فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر ریاضی شهرستان کهنوج، ایران

2 گروه آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنرکرمان. کرمان، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی تجربه زیستة چرخة مدل­سازی دانش­آموزان با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی است. برای این منظور، از یک مسأله با عنوان «نان محلی و نان شهری» استفاده ‌شده است که حاصل تجربة 3 سالة نویسنده اول، در یکی از روستاهای واقع در محدودة جنوب شرقی ایران بوده است. در این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند استفاده ‌شده و تا رسیدن به اشباع اطلاعات، نمونه­گیری ادامه یافته است. در این مطالعه، جمعاً 16 دانش­آموز دختر پایه نهم (8 گروه دو نفره) شرکت داشتند. داده­های مطالعه از منابع مختلف شامل مشاهده مشارکتی، برگه‌های دانش­آموزان، گفتگوهای بین مصاحبه‌گر و دانش­آموز و مصاحبه­های نیمه­ساخت‌یافته جمع­آوری و با استفاده از روش تفسیری، تحلیل‌ شده‌اند. یافته­های مسأله پخت نان که مسأله‌ای اصیل و برگرفته از زندگی واقعی دانش‌آموزان روستایی بود، نشان می­دهد دانش­آموزان از مرحلة اول تا پنجم مدل­سازی به ترتیب قادرند مسأله دنیای واقعی را بیان کنند؛ از داده­های واقعی مدل ریاضی بسازند؛ با استفاده از تجربة زیسته و دانش ریاضی نتایج ریاضی را به ­دست آورند. تجربة پخت نان بر تجسم دانش­آموزان در تفسیر نتایج و  باور آن­ها­ اثر گذاشته است. بنابراین، مهم­ترین نتایجی که پژوهش حاضر به آن رسیده است عبارتند از این­که تجربة زیستة دانش­آموزان به حل مسألة مدل­سازی کمک­ کرده است و نقش مهمی در پر کردن شکاف بین دنیای واقعی و دنیای ریاضی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Modeling Cycle of Grade Ninth Students in Solving an Authentic Problem

نویسندگان [English]

  • K. Abdollahpour 1
  • A. Rafiepour 2

1 Mathematics teacher, Kahnooj city, Iran

2 Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran

چکیده [English]

The aim of the present study is to examine the lived experience of the modeling cycle students with using a phenomenological approach. For this purpose, a problem called "local bread and city bread" was used that designed upon 3- year experience of the first author who lived in one of the villages located in the south-eastern part of Iran. In this research, purposive sampling was used to achieve data saturation. In this study, a total of 16 ninth grade female students (8 pairs) took part. Data of this Study collected from various sources, including participant observation, student responses, dialogue between teacher and students and semi-structured interviews. These data were analyzed through interpretation. Finding of this study show that students are capable to determine real world problem and they can make a math model for real world problem. Indeed, experience of everyday life of students helps them to visualize and interpret the bread problem. So, important findings of this study are firstly lived experience of students help them to solve the modeling problem, and secondly lived experience can fill the gap between real world and mathematical world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • authentic problem
  • modeling cycle
  • experience of everyday
[1] Secretariat to produce curriculum, Curriculum Islamic Republic of Iran, The third Edition, research organizations and educational programming, (2009). [In Persian]
[2] M. Niss, W. Blum, and P. Galbraith,   “Part 1: Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.)”,Modelling and Applications in Mathematics Education: ICMI Study 14,New York: Springer, pp.12-13, (2007).
[3] W. Blum, R.B. Ferri, “Mathematical Modeling: Can It Be Taught And Learnt?”, Journal of Mathematical Modeling and Application, Vol. 1, No. 1, pp. 45-58, (2009).
[4] A. Karimiyanzadeh, and A. Rafiepour, ‘Ignoring common sense in solving real-world problems’, Journal of Mathematics Education. Training Publications Office, the Research and Educational Planning, Ministry of Education and breeding.  Vol. 107, pp 37- 44, (2012). [In Persian]
[5] K. Abdollahpour, the study levels of competency of modeling in grade 9th and 10th, Master Thesis, Shaid Bahonar university, Kerman, (2012). [In Persian]
[6] L. Verschaffel, “Taking the modeling perspective seriously at the elementary school level: promises and pitfalls (plenary lecture). In A.D. Cockburn & E. Nardi (Eds.)”,  Proceeding of the 26th Conference of the international group for the psychology of mathematics education, Norwich, England University of East Anglia,  Vol. 1 , pp. 64-80, (2002).
[7] G. Kaiser, and B. Schwarz, “Mathematical modelling as bridge between school and university”, ZDM-The International Journal of Mathematics Education, Vol. 36, No. 2,  pp. 196-208, (2006).
[8] R. Borromeo Ferri,  “On the influence of mathematical thinking styles on learners’ modeling behavior”, Journal for Didactics of Mathematics, Vol. 31, No. 1, pp. 99–118, (2010).
[9] C. Haines, and R. Crouch, “Remarks on
 a Modeling Cycle and Interpreting Behaviors. In R. Lesh, P. L. Galbraith, W. Blum, & A. Hurford (Eds.)”, Modeling students' mathematical modeling competencies. ICTMA 13. New York: Springer, pp. 145-155, (2010).
[10] R. Borromeo Ferri, “Theoretical and empirical differentiations of phases in the modeling process”, ZDM-The International Journal of Mathematics Education, Vol. 38, No. 2,  pp. 86–95, (2006).
[11] P. Galbraith, G. Stillman, J. Brown, and I. Edwards, “Facilitating middle secondary modeling competencies. In C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, & S. Khan, (Eds.)”, Mathematical modeling (ICTMA12): Education, engineering and economics, (2006).       
[12] P. Galbraith, and G. Stillman, “A framework for identifying student blockages during transitions in the modeling process”, ZDM-The International Journal of Mathematics Education, Vol. 38, No. 2, pp. 143-162, (2006).
[13] P. Galbraith, G. Stillman, and J. Brown, “Turning ideas into modeling  problems. In R. Lesh, P. L. Galbraith, C. R. Haines, & A. Hurford (Eds.)”, Modeling students' mathematicalmodeling competencies New York: Springer,  pp. 133-144, (2010).
[14] C. Huang, “Investigating engineering students’ mathematical modeling competency”, World Transactions on Engineering and Technology Education (WIETE), Vol. 10, No. 2, pp. 99-104, (2012).
[15] T. Prodromou, “Multidirectional modeling for fostering students’ connections between real contexts and data and probability distributions. In K. Maker, B. de Sousa & R. Gould (Eds.)”, Proceedings of the 9th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS9), (2014). Flagstaff, AZ: IASE/ISI. Available: http://icots.net/9/proceeding/pdfs/ICOTS9_6E3_PRODROMOU.pdf. Accessed 20 September (2015).
[16] G. Stillman, P. Galbraith, J. Brown, and I. Edwards, “A framework for success in implementing mathematical modeling in the secondary classroom in mathematics. In J. Watson & K. Beswick (Eds.)”, Mathematics: Essential research, essential practice. Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics Research Group of Australasia, Hobart, Adelaide: MERGA, pp. 688-707, (2007).
[17] G. Stillman,  Implementing applications and modeling in secondary school: Issues for teaching and learning. In B. Kaur & J. Dindyal (Eds.), Mathematical applications and modeling (Yearbook 2010 of the Association of Mathematics Educators), Singapore: World Scientific, pp. 300–322. (2010).
[18] G. Stillman, “Applying meta-cognitive knowledge and strategies to applications and modeling tasks at secondary school. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.)”, Trends in teaching and learning of mathematical modeling: ICTMA 14, New York: Springer, pp. 165-180, (2011).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19] G. Stillman, “Applications and modeling research in secondary classrooms: What have we learnt? [Regular Lecture]”, In Proceedings of the 12th international congress on mathematical education, held 8–15 July, (2012) at Seoul. Published on-line at: www.icme12.org. Accessed 1 July 2015.
[20] J. Brown, “Inducting Year 6 Students into A Culture of  Mathematician as a Practice. In G. Stillman ,G. Kaiser, W. Blum. & J , Brown, (Eds.)”, Teaching Mathematical Modeling: Connecting to Research and Practice,  New York: Springer, pp. 295- 205, (2013).
[21] M. Ludwig, and B. Xu, “A Comparative Study of Modeling Competencies Among-Chinese and German Students”, Journal for didactics of Mathematics. Vol. 31, pp. 77–97, (2010).
[22] A. Mohammadpur, Qualitative research method counter method 1, The Practical stages and procedures in qualitative methodology, In: Tehran, Sociology, Second Edition, (2013).
[23] H. A. Abedi, ‘Application of phenomenological research in clinical sciences’, Journal of strategy, the nineteenth year, No. 54, pp. 227-224, (2010). [In Persian]
[24] M. T. Iman,  Methodology of Qualitative Researches, In Qom, Department of philosophy of social science and humanities, Second Edition, (2014). [In Persian]
[25] A. Mohammadpur, Qualitative research method counter method 2, The Practical stages and procedures in qualitative methodology, In: Tehran, Sociology, Second Edition, (2013).   [In Persian]
[26] R. Borromeo Ferri, “Personal experiences and extra-mathematical knowledge as an influence factor on modeling routes of pupils, Paper presented at the Fifth Congress theEuropean Society for Research in Mathematics Education (CERME 5), Cyprus, Greece, (2007).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image