فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.630

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه­کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام ‌شده است. در بخش کیفی پژوهش، با 6 مورد مصاحبه عمیق با متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال

مصطفی ارغیانی؛ محسن فیضی؛ عباس یزدانفر

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 109-123

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.631

چکیده
  ادراک و تجربة کسب‌شده درون مدرسه معاصر نتوانسته زمینه‌ساز مناسب یادگیری فعال انسان ­­باشد. به‌طورکلی مشارکت کردن رکن اصلی در یادگیری فعال است که امروزه تعلیم و تربیت و یادگیری در دوره راهنمایی، بر مشارکت فعال دانش­آموزان در جریان یادگیری، تأکید دارد. با توجه به اهمیت یادگیری فعال در این مقاله مؤلفه­های مؤثر در این نوع یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
بررسی ارتباط ساختار برنامه آموزشی با بروندادهای پژوهشی دانشکده‌های برتر معماری ایران و جهان

سینا رزاقی اصل؛ مریم فرهادیان

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 125-132

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.632

چکیده
  برنامه‌های آموزشی دانشگاهی ازجمله آموزشمعماریمتأثر از کیفیت آموزشی و استفاده از اساتید برجسته بوده و شامل واحدهای نظری، عملی و پژوهشی است. یکی از معیارهای ارزش گزاری برنامه‌های آموزشی در سطح بین‌المللی میزان بروندادهای پژوهشی در رده‌بندی بین‌المللی یا QSاست. عدم شناخت ارتباط بین ساختار برنامه آموزشی و میزان بروندادهای پژوهشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی

عباس منوریان؛ جواد صفویه؛ نرگس آقاخانی؛ جلال رضایی‌نور

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.633

چکیده
  این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌های برندسازی در دانشگاه‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی ‌می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌های  برندسازی یکی از دانشگاه‌های مجازی استان تهران است. در این مقاله تلاش شده است عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی (مرحلة اول از فرآیند مدیریت استراتژیک) برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.634

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تجربه زیستة چرخة مدل­سازی دانش­آموزان با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی است. برای این منظور، از یک مسأله با عنوان «نان محلی و نان شهری» استفاده ‌شده است که حاصل تجربة 3 سالة نویسنده اول، در یکی از روستاهای واقع در محدودة جنوب شرقی ایران بوده است. در این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند استفاده ‌شده و تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
معلم آینده؛ تغییر در نقش و وظایف در محیط‌های دیجیتالی بر اساس نظریة ارتباط‌گرایی

نوری براری؛ علی معینی؛ مرتضی رضایی زاده؛ حامد عباسی کسانی

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 161-170

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.635

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی و بازتعریف نقش معلم در محیط‌های جدید و سرشار از فناوری بر طبق دیدگاه نظریه‌پردازان ارتباط­گرایی است. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، تحلیل محتوای کیفی مایرینگ می‌باشد. جامعة موردپژوهش کلیة مقالاتی (94 مقاله) هستند که از سال 2003 تا 2015 در مورد ارتباط نظریة ارتباط­گرایی با یادگیری در ژورنال‌های معتبر حیطة آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عمومی
تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده زبان‌آموزان

وحیده سادات واحدی؛ ملیحه ابراهیمی

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 171-180

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.636

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده توسط زبان­آموزان ایرانی انجام شد. این پژوهش از نوع شبه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل 140  دانشجو بودند که به شیوة نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور ...  بیشتر