فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی
اعتبارسنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب.

سید عبدالله قاسم تبار؛ اکبر مومنی راد؛ وحید صالحی؛ راضیه صالحی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 181-182

https://doi.org/10.22061/tej.2023.2331.1601

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر اعتبارسنجی بیرونی الگوی ارائه شده برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم است. الگوی ارائه شده بر اساس نظریۀ خود-تعیین‌گری و شامل سه مقولۀ اصلی (حضور اجتماعی، درگیر شناختی، و مدیریت) و نه خرده مقوله است. جامعه آماری پژوهش کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران (واحد پردیس کرج) در سال تحصیلی 94-95 می‌باشند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 193-207

https://doi.org/10.22061/tej.2017.680

چکیده
  زش اصولی و مناسب و توأم کردن علم و فن در هنرستان‌های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش­ دروس تخصصی رشته کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی یادگیری سیار
تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 209-221

https://doi.org/10.22061/tej.2017.681

چکیده
  در یادگیری سیار، یادگیری در محیط‌های طبیعی اتفاق افتاده و پیام­­­های آموزشی به‌صورت الکترونیکی منتقل می­شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان آشنایی، کاربرد و سودمندی یادگیری سیار (ابزار و برنامه‌های کاربردی) در بین دانشجویان انجام‌شده است. تحقیق کمی از نوع توصیفی است. جامعة آماری شامل دانشجویان مقطع ارشد چهار دانشکدة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی

حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری؛ وحید صالحی؛ نسیبه پوطی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 223-233

https://doi.org/10.22061/tej.2017.682

چکیده
  عنصر تعامل یکی از عناصر تأثیرگذار بر یادگیری در محیط‌های یادگیری الکترونیکی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر محیط‌های یادگیری مبتنی بر رایانه و یادگیری غنی‌شدة مبتنی بر وب بر عناصر شش‌گانة تعامل (دانشجو– دانشجو، دانشجو–استاد، دانشجو– محتوا، استاد– استاد، استاد– محتوا و محتوا–محتوا) در فرایند آموزش درس بهداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش الکترونیکی- مجازی
بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 235-255

https://doi.org/10.22061/tej.2017.683

چکیده
  استادان و مربیان از ارکان اصلی فرآیند یاددهی ـ یادگیری هستند که نقش انکارناپذیری در کیفیت‌زایی یا کیفیت‌زدایی نظام آموزشی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های استادان موفق در نظام آموزش مجازی انجام‌شده است. بدین‌منظور از روش پدیدارشناسی برای شناسایی و بازنمایی عمق پدیده موردبررسی، استفاده شد. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران

سمانه صیدی؛ علیرضا بادله

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 257-269

https://doi.org/10.22061/tej.2017.684

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین استانداردهای هوشمندسازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران می­باشد. روش پژوهش، روش آمیخته(کمی و کیفی) است. در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی و روش کیفی از روش اسنادی و کدگذاری استقرایی می‌باشد، بدین‌صورت که ابتدا تمامی اسناد و مدارک موجود، موردبررسی قرارگرفته و نسخ مربوط خط به خط خوانده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روباتیک آموزشی
تأثیر ربات‌های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی‌ دانش‌آموزان در یک عمل هوشمندانه

علی مقداری؛ مینو عالمی؛ سینا رضایی زارعی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 271-283

https://doi.org/10.22061/tej.2017.685

چکیده
  آموزش همواره از مهمترین روش‏های انتقال دانش بوده است. کارایی آموزش به عوامل متعددی همچون سناریوی آموزش (طراحی سناریوی بازی بر اساس استراتژی بٌرد)، شرایط محیطی، نحوة ارتباط با دانش­آموز و نظیر آن ارتباط دارد. آموزگاران در طی تاریخ از ابزارهای مختلفی، از جمله تخته­سیاه، کتاب و فیلم­های آموزشی برای این امر استفاده کرده­اند. ...  بیشتر