فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

یکی از مسائلی که موجب بالا رفتن سطح بهداشت در جامعه می­گردد، میزان تحصیلات افراد است.  امروزه افزایش سطح سواد و کثرت دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور را شاهد هستیم. بخشی از این دانشجویان در رشته­های دبیری مشغول به تحصیل هستند و در ارتباط مستقیم با دانش­آموزان خواهند بود. از این نظر سلامت معلمان و دانش­آموزان که قشر عظیمی از افراد جامعه را شامل می­شوند و در عین حال به دلیل نقش مهم معلمان در امر آگاهی دادن در سطوح مختلف تحصیلات متوسطه و اثرات آن در جامعه، نقش آموزش مسائل بهداشتی در سطح دانشگاهی به دانشجویان رشته­های دبیری اهمیت   ویژه­ای دارد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یکی از دانشگاه­هایی است که رسالت تربیت دبیران آینده کشور را به عهده دارد. یکی از دروس در این دوره برای رشته­های دبیری درس بهداشت و محیط زیست است. این پژوهش درصدد برآمده تا در ابعاد مختلف تأثیر این درس بر دانشجویان رشته­های دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برسی نماید. داده­های این پژوهش نشان می­دهد که دانشجویان با تناسب و کافی بودن مباحث بیماری­های جسمانی، روانی، مباحث مربوط به اعتیاد، تغذیه و مسائل زیست­محیطی موافق بوده­اند. در ضمن، آنان با تأثیر گذراندن این درس بر ارتقای باورهای بهداشتی کاملا موافق بوده­اند. دانشجویان در مورد توانمندی­های مدرس در تمام موارد مورد بررسی کاملا موافق بوده­اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering the Role of Health and Environment Course on Shahid Rajaee Teacher Training University Students' Attitude toward Health and Environment

نویسندگان [English]

  • S. Shayegah
  • F. Fazeli

Environment Department, Faculty of Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran,Iran

چکیده [English]

One of the factors that can promote health in the society is level of education. Nowadays the number of students and education level of them at tertiary level is increasing. Some of these students' major in teaching and will be dealing with students at elementary and secondary levels. Teachers and students constitute the majority of the society. Teachers play a major role in promoting health awareness of all students and the society. Hence, teachers and students’ health are significant. Then it follows that the role of health education for teacher-trainees are twice as important. Shahid Rajaee Teacher Training University is one of the universities which is tiring the future teachers. Our University offers the course of Health and Environment. The present study aims at investigating the role of this course on students' attitude toward health and environment. Then results show that students believe that the content of this course in terms of physical and psychological illness, addiction, nutrition and environmental issues are helpful. Moreover, the respondent agrees with the effectiveness of this course in promoting health beliefs, health behaviors and positive attitude toward observing health norms. The students also agree with the teacher's ability in all the covered teaching contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Environment
  • Nutrition
  • Attitude changes
  • SRTTU Students
Harrison, T.R. Harrison's Principles of Internal medicine, Transletad by: F. Malekzadeh. Tabib Publisher, 2008. [1] Javid, s., Miocardial Infarction, Yazdani publisher, 1994. [In Persian] [2] Cooper, D.,The Washington manual of medical therapeutics, Transletad by: H. Mohhamadi Ziyarani. Arjomand publishe, 2007. [3] Harrison, T.R. Harrison's Hematologic Diseases.Translated by: Sh. Aziz zadeh and E. Noroozi. Tabib Publisher, 2008. [4] Denton, A.C., Heart owner's handbook. Translaterd by: H. Hosseini Nik and Sh. Khazali, 2000. [5] Mohammady, B., Treatment of obesity and thinness. Iran Soroosh Publication, 2011. [In Persian] [6] Frohlich, E. D., Subak Sharp, J.J., Take care of Heart, Translate by: P. Memari. Majed Publisher, 2000. [7] Das, L., Medicin sport, Avaye zohoor 2001. [8] Kilpeläinen, T.O. et al., Genetic variation near IRS1 associates with reduced adiposity and an impaired metabolic profile. Naturwe Genetics, 43:753 – 760, 2011. [9] Jamshidi, Z., The relation article meditrnian diet and heart disease, Novin Diet.com, 2011. [In Persian] [10] Hosseini Esfahani F., Akhondi, M., azizi, f., Mirmiran, P. Journal of diabet and lipid Iran, 6: 636-646, 2011. [In Persian] [11] Farshchi, H., Nutriation in Diabet person, Tebian Site, 2012. [In Persian] [12] Madarshahian, fv., Hassan Abadi, M., Khosh niat nikoo, M. Effect of regular exercise on the congnitive status elderly with overweight and diabet, Journal of diabet and lipid Iran, 5 : 553 _ 559, 2011. [In Persian] [13] Malekzadeh, F., Shahamat, M., General microbiology.Tehran University Publisher,1994. [In Persian] [14] Afsarinejad, M. and Sepehr, Sh., General microbiology. Payamenoor University, 2009. [In Persian] [15] Harrison, T.R. Harrison's infection Diesease. Translated by: B. Farhoodi, M. Naderi Far, N. Akhavan, Sh. Ansari. Tabib publisher, 2008. [16] Molavi Nojoomi, M., Shojai, H., Amerian, M., The knowledge of Tehran cities student of AIDS, Journal of Tehran University Medical Sciences, faculty of medicine, 3: 41-46, 2003. [In Persian] [17] Panahande, Z., and Taromian, S. Awareness and attitude of Gilan university students about aids in 2002, Journal Gilan University of Medical Science, 26: 20-49, 2004. [In Persian] [18] Fathi, Y. and Tanakol, M., The rate article about of AIDS of student of Hamedan University in 1995-1996. HamedanMedicine University Journal Science, 75: 40-46, 1996. [In Persian] [19] Rangbar, H., Awareness and attitude of Torbat heidarie high school students about aidz, Journal of tropical and infection diseases 45:51-56, 2009. [In Persian] [20] Sanei moghadam, E., khosravi S., Awareness of Azad University of Zahedan students about aidz, Journal research hematology, 4: 206 – 213, 2011.[In Persian] [21] Ayatollahi, J., Navvab, a., Ardakani, F., Hepatit B tutorial, Journal of medical sciences of Yazd, 2: 94-103, 2006. [In Persian] [22] Papolos, D. and Papolos, J., Over Coming Depression, Traslated by: Y. Saberi. Tanvir Publisher, 1999. [23] Gelder, M., Psychology oxford textbook, Shahrab Publisher, 2003. [24] Atkinson, R.L.,Atkinson, R.C., Smith, E.E., Darbel, J.B., Hoksma-nolan, S. psychology background.Translated by: M.T. Brahani and B. birashk. Roshd Publisher, 2006. [25] اسحاق شایگان و همکار 000 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 3 ،بهار 4391 Azizi, A.R., Prevention and Treatment of Addiction, Mashad Publisher, 2002. [In Persian] [26] Halk, f., Abbaspoor zamani, K., zavari Kamal, v. Effect of catalit and the kind of burn to air pollution rate. Flew and Air Pollution Reginal Seminar, 2012. [In Persian] [27] Dabiri M., Environment pollution. Ahlebiat Publication, 2006. [In Persian] [28] AtaieMoghanloo V., BassakNezhad S., MehrabizadehHonarmand M., AtaieMoghanloo R., The Effect of Puberty Mental Health Training on Aggression and Fear of Body Image in Male Second Grade High School Students in Ahvaz, Journal of Mental and Health, 2: 138-148, 2013. [In Persian] [29] Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice: John Wiley & Sons, 2008. [30] Haghani, F., Rezai, H., Concrete application of learning theories in public health, Journal of educational development and health promotion, 9: 1071-1078, 2011. [In Persian] [31] Ghorbani R., Aghajani S., Heidari Fard M., Andadeh F., Investigation of semnan Medical University of Nurse and College Students viewpoint toward Futures of a Good Academy Master, Scientific Journal of Semnan Medical University, 12: 23-34, 2008. [In Persian] [32] Vakili M. M, Nourian A. , Mousavi NasabN. Investigating futures of good teacher from perception of faculty members and students, Journal of Education Development of university of Zanjan Medical Sciences, 1:17-28, 2008. [In Persian] [33] Mazloomy Mahmood Abad S.S., Rahaei Z,Ehrampoush M.H., Soltani T. The Characteristics of an expert faculty member based on viewpoints of Medical Students-Yazd,Iran 2008. J Hormozgan Univ Med Sci, 14:226-233, 2010. [In Persian] [34] Harandi Zade E, Naemi A,Pzeshirad GH,et al.Investigation of Tarbiatmodaress University ofAgriculture students viewpoint toward futures ofa good academy master, Journal of Search andProgramme in High Education, 58:41-55, 2010. [In Persian] [35] Richard T., Walls A.H., Nardi A.M., Von M., Hoffman N. The characteristics of effective andineffective teachers, Teacher Education Quarterly, 13:56-79, 2002. [36] Salemi F., Yaghobi T., Yaghobian M. A surveyon characteristics of a good teacher from nursing students. Presented at 7th National Congress, 2006. [In Persian] [37] Mobarki A. Klodi A. The characteristics of agood teacher from students viewpoints in Yasoj University of Medical Sciences. Dena Journal. 2:55-59, 2007. [In Persian] [38] Dadkhah B, Mohamadi MA, Mozafari N, etal. The Characteristics of a good teacher from students viewpoints in Ardabil University ofMedical Science, Journal of Nurse ArdabilUniversity of Medical Sciences. 11: 44-50, 2009. [In Persian] [39] Abedini S,Kamalzade H, Abedini S, et al. Perspectives of medical students regarding criteriafor a good university professor, Bandar Abbas,Iran, J Hormozgan Univ Med Sci., 14:241-245, 2010. [In Persian] [40] Bazrafkan L. Amirsalari L. Characteristics of role model teacher of medical students view.Journal of Shaheed Sadoughi University o f Medical Sciences and Health Services,15:58, 2008. [In Persian] [41] Reshadmanesh N, Zarezadeh Y, Hajir MS.Student critria for teacher evaluation in MedicalSciences University of Kurdistan. Strides in Development of Medical Education Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences, 2:221, 2007. [In Persian] [42] Hokmabadi R., Fallah H. Ideal University Teachers According to Students' Views, Journal of educational development in medicinal sciences, 10: 22-29, 2013. [In Persian]

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image