فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی- عضو هیئت علمی

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

4 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر اعتبارسنجی بیرونی الگوی ارائه شده برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم است. الگوی ارائه شده بر اساس نظریۀ خود-تعیین‌گری و شامل سه مقولۀ اصلی (حضور اجتماعی، درگیر شناختی، و مدیریت) و نه خرده مقوله است. جامعه آماری پژوهش کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران (واحد پردیس کرج) در سال تحصیلی 94-95 می‌باشند. نمونۀ 44 نفری این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی برای اعتبار‌سنجی بیرونی انتخاب شدند و از روش پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 44 نفر از دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه خوارزمی که بصورت داواطلبانه در دورۀ "آموزش مهارت‌های ارتباطی" شرکت کردند به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای بررسی نتایج تاثیر الگو بر میزان انگیزش یادگیرندگان از پرسشنامۀ ((مقیاس انگیزش موقعیتی )) هالر استفاده شد که چهار سازۀ نظریۀ خود-تعیین‌گری(انگیزش درونی، تنظیم همانند‌سازی شده، تنظیم بیرونی، و بی-انگیزگی) را می‌سنجد. بررسی نتایج فرضیه مطرح شده نشان می‌دهد که الگوی حاضر می‌تواند باعث بهبود انگیزش درونی یادگیرندگان در محیط یادگیری مبتنی بر وب شود که مطلوب الگوی ارائه شده می‌باشد و می‌تواند مبنای آموزش معلمان مجازی در ایران شود. کلیدواژه ها: تدریس مبتنی بر وب، خود-تعیین گری، الگوی انگیزشی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validating the motivational model for web- based Teaching

نویسندگان [English]

  • S;GH Ghasemtabar 1
  • akbar momeni rad 2
  • Vahid Salehi 3
  • R. Salehi 4

1 faculty at Kharazmi University

2 educational sciences department, humanities faculty, Bu - Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Hamadan, Iran

4 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Motivation is one of the main factors of learners' success in web-based learning environments. The purpose of this study was the external validation of the motivational model for web-based Teaching with emphasis on the role of the teacher. The proposed model is based on self-determination theory and consists of three main categories (social presence, cognitive engagement, management) and nine sub-categories. In this quasi–experimental study, a pretest–posttest design with a control group was used. The population included all the undergraduate students of Kharazmi University (Karaj campus) in the academic year 2015-2016 Of these, 44 students were selected through a random sampling procedure and were randomly assigned to either of experimental and control groups. Both groups participated in training course of communication skills. The study instrument was Haller’s Situational Motivational scale that assesses four constructs of the self-determination theory (intrinsic motivation, identified regulation, external regulation, and amotivation). For data analyses, an analysis of covariance (ANCOVA) was applied. The results showed that the proposed model can improve the learners' intrinsic motivation in web-based learning environment and can be a basis for teaching in virtual instruction courses.

Keywords: web-based learning, self-determination, motivational model

کلیدواژه‌ها [English]

  • web-based learning
  • self-determination
  • motivational model

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image