فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO

سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 639-653

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3687.1918

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی توانایی مهارتهای فضایی دانش آموزان در حل یک تکلیف و تجزیه و تحلیل پاسخهای آنها بر اساس طبقه بندی سولو است. نظریه سولو یکی از نظریه های آموزش ریاضی است که کاربرد زیادی در شناخت ما از درک و فهم دانش آموزان و یادگیری ریاضی دارد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. سؤالی از آزمون استاندارد پردو(Purdue) در مورد تجسم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
2. بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین

سید امیر حسین حسینی اناری؛ محمود نشاطی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 655-667

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3524.1895

چکیده
  امروزه بازی‌گونگی به محرک قوی برای درگیرکردن و افزایش مشارکت کاربران سامانه‌های آموزشی تبدیل‌شده است. پژوهش‏های پیشین، اهمیت و کارایی روش‏های بازی‌گونگی در بهبود فرایندهای آموزشی را به‌صورت کلی نشان داده‌اند؛ در این پژوهش به بررسی ویژگی‏های فردی مانند جنسیت و پیشینه آموزشی مخاطبین در میزان تأثیرپذیری آن‌ها از بازی‌گونگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش زبان انگلیسی
3. بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی

مهرک رحیمی؛ علی شهریاری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 669-679

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4331.2048

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی است. 203 دانشجوی درس زبان عمومی در این پژوهش شرکت نمودند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نحوه استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار توسط شرکت‌کنندگان به‌وسیله‌ی پرسشنامه‌ی استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار (ASUS) مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ سعید پورورستایی اردکانی؛ صلاح اسمعیلی گوجار

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 681-694

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3561.1896

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان است. نوع پژوهش کمی و به روش نیمه آزمایشی طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان ابتدائی شهریار در سال 95-96 تشکیل داده است. نمونۀ پژوهش حاضر شامل 60 نفر ار دانش آموزان بود (30 نفر در گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
5. ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری

جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ رعنا نجاری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 695-708

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3761.1936

چکیده
  آموزش و یادگیری از پتانسیل های معماری سنتی به خصوص بازارهای سنتی راه گشای طراحی فضاهای تجاری- اجتماعی نوین در فضای شهری امروزی می باشد. خلـق فضای شهری مؤثر، کارآمـد و پویـا کـه بـا نیازهـای اجتمــاعی، فرهنگــی، زیســت محیطــی، فیزیکــی، روانشناسانِ واقتصادی مردم جامعـه هماهنـگ باشـد، همواره مورد توجه برنامه ریزان ، طراحـان شهری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان)

سهراب سردشتی؛ مینو شفائی؛ فرهنگ مظفر

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 709-725

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.886

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی بکارگیری آموزش انتقادی در زمینه آموزش عالی ایران -رشته معماری- و بررسی چالشها و ارائه راهکار برای بهینه سازی شیوه در محیط مورد آزمون شکل گرفته است. روش تحقیق روش کیفی (تفسیرگرا) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا بوده است. پس از تبیین چگونگی اجرای روش انتقادی در کلاس طرح معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
7. کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی‌خواه

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 727-744

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3704.1924

چکیده
  چکیده هدف مقاله، کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه می باشد. در این نوشتار، منطق یادگیری مبتنی بر پروژه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف اصلی پژوهش و عنایت به اینکه منطق بر اساس مبانی، اصول و رسالت های آن تعریف می شود، پرسش ها ی پنجگانه پژوهش مبنی بر چگونگی مبانی فلسفی، روانشناختی و اجتماعی یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 745-758

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3613.1906

چکیده
  موک‌ها دوره‌های مبتنی بر وب هستند که از تأثیر فراوانی بر برنامه درسی آموزش عالی برخوردارند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر موک‌هادر آموزش عالی بود. پژوهش حاضر کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت .جامعه آماری شامل متخصصان حوزه فنّاوری آموزشی و فناوری‌های آموزش عالی بودند که با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
9. بررسی عوامل کلیدی موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره

زهرا عباسی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 759-772

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3584.1900

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی، شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در نظام آموزش الکترونیکی زبان فارسی در دانشگاه های (جامعه المصطفی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) است، جامعه آماری این پژوهش، 60 مدرس زبان فارسی به خارجیان بود که حداقل یک ترم آموزشی کامل زبان فارسی را با استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی تدریس کرده اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
10. شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی)

اقبال زارعی؛ محمد جواهری دانشمند؛ علی اکبر شیخی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 773-783

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3595.1905

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان و موانع و مشکلات استفاده از آن در مدارس ابتدایی شهرستان کرج انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش گروه های کانونی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. با بهره گیری از روش گروه های کانونی، داده های حاصل از مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
11. تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی

ناهید اوجاقی؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 785-792

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3294.1840

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری با ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان الکترونیکی فعال دانشگاه پیام نور است. اعتبار محتوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش زبان انگلیسی
12. مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی

مهسا بهرامی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 793-806

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3542.1890

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل گوناگون فرسودگی شغلی دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی در ایران بود. برای بررسی این موضوع، از هر دو روش کمی و کیفی برای جمعآوری و تحلیل دادهها استفاده شد. دادههای کمی از طریق توزیع پرسشنامه مسلش در بین 180 معلم انگلیسی از هر دو بافت مدارس و آموزشگاهها جمعآوری شد. همچنین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

سمانه یارمحمدی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 807-817

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3546.1891

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل شناختی عوامل موثر برکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش‌شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری، 812 نفر از کارمندان کلیه بخش‌های وزارت ورزش و جوانان در سال 1395 است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 261 نفر محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
14. مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران

عترت لعل بخش؛ وحید قبادیان؛ شادی عزیزی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 819-829

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3519.1886

چکیده
  فاصله میان آموزه های آکادمیک در دانشکده های معماری و کار حرفه ای در جامعه موجب شده تا فارغ التحصیلان دانشکده های معماری عملا با روند اشتغال و حل معضلات معماری جامعه بیگانه باشند و این می تواند یکی از دلایل ناکارامدی آموزش طراحی معماری در ایران باشد. یکی از شاخصه های مهم که در دیدگاههای نوین تعلیم و تربیت در دنیا مطرح است آموزش مشارکتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
15. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 831-843

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3384.1879

چکیده
  عبارت های جبری بخش مهمی ازجبر است و درک عمیق این مفهوم و کسب مهارت دست ورزی با عبارت های جبری بستر لازم برای حل مسائل جبری را ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی درک دانش اموزان پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم در عبارت های جبری است. تعداد 400 نفر از دانش آموزان پایه های هفتم،هشتم و نهم شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
16. کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی

پریسا هاشم پور؛ معصومه احمدی؛ حمید ندیمی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 845-860

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3574.1902

چکیده
  بسیاری از روانشناسان شناخت‌گرا بر یکپارچه‌سازی وجوه شناختی و عاطفی آدمی تأکید می‌کنند. از میان نظریات مطرح‌شده در این راستا به‌ویژه در عرصه آموزش و یادگیری، نظریه معطوف به مفهوم"هوش عاطفی"شایان توجه است. این مفهوم تفاوت‌های افراد را در درک، پردازش و استفاده از اطلاعات عاطفی در فرایند شناخت و تفکر تبیین می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهدبابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ زهرا بیگدلی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 861-874

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3468.1877

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترکیب تحلیل‌های ارائه شده در زمینه‌ی نقش کاربست فاوا بر بازده یادگیری فراگیران بود، روش این پژوهش فراتحلیل است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایان‌نامه‌ها و مقالات مندرج در سایت‌های علمی ایران داک، مگ ایران، اس.آی.دی، نورمگز و برخی از مقالات نمایه شده در مجلات در بین سال‌ها‌ی 94-87 تشکیل دادند. تجزیه ...  بیشتر

مقاله مروری بازی های رایانه ای آموزشی
18. مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 875-887

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3550.1893

چکیده
  باوجود ظهور و پیشرفت فناوریهای نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه‌های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگیهای نسل دیجیتال تغییر نداده‌اند. این در حالی است که ویژگیهای اهالی دیجیتال بر روش‌های یاددهی-یادگیری آنها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین تحولات رخ‌داده در حیطه فناوریهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تربیت بدنی
19. مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل

سهیلا گوهررخی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 889-895

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3489.1881

چکیده
  روش های تدریس متفاوتی برای فراگیران مورد استفاده قرار می گیرد، اما توافق نظری در این خصوص که کدام روش بهره وری بیشتری دارد، صورت نگرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
20. رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 897-903

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3438.1873

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر (194 دختر و 196 پسر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی و آزمون محقق ساخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
21. شناسایی کیفیات فضایی مؤثر بر پرورش هوش‌های چندگانه‌ در فضاهای مدرسه (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر مشهد)

سمیرا کوثری؛ عباس ترکاشوند

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، صفحه 905-921

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3642.1913

چکیده
  ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان و شیوه‌های یادگیری آن‌ها، به میزان زیادی وابسته به هوش آن‌هاست. با توجه به نظریه‌ی هوش‌های چندگانه‌، هوش در افراد، دارای وجوه و انواع متفاوتی است. تقویت هر یک از این هوش‌ها از طریق کسب مهارت در انجام فعالیت‌هایی امکان‌پذیر است. پژوهش حاضر، به دنبال دستیابی به کیفیات فضایی است که موجب افزایش تمایل ...  بیشتر