فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع چوب، دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

زش اصولی و مناسب و توأم کردن علم و فن در هنرستان‌های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش­ دروس تخصصی رشته کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج درس مهم تخصصی شامل«رسم فنی کابینت چوبی»، «ساخت کابینت چوبی»، «فرآیند اجرای پروژه»، «تکنولوژی فرآورده­های چوبی» و «ماشین­های سیار و ثابت» جهت بررسی انتخاب شد. جامعة آماری این پژوهش، هنرآموزان هنرستان‌های کاردانش مجری رشتة کابینت­سازی چوبی و صنعتگران فرآورده‌های چوب در استان خراسان رضوی بود. برای گردآوری داده­ها از ابزار پرسشنامة محقق­ساخته استفاده شد. تعداد 50 پرسشنامه محقق­ساخته به روش سرشماری بین هنرآموزان و تعداد 250 پرسشنامه محقق­ساخته به روش تصادفی ساده بین صنعتگران توزیع شد. داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از این بود که به‌طورکلی بین محتوای دروس تخصصی رشتة کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت چوب ازنظر صنعتگران و هنرآموزان بیشتر از حد متوسط انطباق وجود دارد. بنابراین  محتوای آموزشی رشتة کابینت­سازی چوبی توانسته است انتظارات صنعت را تا حد مناسبی برآورده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating educational technology of wood science and technology in technical/vocational schools

نویسندگان [English]

  • H. Rangavar 1
  • A.A. Khallaghi 2
  • A. Nasri Fakhredavoud 1

1 Department of Wood Industry, Faculty of Civil engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Principled instruction and appropriate combination of science and technology in technical/vocational schools have a crucial role in industrial boom and job opportunity creation of the country. In this regard, the compatibility of syllabuses of technical/vocational courses with the needs of the industry seems crucial. In the current study, the compatibility of the syllabus of wooden cabinet-making major with the needs of the industry was investigated. With this end in view, five major and specific courses were chosen: “Technical drawing of wooden cabinet”, “Wood products technology” , “Mobile and stationary machines”, “The process of project implementation” and “Making wooden cabinets”. The population included teachers of cabinet making technical/vocational schools and wood artisans in Khorasan Razavi Province. A researcher-made questionnaire was used for collecting data. Fifty questionnaires were distributed among teachers based on census sampling and 250 questionnaires were distributed among artisans based on random sampling. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the gathered data. The results of data analysis showed that the compatibility of the wooden cabinet-making syllabus with the needs of the industry in Khorasan Razavi is above the mean. Therefore, it can be concluded that the curriculum of the wooden cabinet-making has met the needs of the industry up to a satisfactory extent.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syllabus
  • needs
  • training schools
  • wood industry
[1] Amiri M., A survey on employment status and estimates of factors affecting students of technical and vocational training organization, Barname va Budge, 2004, No.88, p.47. [In Persian]
[2] Ghorbani Hosseini M., Reasons of unemployment among vocational school graduates in related jobs, M.S Thesis, Allame Tabatabaei University, 1994. [In Persian]
[3] Barzgar, M., and Navidi, A., Employment status of graduates of Building Drawing and Accounting of vocational schools, Ta’lim va Tarbiat, 2004, No.77, p.113. [In Persian]
[4] Nazari A., The relation between the technical and vocational schools and industry in the field of wood industry in Iran, M.S Thesis, Shahid Rajaee Teacher Training University, 2010. [In Persian]
[5] Rangavar H., The relationship between Wood workshop lessons training and professionalism, Fanavari Amuzesh Journal, 2012, Vo.6, No.4. [In Persian]
[6] Mouzakitis G. S., The role of vocational education and training curricula in economic development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010, Vo.2, No.2, p.3914-3920.

[7] Fitrisehara, K., Ramlah, H. and Ab.Rahim, B., Employability skills among the students of technical and vocational training centers in Malaysia, European Journal of Socail Sciences, 2009, Vo.9, No.1, p.147-160.

[8] Tajmir Riahi H., The relationship between the content of curricula of Accounting graduates up to B.S level with the skills[DR1] , M.S thesis, University of Tehran, 1994. [In Persian]

[9] Dehbashi A., Relevance and appropriateness of  the content of software packages in computer science- technical training and professional skills required by the labor market from the perspective of teachers and principals of educational software computer companies, M.S Thesis, Khwarizmi University, 2003. [In Persian]

[10] Nikkhu G., Evaluating the quantity and quality of non-formal vocational training from the perspective of principals, teachers, experts and trainees of Education and Training Office in Azarbayjan Gharbi, Technical and Vocational Training Organization of Azarbayjan Gharbi, 2007. [In Persian]

[11] Soltani H., Relationship between the curriculum of technical training and the needs of labor market from the perspective of teachers in Tehran, M.S Thesis, Allame Tabatabaei university, 2000. [In Persian]

 [DR1]ترجمه در انگلیسی اصلا قابل فهم نیست. 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image