مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

باوجود ظهور و پیشرفت فناوریهای نوین و به دنبال آن تغییر روش زندگی در دهه‌های اخیر، سیستم‌های آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطابق با ویژگیهای نسل دیجیتال تغییر نداده‌اند. این در حالی است که ویژگیهای اهالی دیجیتال بر روش‌های یاددهی-یادگیری آنها نیز مؤثر بوده است. یکی از جدیدترین تحولات رخ‌داده در حیطه فناوریهای نوین، بازی‌وارکردن محیط های آموزشی است. این پژوهش با هدف مرور مقاله‌های قلمرو «بازیوارسازی در یادگیری الکترونیکی»، ارائه طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش بررسی اثربخشی آن در آموزش انجام شده است. بعد از جستجو در پایگاههای اطلاعاتی معتبر باواژگان کلیدی مرتبط و براساس معیارهای ورودی، 60 مقاله مناسب بررسی دراین مطالعه انتخاب شد.درادامه مقاله های منتخب به لحاظ جامعه پژوهش، تعداد عناصر بازی مورداستفاده، عناصر بازی مورداستفاده، دوره های آموزشی بازی‌وارشده و موضوع مقالات تحلیل شد. اثربخشی بازی‌وارسازی بر مشارکت، یادگیری، انگیزه، اضطراب، ارزیابی همتایان، همکاری متقابل، بهینه‌سازی وبسایت آموزشی، کاهش هزینه و بارکاری اساتید از جمله حوزه‌های موضوعی این مقالات بود. زبانهای برنامه‌نویسی و زبان انگلیسی از جمله بیشترین دورههای آموزشی بازیوار شده بود. عنصر بازی امتیاز، تابلو امتیاز، نشان، سطوح، چالش و بازخورد بیشتر از سایر عناصر مورد استفاده قرار گرفته بودند. نتایج حاکی از اثربخشی محیط‌های آموزشی بازی‌وارشده بر افزایش یادگیری، مشارکت و انگیزه فراگیران است.

چکیده تصویری

مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis and Review of the Literatures in the field of Gamification in e-Learning

نویسندگان [English]

  • zahra Batooli 1
  • fatima fahimnia 2
  • nader naghshineh 3
  • Fakhralsadat Mirhosseini 4
1 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran & Ph.D. Student of Knowledge & Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof.Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof . Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Despite the emergence and advancement of new technologies and, consequently,the change in lifestyle in recent decades, education systems have maintained the same traditional method of education and have not changed according to the characteristics of the digital generation. Meanwhile, digital generation features have been effective on their learning-teaching methods. One of the most important and recent developments in the field of modern technologies is gamified learning environments. Purpose of this paper is to review of articles in the field of "Gamification in e-Learning",provide content analysis of this field And its effectiveness in education. After searching the databases with related keywords and based on input criteria,60 relevant articles were selected in this study.The selected articles were analyzed in terms of the number of game elements,game elements, gamified e-learning courses and the purpose of the articles.The effectiveness of the gamification on participation, learning,motivation,anxiety,peer assessment,collaboration,website optimization,cost reductionand faculty load were among the subject areas of tese articles.The programming languages and English language were the most gamified educational courses. The game element point, leaderboard, badge, levels,challenge and feedback were used more than other elements. The results indicate the effectiveness ofgamified e-learning environments to increase learning,participation and motivation of learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gamification
  • Electronic Learning
  • Game elements
  • Participation
  • motivation

[1] Ruth N. Bolton, R.N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., et al. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245-267.

[2] Reith, J. (2005). Understanding and appreciating the communication styles of the millennial generation. VISTAS: Compelling Perspectives on Counseling, p. 1-4. Available from: https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/vistas_2005_vistas05-art70.pdf?sfvrsn=90e395d5_12

[3] Leach, G.J. & Sugarman, T.S. (2005). Play to win! using games in library instruction to enhance student learning. Research Strategies, 20(3), 191-203.

[4] Dehganzadeh, H., Aliabadi, K. & Dehganzadeh, H. (2016). Developing design framework of eduational game for types of cognitive domain subjects in micro level with inductive content analysis and evaluation of its effectiveness in concept learning. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 4(13), 7-20.

[5] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining gamification. in Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments. ACM, September 28–30, Tampere, Finland .

[6] Kapp, K.M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco, CA: Pfeiffer.

[7] Nicholson, S. (2015). A recipe for meaningful gamification, in gamification in education and business ,In Wood, L., Reiners, T. Gamification in Education and Business, New York: Springer.

[8] Pappas, C. (2014). The science and the benefits of gamification In elearning. Available from: https://elearningindustry.com/science-benefits-gamification-elearning

[9] Hamari, J., Koivisto, J. & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? a literature review of empirical studies on gamification. in 47th Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa, HI, USA.

[10] Papadopoulos, P.M., Lagkas, T. (2016). Demetriadis, how revealing rankings affects student attitude and performance in a peer review learning environment, in Communications in Computer and Information Science, Taichung, Taiwan.

[11] Lone, S.N., Pandey, B. & Khamparia, A. (2018). Minimax (maximin) with special approach of gamification in higher education, in Advances in Intelligent Systems and Computing p. 11-22.

[12] Urias, M.D.V., Chust, A.C. & Carrasco, O.L. (2016). How to gamify an online technical subject in higher education, in Edulearn16: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, L.G. Chova, A.L. Martinez, and I.C. Torres, Editors. p. 7071-7081.

[13] Barata, G., Sandra Gama, S., Jorge, J., Gonçalves, D. (2013). Improving participation and learning with gamification. in ACM International Conference Proceeding Series, October 02 – 04, Toronto, Ontario, Canada.

[14] Ramírez-Donoso, L, Rojas‐Riethmuller, J.S., Pérez‐Sanagustín, M. , Neyem, A. Alario‐Hoyos, C. (2017). MyMOOCSpace: A cloud-based mobile system to support effective collaboration in higher education online courses. Computer Applications in Engineering Education, 25(6), 910-926.

[15 Singer, L., Schneider, K. It was a bit of a race: Gamification of version control. in 2012 2nd International Workshop on Games and Software Engineering: Realizing User Engagement with Game Engineering Techniques, GAS, May 16 – 24, Florence, Italy.

[16] Krause, M., Williams, J.J. (2015). A playful game changer: Fostering student retention in online education with social gamification. in L@S 2015 - 2nd ACM Conference on Learning at Scale.

[17] Bernik, A., Radošević, D. & Bubaš, G. (2017). Introducing gamification into e-learning university courses. in 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO Proceedings, May 22-26, Opatija, Croatia.

[18] BasirianJahromi, R., Bigdeli, Z., Haidari, Gh., HajiYakhchali, A. (2017). Designing and applying librarygame website software and investigating its impact on self-determination factors of library users. Iranian Journal of Information Processing Management, 33(1), 361-386.

[19] Huang, L.Y. & Yeh, Y.C. (2017). Meaningful gamification for journalism students to enhance their critical thinking skills. International Journal of Game-Based Learning, 7(2), 47-62.

[20] Ohno, A., T. Yamasaki, & K.I. Tokiwa. (2013). A discussion on introducing half-anonymity and gamification to improve students' motivation and engagement in classroom lectures. in 2013 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference, R10-HTC, 26-29 Aug, Sendai, Japan.

[21] Hakulinen, L., Auvinen, T. & Korhonen, A. (2015). The effect of achievement badges on students' behavior: An empirical study in a university-level computer science course. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(1) (1), 18-29.

[22] Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., De-Marcos, L., Fernández -Sanz, L., Pagés. C., Martínez-Herráiz. J. (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. Computers and Education: p. 380-392.

[23] Chernbumroong, S., Sureephong, P. & Muangmoon, O.O. (2017). The effect of leaderboard in different goal-setting levels. in 2nd Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017: Digital Economy for Sustainable Growth, ICDAMT.

[24] Amriani, A., Alham F. Aji, A.F., Utomo, A.Y., Junus, K.M. (2014). An empirical study of gamification impact on e-Learning environment. in Proceedings of 2013 3rd International Conference on Computer Science and Network Technology, ICCSNT.

[25] Utomo, A.Y., Amriani, A., Aji, A.F., Wahidah, F.R.N., Junus, K.M. (2014). Gamifìed e-learning model based on community of inquiry. in Proceedings - ICACSIS 2014: 2014 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems. 2014.

[26] Pirker, J., Gutl, C. & Astatke, Y. (2016). Enhancing online and mobile experimentations using gamification strategies. in 3rd Experiment International Conference, Ponta Delgada, Portugal.

[27] Baur, C., Rayner, M. & Tsourakis, N. (2015). What motivates students to use online call systems? a case study, in the 9th International Technology, Education and Development Conference. March 2, 3 Madrid, Spain.

[28] Malas, R.I. & Hamtini, T.M. (2016). A gamified e-learning design model to promote and improve learning. International Review on Computers and Software, 11(1), 8-19.

[29] Monterrat, B., Lavoué, É. & George, S. (2017). Adaptation of gaming features for motivating learners. Simulation and Gaming, 48(5), 625-656.

[30] ButeanAlin, A., Moldoveanu, A., Morar, A. (2015). From classic math school books to interactive gamified elearning, in rethinking education by leveraging the elearning pillar of the digital agenda for europe. Proceedings of the 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, April 23- 24, Bucharest.

[31] Chen, C.H., Liu, G.Z. & Hwang, G.J. (2016). Interaction between gaming and multistage guiding strategies on students' field trip mobile learning performance and motivation. British Journal of Educational Technology, 47(6), 1032-1050.

[32] Homer, R., Hew, K.F. & Tan, C.Y. (2018). Comparing digital badges-and-points with classroom token systems: Effects on elementary school ESL students' classroom behavior and English learning. Educational Technology and Society, 21(1), 137-151.

[33] Pedro, L.Z., Maria Zem-Lopes, A.M., Prates, B.G., Isotani, S. (2015). Does gamification work for boys and girls? An exploratory study with a virtual learning environment. in Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, April 13 – 17, Salamanca, Spain.

[34] Paiva, R., Bittencourt, I.I., Tenório, T., Jaques, P., Isotani, S. (2016). What do students do on-line? Modeling students' interactions to improve their learning experience. Computers in Human Behavior, 64, 769-781.

[35] Ioannou, I. & Kyza, E.A. (2017). The role of gamification in activating primary school students' intrinsic and extrinsic motivation at a museum. in ACM International Conference Proceeding Series, October 30 - 01, Larnaca, Cyprus.

[36] Barata, G., Gama, S., Jorge, J., & Goncalves, D. (2013). Engaging engeneering students with gamification. in 2013 5th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications, VS-GAMES, 11-13 Sept, Poole, UK.

[37] Barreiro, N. & Matos, C. (2016). A blended learning model for practical sessions, in Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 11–14, 2016. Gdańsk, Poland.

[38] Denny, P. (2013). The effect of virtual achievements on student engagement. in Conference on Human Factors in Computing Systems – Proceedings, April 27-May 02, Paris, France.

[39] Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R. and Yasmine, R. (2015). From hiscore to high marks: Empirical study of teaching programming through gamification. in Proceedings of the European Conference on Games-based Learning, 8-9 October, Steinkjer, Norway.

[40] Fu, Y. & Clarke, P.J. (2016). Gamification-based cyber-enabled learning environment of software testing. in ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings. June 26-29, New Orleans.

[41] Landers, R.N. & Landers, A.K. (2014). An empirical test of the theory of gamified learning: The effect of leaderboards on time-on-task and academic Performance. Simulation and Gaming, 45(6), 769-785.

[42] Roosta, F., Taghiyareh, F. & Mosharraf, M. (2017). Personalization of gamification-elements in an e-learning environment based on learners' motivation. in 2016 8th International Symposium on Telecommunications, IST 2016. 2017.

[43] Vaibhav, A. & Gupta, P. (2014). Gamification of MOOCs for increasing user engagement. in Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education, IEEE MITE 2014. 2014.

[44] Ponick, E. & Stuckenholz, A. (2016). Are you on the right track? - implementing a gamification platform to support students to complete their intended degree, in Iceri2016: 9th International Conference of Education, Research and Innovation, L.G. Chova, A.L. Martinez, and I.C. Torres, Editors. 2016. p. 8397-8402.

[45] Piccioni, M., Estler, C. & Meyer, B. (2014). SPOC-supported introduction to programming. in ITICSE 2014 - Proceedings of the 2014 Innovation and Technology in Computer Science Education Conference. 2014.

[46] Özdener, N. (2016). Gamification for enhancing Web 2.0 based educational activities: The case of pre-service grade school teachers using educational Wiki pages. Telematics and Informatics, 35(3): 564-578.

[47] Ortiz-Rojas, M., Chiluiza, K. & Valcke, M. (2017). Gamification in computer programming: Effects on learning, engagement, self-efficacy and intrinsic motivation. in Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL, 4 - 5 October, Sophia Antipolis, France.

[48] Medina, E.G.L. & Hurtado, C.P.R. (2017). Kahoot! A digital tool for learning vocabulary in a language classroom. Revista Publicando, 4(12), 441-449.

[49] Hung, Y.H., Chang, R.I. & Lin, C.F. (2016). Developing computer science learning system with hybrid instructional method. International Journal of Engineering Education, 32(2), 995-1006.

[50] Branch, K.J. & Butterfield, A. (2017). Development and usage of an online homework system in a chemical engineering curriculum. in ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, June 24, Columbus, Ohio.

[51] Auvinen, T., Hakulinen, L. & Malmi, L. (2015). Increasing students' awareness of their behavior in online learning environments with visualizations and achievement badges. IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(3), 261-273.

[52] Bernik, A., Radošević, D. & Strmečki, D. (2017). Research on efficiency of applying gamified design into University's e-courses: 3D modeling and programming. Journal of Computer Science, 13(12), 718-727.

[53] De-Marcos, L., Garcia-Cabot, A. & Garcia-Lopez, E. (2017). Towards the social gamification of e-learning: A practical experiment. International Journal of Engineering Education, 33 (1), 66-73.

[54] De-Marcos, L., García-López E., García-Cabot, A., Medina-Merodio, J.,Domínguez, A., Martínez-Herráiz, J., Diez-Folledo, T. (2016). Social network analysis of a gamified e-learning course: Small-world phenomenon and network metrics as predictors of academic performance. Computers in Human Behavior, 60, 312-321.

[55] Tanaka, Y., Uwano, H., Ichinose, H., Takehara, S. (2016). Effects of gamified quiz to student's motivation and score. in 2016 8th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications, VS-Games. Sep 7, 2016 - Sep 9, Barcelona, Spain.

[56] Strmečki, D., Bernik, A. & Radošević, D. (2015). Gamification in e-learning: Introducing gamified design elements into e-learning systems. Journal of Computer Science, 11(12), 1108-1117.

[57] Štavljanin, V., I. Milenkovic, & U. Šošević. (2016). Educational website conversion improvement using gamification. International Journal of Engineering Education, 32(1), 563-573.

[58] Schnepp, J. & Rogers, C. (2015). Just give me a hint! an alternative testing approach for simultaneous assessment and learning, in Smart Education and Smart e-Learning. 28 May, Springer, Cham.

[59] Magallanes, C.R., Valladares, L.M., Arias, M.A.M., Martínez, J.L.R, Knaul, F.M., Alanis, S.X.O. (2015). The implementation of a massive online course as a strategy to improve the early breast cancer detection in mexico, in Edulearn15: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, L. GomezChova, A. LopezMartinez, and I. CandelTorres, Editors. p. 5498-5498.

[60] Kyewski, E. & Krämer, N.C. (2018). To gamify or not to gamify? An experimental field study of the influence of badges on motivation, activity, and performance in an online learning course. Computers and Education, p. 25-37.

[61] Khasianov, A., Shakhova, I. & Ganiev, B. (2016). Gamification in higher education: kazan federal university primer. ELearning & Software for Education, 1, 519-522.

[62] Barros, M., et al. (2015). Blended learning in multi-disciplinary claßrooms: Experiments in a lecture about numerical analysis. in CSEDU 7th International conference on computer supported education, Proceedings. May 23-25, Lisbon, Portugal.

[63] Filipcik, R. & Bielikova, M. (2014). Motivating learners by dynamic score and personalized activity stream. in Proceedings - 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP. November 6-7th, Corfu, Greece.

[64] Hamzah, W.M.A.F.W., Haji Ali, N., Saman, M.Y.M., Yusoff, M.H., Yacob,A. (2015). Influence of gamification on students' motivation in using E-learning applications based on the motivational design model. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(2), 30-34.

[65] Ratan, R., Rikard, RV., Wanek, C., McKinley, M,. Johnson, L., Sah, J.Y. (2016). Introducing Avatarification: An experimental examination of how avatars influence student motivation, in Proceedings of the 49th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, T.X. Bui and R.H. Sprague, Editors. p. 51-59.

[66] Albuquerque, J., Bittencourta, I.I, Coelhob, J.A.P.M., Silvaa, A.P. (2017). Does gender stereotype threat in gamified educational environments cause anxiety? An experimental study. Computers and Education, 115, 161-170.

[67] Veroy, A., Kasi, G., Hannon, G., Danahy, E. (2016). Gamifying a CSCL and its effect on collaboration and self-organization. in ICCE 2016 - 24th International Conference on Computers in Education: Think Global Act Local - Main Conference Proceedings. Bombay, Mumbai India.

[68] Tenório, T., Bittencourt, I.I., sotanic, S., Pedro, A., Ospina, P. (2016). A gamified peer assessment model for on-line learning environments in a competitive context. Computers in Human Behavior, 64, 247-263.

[69] Rojas, D., Kapralos, B. & Dubrowski, A. (2016). The role of game elements in online learning within health professions education, in Studies in Health Technology and Informatics p. 329-334.

[70] Palomo-Duarte, M., Berns, A., Dodero, J.M., Cejas, A. (2014). Foreign language learning using a gamificated app to support peer-assessment. in ACM International Conference Proceeding Series. October 01–03, Salamanca, Spain.

[71] Juźwin, M., Adamska, P., Rafalak, M., Balcerzak, B., Kąkol, M., Wierzbicki, A. (2014). Threats of using gamification for motivating web page quality evaluation. in ACM International Conference Proceeding Series. June 24 – 25, Warsaw, Poland