فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش­های ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان دوره­های الکترونیکی دانشکده مجازی اصفهان انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان بود که برای نمونه تعداد 140 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته روا و پایا بود. داده‌های حاصل نیز با استفاده از میانگین، انحراف معیار،آزمون تحلیل واریانس دو راهه و آزمون­های  tهتلینگ t زوجی تحلیل شد. نتایج نشان داد بیشترین چالش مربوط به ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان در دوره­های الکترونیکی به ترتیب مربوط به مسائل فنی با میانگین71/3، مسائل پداگوژیکی با میانگین20/3 و مسائل روانی با میانگین 3 است. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در ترم­های مختلف و رشته­های گوناگون در خصوص چالش­های ارزش­یابی تفاوت وجود داشت. اما با این حال از دیدگاه دانشجویان رشته­های مورد نظر و در ترم­های مختلف تحصیلی، مسائل فنی به عنوان مهم­ترین چالش در سنجش و ارزش­یابی عملکرد تحصیلی دانشجویان معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify Challenges of Evaluating Students' Academic Performance E-Courses

نویسندگان [English]

  • B.E. Zamani 1
  • R. Parhizi 2
  • H. Kaviani 3

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This study was performed aims to Identification challenges of evaluating Virtual College students' perceptions of electronics courses. Statistical population was consisted of all students of Virtual University. For samples, 140 students were selected using stratified random sampling. Research instrument, researcher made questionnaire was a valid and reliable. The obtained data were analyzed. The mean, standard deviation, variance analysis and paired t-tests to measure t. The results showed that the greatest challenges to the evaluation of students' views of electronic Respectively Technical problems with mean 3/71 , Pedagogical difficulties, with a mean 3/20, And Mental health problems with an average of 3.Also, the students' perspective. In the terms different And various disciplines. There was a difference. In the particular challenges of of evaluation. Yet from the perspective of students And in terms different academic, technical problems as the most important challenge of evaluating students' academic performance was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Challenges
  • virtual education
Haqani, n. (2005). Learning achievement evaluation based on tests, write test analysis passwortDeutsch site. The study of foreign languages, 12, 33, 48-37.]In Persian[ [1] Liang, A. krizi, K. (2004). Evaluation of network-based learning environment in the classroom. Translated by A. Sharifian, 1389, Journal of Educational Technology. 26. 4.] In Persian[ [2] Swan, K. (2006). Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and perceived learning in asynchronous online courses, Distance Education, 22 (2), 306-331.]In Persian[ [3] Abdollahi, M, zamani , bb, Ebrahim, a., Zare H, Zandi, b. (2009). Identify barriers to participation in university elearning courses. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 56, 40-19.]In Persian[ [4] zamani, bb., Abedi, A., Soleimani, N. and Amini, N. (2009). Interest to high school teachers in the city of ICT adoption model based on interest Vhard Hall. Journal of Teaching and Learning, 2, 2.]In Persian[ [5] Khadivar, S and Rahmani, Y. (2008). Virtual University obstacles in Electronic city. The Second International Conference of commerce.]In Persian[ [6] Feizi, K. and Rahmani, M. (2003). ELearning in Iran Problems & Solutions "With Emphasis on Higher Education". Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 10 (3).]In Persian[ [7] Aminkhandaghi,m. Baghbani,m. (2009). Evaluation of learners in e-learning environment with a review of the model WATA-GPAM. National Conference and Second International Conference on E-learning and education. Amirkabir University of Technology.]In Persian[ [8] Hemby, K. V., Wilkinson, K., & Crews, T. B. (2006). Converting assessment of traditional classroom assignments to the e- learning environment, Online Journal for Workforce Education and Development. II, 2. [9] Murphy, E., &. Coleman, E. (2004). Graduate Students' Experiences of Challenges in Online Asynchronous Discussions. Canadian Journal of Learning and Technology. 30 (2). [10] Shiralisharza, MH. (2005). Examinations of synchronous and asynchronous Internet-based models. E-Learning Conference, Zanjan University.]In Persian[ [11] Sharifi, Z. (2007). Evaluation criteria designing virtual courses and courses for professionals and students in Iranian universities' perspectives, Educational Master Thesis, Isfahan University. Faculty of Psychology and Educational Sciences. .]In Persian[ [12] بیبی عشرت زمانی و همکاران 222 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 3 ،بهار 4391 Anderson, T and alum. (2005). Elearning from theory to practice. Translator: Bibi eshrat zamani and seyed amin azimi, Tehran: Smart Schools. [13] Abbott, L., Siskovic, H., Nogues, V., & Williams, J. G. (2000). Student assessment in multimedia instruction: Considerations for the instructional designer. Retrieved June 11, 2002 from Eric on-line database (ED 444 516) on the World Wide Web: http: //newfirstsearch. oclc. org/ [14] Dreyfus, H., (2001). "How far is distance learning from education?” Bulletin of Science Technology Society; 21, 165- 174. [15] Rehman, S., & Vivian, R. (2004). "Internet Use by Health Professionals at the Health Sciences Centre of Kuwait University." Online Information Review, 28. 1: 53-60. [16] Jamtsho, S., & Bullen, M, (2007). Distance Education in Bhutan: Improving access and quality through ICT use. Distance Education. Melbourne: 28, 2, 149. [17] Jee Kim, K., Liu, S., Bonk, C, J. (2005). Online MBA students’ perceptions of online learning: Benefits, challenges, and suggestions. Internet and Higher Education. 335–344. [18] Dessoff, A. (2012). A new survey reports most states anticipate major challenges in implementing the online assessments. District Administration. http: //www. district administration. com/article/report-major-challengesfuture-online-assessments. [19] Vonderwell, S. (2003). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: A case study. Internet and Higher Education, 6, 77–90. [21] Song, L., Singleton, E. S., Hill, J. R. & Hwa Koh, M. (2004). Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics. Internet and Higher Education. 7 (2004) 59–70. [20] Ludwig, H., Stacey, D., & Joanna, C. (2003). Learner Support Services for Online Students: Scaffolding for success. International Review of Research in Open and Distance Learning, 4, 1 [22] Vonderwell, S. (2003). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: A case study. Internet and Higher Education, 6, 77–90. [23] Vallerand, R. J., & Ratelle, C. F (2002). Intrinsic and extrinsic motivation: Ahierarchical model. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds), The Motivation and selfDetermination of Behavior: Theoretical and Applied issues (37-63). Rochester, NY: University of Rochester Press.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image