فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر اول متوسطهاست. تحقیق حاضر از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دختر کلاس اول دبیرستان شهرستان مهاباد است. برای نمونه­گیری، از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شده است. حجم نمونه شامل 52 نفر است که 25 و27 نفر آنها به ترتیب در گروه آزمایش 1 و 2 قرار گرفتند. همسان بودن گروه­ها، از طریق  کنترل معدل­های دانش­آموزان، اجرای پیش­آزمون و آزمون هوشی ریون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  حاصله حاکی از عدم تفاوت معنادار بین گروه­ها بود. پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. سپس روش یادگیری مشارکتی و انفرادی به مدت 2 ماه اجرا شد و پس­آزمون به عمل آمد. نمرات با استفاده از آزمون t-test در نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید که یافته­ها نشان داد در آموزش درس زبان انگلیسی به روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش تدریس انفرادی، برای دانش­آموزان پیشرفت تحصیلی بیشتری، در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the effectiveness of cooperative and individual teaching methods on educational achievement of English in grade one of high school

نویسندگان [English]

  • S. Asadian 1
  • M. Piri 2
  • L. Hasan Reihani 2

1 Department of curriculum development. Azarbaijan Shahid Madani University. Azarbaijan. Iran

2 Department of curriculum development. Azarbaijan Shahid Madani University. Azarbaijan. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare cooperative teaching and individual teaching on educational achievement in English in grade one of high school (female students). This study is a quasi-experimental study with pre-test- and post- test with two experimental groups. The Statistical population was high school's first grade female students of Mahabad. For sampling, multi-stage cluster sampling was used. The sample size was 52 consist of 25 and 27 members in the experimental group (1) and (2) in which cooperation and individual teaching methods were used respectively. In order to equalize the members of groups the student's GPA were controlled and pre-test and IQ test were done. The results showed no significant difference between groups.The pre-test was a researcher-made. Reliability of the pre-test was obtained 0.83. The cooperative and individual methods were done for 2 months and then post- test was carried out. The results showed no significant differences between them. T-test analyzes shows significant differences between the two groups so that the first experimental group (cooperative) showed better performance in educational achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative teaching
  • Individual teaching
  • educational achievement
  • English language
Reihani, Hassan, Rasouli, Lalleh, Soleiman and Sheikhzadeh, Mostafa, Constructivism teaching method and samples of teaching Electricity topic in Physics (1) textbook, 13th Iraian Physics Education Conference, Zanjan Uiversity, Iran, (2013). [In Persian] [1] Mehrmohammadi, Mahmood, Rethinking in Teaching-learning process and teachers’ training, Tehran: Madreseh, (2007). [In Persian] [2] Rahimi, Mehdi and Samani, Siamak, The advantages of using cooperative learning in elementary school. Innovation in curriculum. Congress, (2007). [In Persian] [3] Baker, T., and Clark, J., Cooperative learning: a double edged sword: A cooperative learning model for use with diverse student groups. In Proceedings of the International IAIE/IASCE Conference [CD ROM]: 19 – 22 January 2008, University of Torino, Italy, Italy: Conference Organising Committee for the International IAIE/IASCE Conference. [4] Johnson, D. W., and Johnson, R. T.,Two heads learn better than one. Transforming Education, (1988), p. 34. [5] Feichtner, S. B., and Davis, E. A., Why some groups fail: A survey of students’ experiences with learning groups, The Organizational Behavior Teaching Review, Vol. 9, No. 4, (1991), pp. 75-88. [6] Oakley, B., Felder, R. M., Brent, R., and Elhajj, I., Turning student groups into effective teams. Journal of Student Centred Learning, Vol. 2, No. 1, (2004), pp. 9-34. [7] Gillis, R. M, Ashman, A. F and Terwelj Teachers role in implementing cooperative learning in the class room. New York, springer science business media, (2008), LLC. [8] 11 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 01 ،شماره 0 ،پاییز 0931 Sha’bani, Hassan, Instruction Skills: Methods and Techniques of Teaching. Vol. 2. (2011). Tehran: Samt. [In Persian] [9] Zhou, Hui, Enhancing Non-English Majors’ EFL Motivation through Cooperative Learning, Procedia Elsevier B. V., (2012), pp. 1317-1323 Environmental Sciences 12 . [10] Mir Hassani, Akbar, Human Ability to know Language. Foreign Language Teaching Journal, No. 80, Fall. Vol. 21, (2006), pp. 2-3. [In Persian] [11] Sarani, Hadi, Aayati, Mohsen, The impact of mobile phone using (SMS) on learning English vocabulary and the students’ attitude. Research in Curriculum Planning, Vol. 11, No. 13, (2014), pp. 48-60. [In Persian] [12] Slavin, Robert. E., Synthesis Of Research on Cooperative Learning. Translated by: Fatemeh Faghihi Ghazwini. Educational Journal of Education, No. 30, (1993), pp. 114-130. [13] Shachar, H & Fischer, S., Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, (2004). [14] Johnson, R.T and Johnson, D. W., Research works, cooperative learning. University of Minnesata. (http://education. Umn, (2002). Edu/University of Minnesota). [15] Slavin and Therese, Cooperative Learning, elements of successful cooperative learning, (1995) < http://www.cde.org [16] Matai, bahman; Abdi, Ali; Nori, Ali, The study of effectiveness of cooperative Teaching on educational achievement of basic English, national Conference on new methods in anagement. Kermanshah, Iran, (2010). [In Persian] [17] Tajrobe kar and others, The effect of individual and group reinforcement on cooperative learning in English language. Tehran university, (2002). [In Persian] [18] Akdemir, Elif and Arsalan, Ali, From Past to Present: Trend Analysis of Cooperative Learning Studies. ELSEVIER published, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 55, (2012), pp. 212-217 [19] Naderi, Ezzatollah, and Seif Naraghi, Maryam, Research Methods and its Evaluation in Human Sciences .4th edition. Tehran: Arasbaran, (2006) p117. [In Persian] [20] Sa’adatmand, Mohsen, The study of Computer Assisted Instruction (CAI) on English learning of high school grade one and comparison with traditional methods of teaching. M.A. thesis. Tarbiyyat Mo’allem University of Tehran, (2002). [In Persian]

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image