adoption from Levy’s questionnaire. For determination of validity of the questionnaire, the content and formal validity was used. So, the Lawshe’s Content Validity Ratio was applied. The Content Validity Ratio was 0.63. For proving the reliability of it, the Cronbach’s Alpha test was used. Thus, the alpha for both value and satisfaction constructs respectively was 0.92 and 0.90. The results showed that there wasn’t any significant correlation between value and satisfaction constructs. So, value & satisfaction are independent constructs. Furthermore, the results of data analysis of confirmatory factor analysis showed that the using from four components in assessing the effectiveness of teachers’ virtual in-service-training was correct. Also, this analysis showed the instrument has construct validity. Also, on the basis of factor analysis, we understand the categorizing of characteristics in four components, supporting system quality; content quality; availability; technology is accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual instruction
  • Effectiveness
  • teachers’ virtual in-service training system
  • scale of assessing the value and satisfaction
[1] Fathi-Vajargah, K.; & Nasiri, F. (2005). Assessing the possibility of making an in-service virtual training system at ministry of education, Quarterly of Educational Innovating, Vol. 4, No. 11, pp. 44-65. [In Persian]. [2] http://www1.jamejamonline.ir/newstext. aspx?NC=1&newsnum=100831233508. (Retrieved at: 25/02/2014). [In Persian]. [3] Stănescu, Monica; and Mușat, Nely (2015), Quality analysis model of the elearning training system for sports occupations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 180, pp. 1351 -1356. [4] Kazempour, E.; and Ghafari, K. (2011), Assessing the possibility of making an in-service virtual training system at Islamic Azad University, Quarterly of New Ways in Educational Management, Vol. 2, No. 50, pp. 167-193. [In Persian]. [5] Zakeri, A. (2002), Internet-based university. Quarterly of instruction for educational second-besting of Jehad-eDansesgahi, Vol. 5, No. 1. [In Persian]. [6] Yazdani, F. (2012), Theoretical foundations of e-learning. Tehran: Chapar. [In Persian]. سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 01 ،شماره 0 ،پاییز 0931 00 [7] Cavus, Nadire; & Sharif Alhih, Muhammed (2014), Learning management systems use in science education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 143, pp. 517 – 520. [8] Alavi, S.; Ebrahim-Zadeh, I.; Karimzadegan-Mogadam, D.; Ataran, M.; Ramin, M.; and Golsetan, B. (2009), Investigating about new approach of rapid e-learning at inservice tanning of personnel of Tehran medical science university, Quarterly of Iranian's Higher Education Association, Vol. 2, No. 3, pp. 67-87. [In Persian]. [9] Levy, Yair. (2006), Assessing the value of e-learning systems. Hershey: Infosci. [10] Wang, Y. S., (2003), “Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems”. Information and Management, Vol. 41, No. 1, pp. 75-86. [11] Chute, A. G., M. M. Thompson & B. W. Hancock (1999). The handbook of distance learning. New York: McGrawHill. [12] Chau, B. B.; Dyson, L. E. (2004), Applying the ISO 9126 Model to the Evaluation of an E-learning System. From: http://www.ascilite.org.au/conferences/p erth04/procs/chua.html. (Visited at: 12/February/2008). [13] Lanzilotti, R.; Ardito, C.and Costabile, M. F.; (2006). eLSE Methodology: a Systematic Approach to the E-learning Systems Evaluation. From: http://www.ifets.info/journals/9_4/5.pdf. (Visited at: 26/January/2009). [14] Ghaedi, B.; Ali-Asghari, M.and Ataran, M. (2007), Curriculum evaluating of virtual education of computer engineering field at Elm-o-Sanat University, in Iran, from students' and faculty members' point of view. Article collections of second e-learning seminar. University of Sistan-oBalouchestan, Zahedan province, Iran. [In Persian]. [15] Shee, Daniel, Y.; and Wang, Yi-Shun (2008), Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications. Computers & Education, Vol. 50, pp. 894–905. [16] Ozkan, Sevgi; and Koseler, Refika (2009). Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation, Computers & Education, Vol. 53, pp. 1285–1296 [17] Yazdani, F. (2011), Evaluating of effectiveness of e-learning system: the case of virtual college of Anecdote sciences of Shahr-e-rey. Tehran: doctoral dissertation, University of Paya-e-Noor. [In Persian]. [18] Dvořáčková, Markéta; & Kostolányová, Kateřina (2012), Complex model of elearning evaluation focusing on adaptive instruction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 47, pp. 1068 – 1076 [19] Bauk, Sanja I. (2015), Assessing Students’ Perception Of E-Learning In Blended Environment: An Experimental Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 191, pp. 323–329. [20] Misut, Martin; & Pribilova, Katarina (2015). Measuring of Quality in the Context of e-Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 177, pp. 312 - 319. [21] Kerejcie, R. V.; and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities, Educational and psychological measurement, Vol. 30, pp. 602-609. [22] Fowler, F. J., (1993), Survey research methods. Newbury Park, CA: Sage Publication. [23] Lawshe, C. H. (1975), A quantitative approach to content validity. Personal Psychology, 28, pp. 536-575. [24] Shultz, K.S., and Whitney, D. J. (2005),Measurement theory in action. London: Sage. [25] Straub, D. (1989), Validating instrument in MIS research. MIS Quarterly, Vol. 13, No. 2, pp. 147-170. [26] Kline, Paul, (1993), An easy guide to factor analysis. Rutledge. (First edition). ISBN: 0415094909. [27] Biabanghard, E. (2007), Research methods in education and psychology. Tehran: Doran. [In Persian]. [28] Webster, J., and Hackley, P. (1997), Teaching effectiveness in technologymediated distance learning. Academy of Management Journal, Vol. 40, No. 6, pp. 1282-1309. [29] Rokeach, M. (1969). Beliefs, attitudes, and values. San Fra

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image