فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران،ایران

چکیده

هدف تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر نیازسنجی آموزش­های فنی و حرفه­ای مبتنی بر نانو فناوری بود که جامعه آماری آن کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و ادرات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز استادان دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور بوده­اند. اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از طریق پرسش­نامه و چک لیست محقق­ساخته جمع­آوری شده است و بهترین دوره و مهارت از منظر چهار دیدگاه نیاز بازار کار و صنعت، توجه به توسعه کارآفرینی، توجه به اشتغال­زایی فارغ التحصیلان و برابری اولویت­ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله­ مراتبی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Need Assessment of Technical and Vocational Training Related to Nanotechnology

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi 1
  • M. Atashak 2

1 University of Tehran,Tehran,Iran

2 Islamic Azad University, South Tehran Branch, Young and Elite Researchers Club, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current study, which is a survey-descriptive one is a need assessment of technical and vocational training  according to nanotechnology. The statistical society includes the experts working at Technical and vocational Training Organization and its subordinate offices, experts working in the industrial section, faculty members and scientific centers. The data required for this study were collected through researcher-made questionnaires and checklists. The analytic Hierarchy Process was employed to help choose the best courses and skills from four different perspectives, the job market needs and industry market, attention to entrepreneurship development, attention to job creation for university graduates and equality of priorities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Vocational Training
  • Need Assessment
  • Nanotechnology
Atashak, M., Gherayee Nezhad, GH., Kazem, R., goals, policies and action plans for development of Technical & Vocational Education in Iran's 4th Development Plan, International non formal Education and learning Conference, Mashhad, 2008. ]In Persian[ ]1[ Mohseni, M., Development of Technical & Vocational Education, renew mechanism, the role of Technical & Vocational Education in social and economical development. Mazandaran (iran): Technical & Vocational Education staff, 2005.]In Persian[ ]2[ Atashak, M., Technical & Vocational Education in Iran's 4th Development Plan, International Technology, Education and Development Conference, Valencia (Spain), 2010.]In Persian[ ]3[ Ahmadi. H., Need Assessment of New Technology Skills in Iran's Technical & Vocational Education, Karaj's teacher training center and research in Technical & Vocational Education, 2011. ]In Persian[ ]4[ حجت احمدی و همکار 208 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 3 ،بهار 4391 Shokohfar, A, Momeni K., An introduction to Nanotechnology, Tehran: ghostar, 2005.]In Persian[ ]5[ GHazinoori, S.S., Policy Making and Planning in Science and Technology, Case: Nanotechnology, Tehran: Atena, 2002. ]In Persian[ ]6[ Fonash, S., Education and training nanotechnology workface, journal of nanoparticle research, 3:79-82, 2001. ]7[ Fonash, S.J.; Fenwick, D.; Hallacher, P.; Kuzma, T.; Wook JN, Education and Training Approach for the Future Nanotechnology Workforce, Conference on Emerging Technologies – Nanoelectronics, 2006. ]8[ Shahverdi, M.R., Maghrebi, M., American selected committee in Nano Science and Technology, Tehran: Atena, 2004. ]In Persian[ ]9[ Roco, M.C., Nanotechnology-a frontier for Engineering education, international journal of engineering education,18, 5: 1- 16, 2002. ]10[ Roco,M.C., International Strategy for Nanotechnology R&D, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 3, No. 5- 6:353-357, 2001. ]11[ Sleezer, C.M., Russ-Eft, D., Gupta, K., A Practical Guide to Needs Assessment, wiley, 2014.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image