داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Vahid Borji آموزش متوسطه، معماری Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Moshari University of Tehran
رضا ابراهیم پور هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عیسی ابراهیم زاده دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزش ازدور و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران
سعید آیت فناوری اطلاعات- پیام نور
محسن آیتی دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند
محمد آتشک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
پروین احمدی دانشیار رشته علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)
روشن احمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی
فاطمه احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
مهناز اخوان تفتی دانشگاه الزهرا
محمد ایدی استادیار دانشگاه ایلام
یوسف ادیب دانشگاه تبریز
قاسم آذری آرانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی شهید رجایی کاشان، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران
حمیدرضا آراسته استاد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
ابراهیم آریانی قیزقاپان گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر ارجمندنیا گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
مصطفی ارغیانی دانشگاه بجنورد
محمد آرمند مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (انتشارات سمت)
مرضیه آزاد ارمکی عضو هیات علمی
جواد آزمون
سیروس اسدیان شهید مدنی آذربایجان
رجب اسفندیاری گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
سید یحیی اسلامی دانشگاه تهران
مهدی اسماعیلی مدیریت استادیار و مدیر گروه ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی، داشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
بهرنگ اسماعیلی شاد هیات علمی
فریده اشرف گنجویی مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران
فرامرز آشنای قاسمی دانشگاه شهید رجائی
فرامرز آشنای قاسمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نسیم اصغری گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی
علی اصغری صارم استادیار دانشگاه همدان
مازیار آصفی دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
فرنوش اعلامی مدیریت آموزشی- شهید بهشتی
نرگس یافتیان عضو هیات علمی دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی
علی افشار موسسه اقبال لاهوری
سید مهدی آقاپور دانشگاه تهران
علی ایمان زاده عضو هییت علمی دانشگاه تبریز
محمد جواد امیری عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
کورش امرایی استادیار روانشناسی دانشگاه لرستان
محمد حسن امیر تیموری شهیدرجایی
اسماعیل امینی طنزپرداز
زهرا امن الهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اکبر امین بیدختی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
احمد امین پور معماری- هنر اصفهان
اعظم انارکی فیروز دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
عباس اناری نژاد دانشگاه فرهنگیان فارس
ناهید اوجاقی هیئت علمی
علی بیات فیزیک- زنجان
علیرضا بادله هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
قاسمعلی بازآیی استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
بهزاد بازیار دانشگاه آزاد
قادر بایزیدی معماری استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
ساسان بالغی زاده شهید بهشتی- زبان
ابوالفضل بختیاری سازمان پژوهش و یرنامه ریزی آموزشی
کاوه بذرافکن معماری گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
نگین برات دستجردی اصفهان
پرویز بیرجندی علامه- زبان
رمضان برخورداری استادیار دانشگاه خوارزمی
رضا بصیریان جهرمی استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سیداحسان بلادی ده بزرگ دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
محمدرضا بمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری
سیدمحمد بهروز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مصطفی بهزادفر دانشگاه علم و صنعت
یدالله بهمنی دانشگاه شهید رجائی
احسان پازوکی
موسی پیری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
محمد تقی پیربابایی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اکرم پسندیده دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین پناهی کارشناس ارشد علوم تربیتی/ تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
شهرام پناهی خیاوی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهربابک
ولی اله پناهی زاده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
زهرا پویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده فنی گروه آموزشی معماری
علیرضا پور ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
مهتاب پورآتشی تهران خیابان افریقا - خیابان گلفام - موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی
نصیبه پوراصغر دانشگاه پیام نور
مریم پورجمشیدی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سعید پورروستایی اردکانی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کامبیز پورطهماسی دانشگاه تهران
جواد پورکریمی استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
کامبیز پوشنه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نسیبه پوطی عضو هیئت علمی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
امیرهوشنگ تاجفر فناوری اطلاعات- دانشگاه پیام نور
طیبه تجری برنامه ریزی درسی، مدیریت استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
عباس ترکاشوند معماری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمود تلخابی گروه علوم تربیتی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
نوین تولایی شهرسازی- مازندران
زهرا ثروتی دانشگاه تهران
محمود رضا ثقفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان
صفا جامی استادیار دانشگاه آزاد مشهد- فیزیک
محمدحمید جاودانی آموزش عالی مدیریت آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی درسی
جمشید جراره دانشگاه شهید رجایی
اسماعیل جعفری استادیار گروه آموزش عالی معاون منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدباقر جعفری دانشگاه تهران
منوچهر جعفری‌گهر استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران
رضا جعفری هرندی دانشگاه قم
علیرضا جلیلی فر زبان- دانشگاه شیراز
علامرضا جندقی دانشگاه تهران- آمار رو روش تحقیق
زهرا چراغی گروه زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
حامد حیاتی عضو هیئت علمی معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران(نویسنده مسئول)
فرح حبیب دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
احمد حبیبی زاد نوین دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
محرم حبیب نژاد کورایم دانشگاه علم و صنعت
الهام حیدری هیدت علمی دانشگاه شیراز
اکرم حسینی فردوسی مشهد
راحیل حسینی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران، ایران
زینت السادات حسینی دانشگاه قائمشهر
زهرا حسینی علوم تربیتی دانشجوی فوق دکتری علوم تربیتی دانشگاه تامپره در کشور فنلاند. مدیرگروه سابق تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واجد تهران جنوب
سیدباقر حسینی دانشگاه علم و صنعت ایران- معماری
محمدعلی حسینی فوق دکترا، دانشیار، مدیریت آموزش عالی و انتقال دانش، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سیمین حسینیان استادتمام روانشناسی دانشگاه الزهرا
علی حسینی‌خواه برنامه ریزی درسی گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پدرام حصاری عضو هیات علمی (استادیار)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، نشانی: تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه،
محمود حقانی معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
احمدرضا حقیقی آموزش متوسطه گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی حقیقت بین معماری- تربیت مدرس
فریده حمیدی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهدی خاک زند عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه خالوندی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی / دانشگاه شهید رجایی
محمد خزائی عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
مهرنوش خشنودی فر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده آموزش علوم پزشکی، مدیر گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی
علی اصغر خلاقی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مختار خواجوی استادیار و مدیرگروه دانشگاه یاسوج
حمزه خواستار استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
زهره خوش نشین استادیار ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه تکنولوژی آموزشی،دانشگاه خوارزمی
خسرو دانشجو استادیار گروه معماری، دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس
بدرالسادات دانشمند برنامه ریزی آموزشی-دانشگاه شهید باهنر
امیر مسعود دباغ استاد دانشگاه، طراح و معمار
فریبرز درتاج دانشگاه علامه طباطبایی
فروزان ده باشی شریف دانشگاه آزاد تهران مرکز
مرضیه دهقانی روشها و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
امین راحتی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد رادمهر هیئت علمی (استادیار) گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
طیبه رجبیان دانشگاه شاهد- زیست شناسی
مریم رجبیان ده زیره گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور
ابراهیم ریحانی دانشگاه نربیت دبیر شهید رجایی
زهرا رحیمی دانشگاه فرهنگیان- آموزش و پرورش
صادق رحیمی ریاضی-صنعتی شاهرود
مهرک رحیمی استاد دانشگاه شهید رجایی
جهانبخش رحمانی استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
حامد رحمانی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
جلال رحیمیان استاد، زبانشناسی، دانشگاه شیراز ، نویسنده مسول ، پست الکترونیک : jrahimian@rose.shirazu.ac.ir
مهدی رخشنده رو معماری استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران
سینا رزاقی اصل دانشگاه شهید رجائی
حسن رستگارپور دانشیار دانشگاه خوارزمی
محمدعلی رستمی نژاد بیرجند
محمد علی رستمی نژاد اموزش مجازی و الکترونیکی استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند
حسن رضایی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد
سعید رضایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
علی رضاتیی شریف روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جلال رضائی نور دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
سید عباس رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید رضوی پژوهشگاه
سید علی رضوی ابراهیمی پیام نور-آموزش هوشمندانه - یادگیری الکترونیکی - سیستم های هوشمند - مهندسی نرم افزار
مهدی رضوان مدیر پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی
ابوالفضل رفیع پور عضو هیأت علمی بخش آموزس ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رمضانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهرام رنج دوست دانشگاه آزاد
حسین رنگ آور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مجید روحی آموزش پژوهش، آموزش متوسطه دپارتمان اقتصاد و آمار، دانشگاه گوانجو، چین
اسماعیل زارعی زوارکی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
عادل زاهدبابلان دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
فریدون یزدانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
سید عباس اقا یزدان فر دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری
اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
بی بی عشرت زمانی دانشگاه اصفهان
حسن رضا زین آبادی دانشیار‌ گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
بهمن زندی پیام نور
حسین زینلی پور دانشگاه هرمزگان
رضا ساکی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مسعود سامیان دانشگاه بوعلی سینا
هادی سامی فر اموزش مجازی و الکترونیکی معاون پژوهشی
مرجان سپه پناه آموزش پژوهش دانشگاه بوعلی سینا
میر محمد سید عباس زاده عضو هیات علمی
فرهاد سراجی بوعلی سینا
خیراله سربلند گروه مدیریت، واحد پارس آباد مغان، داشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.
سهراب سردشتی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حشمت اله سعدی عضو هیات علمی/ دانشگاه بو علی سینا
مودت سعیدی آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
اصغر سلطانی استادیار بخش علوم تربیتی / دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سلطان زاده زرندی معماری گروه معماری دانشگاه باهنر کرمان
اسمعیل علی سلیمی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی
جمال سلیمی دانشگاه کردستان
اکبر سلیمان نژاد مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
سید عبدالوهاب سماوی دانشگاه هرمزگان گروه روانشناسی
روح اله سمیعی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد، ایران
احمدرضا سنجری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
جمال الدین سهیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
کیانوش سوزنچی استادیار گروه معماری( معماری منظر) / دانشگاه تربیت مدرس
سعید شاه حسینی استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک
تهمینه شاوردی عضو هیات علمی. مدیر گروه جامعه شناسی
سید محمد شبیری عضو هیات علمی و دبیر شورای تخصصی رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
سعید شبستری دانشگاه علم و صنعت
محسن شیرازی زاده زبان- الزهرا
مامک شریعت آموزش پژوهش دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا شریفی دانشگاه تبریز
فریدون شریفیان عضو هیأت علمی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
بختیار شعبانی ورکی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ساناز شفیعی هیات علمی دانشگاه پیام نور
غلامرضا شمس علوم تربیتی- شهید بهشتی
محبوبه شمسی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم
محمد شمس اسفندآبادی دانشگاه شهید رجائی
حسنی سادات شمس دولت آبادی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
محمد شهبازی آموزش متوسطه گروه ریاضی، دانشگاه تبریز
ناهید صادقی پی معماری- شهید بهشتی
کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
محمد صالحی هیات علمی/دانشگاه شریف
وحید صالحی استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
بهرام صالح صدق پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
ابراهیم صالحی عمران علوم تربیتی- دانشگاه مازندران
نعمت اله صالحی نجف آبادی اموزش مجازی و الکترونیکی، برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
مریم صباغان استاد دانشگاه شهید رجایی
عباس صدری دانشگاه شهید رجائی
میر ابراهیم صدیق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
یحیی صفری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی صفری دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
نوش آفرین صفری عضو هیات علمی- دانشگاه پیام نور خرم آباد
سیاوش صلواتیان عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
فروزان ضرابیان عضو علمی
محسن ضرغام استادیار
فریده طالبپور معاونت اداری دانشکده هنر الزهرا
عبدالمحمد طاهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدصادق طاهرطلوع دل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نجف طهماسبی پور علاوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی تهران
داود طهماسب زاده شیخلار عضو هیئت علمی دانشگاه
ناهید ظریف صنایی شیراز
محبوبه عارفی شهید بهشتی
آمنه عالی دانشگاه علامه طباطبایی
سیروس عالیپور بیرگانی شهیدچمران اهواز
مینو عالمی Islamic Azad University, Tehran-west Branch
مینو عالمی دانشگاه شریف
امید مهدی عبادتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زهرا عباسی استادیار آموزش زبان فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
غلام رضا عباسیان دانشگاه امام علی
مظفر عباس زاده استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
ندا عبدالوند دانشگاه الزهرا
فریبا عدلی دانشگاه الزهرا
نعمت اله عزیزی عضو هیأت علمی/دانشگاه کردستان
علیرضا عصاره دانشگاه شهید رجایی تهران
سیدامین عظیمی هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
الهام عظیم زاده دانشگاه شهید بهشتی
کمال عقیق عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
خدیجه علی آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید علیائی دانشگاه شهید رجائی
احمد علیپور دانشگاه پیام نور
مجید علی عسگری خوارزمی
مسعود علیمردانی معماری- شهید رجایی
مهرانگیز علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
رسول عمادی آموزش، بوعلی سینا
ترانه عنایتی هیات علمی
سعید غیاثی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
علیرضا غفاری استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان مدیر گروه
نفیسه فارغ زاده اموزش مجازی و الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
فائزه فاضلی دانشگاه شهید رجایی
پورانداخت فاضلیان مدیر گروه تکنولوژی آموزشی
آیت الله فاضلی منیع گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
مهدی فائزی پور صنایع چوب
محمد علی فریبرزی عراقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرکز
نورعلی فرخی علامه- روان شناسی تربیتی
هاشم فردانش دانشگاه تربیت مدرس
محسن فیضی دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری
علی محمد فضیلت فر دانشگاه یزد
بتول فقیه آرام استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اسلامشهر، تهران، ایران
وحید فلاح دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
حامد فلاح تفتی دانشگاه علم و هنر یزد
فاطمه فهیم نیا دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمدرضا قاسمی دانشگاه تهران
سید عبدالله قاسم تبار دانشگاه خوارزمی- عضو هیئت علمی
سید جواد قاضی میر سعید دانشگاه علوم پزشکی تهران
یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی قائمی مدرس /دانشگاه فرهنگیان
غلام رضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدهادی قدوسی فر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آژاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
مجتبی قربانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسن قلاوندی دانشگاه ارومیه
معصومه قلخانی دانشگاه شهید رجائی
سودابه قلمباز هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدهادی کابلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
سراج الدین کاتبی شیراز
مهرداد کازرونی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا کاشانیها رییس دانشکده علوم انسانی
فریده کامیاب کهران کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش ، دانشگاه اردکان یزد
علی اصغر کاملی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر
علیرضا کیامنش هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی دپارتمان روانشناسی
حسن کاویانی دانشگاه اصفهان
مریم کشاورزی هیات علمی - دانشگاه الزهرا
هادی کشمیری مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
الهه کوثری دانشیار دانشگاه امیر کبیر
حمیدرضا کوشا گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
یوسف گرجی مهلبانی دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرپرست پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) قزوین
مریم گل بابایی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد
زینب گلزاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
مریم لاریجانی دانشگاه پیام نور
ساناز لیتکوهی استادیار دانشگاه پیام نور
محمد علی لسانی قران و علوم حدیث
غلامرضا لطفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
عترت لعل بخش معماری گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات. دبی . امارات متحده عربی
رویا مجیدی
محمدحسین محبی نورالدین وند استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان
علیرضا محجوب دانشگاه تربیت مدرس
یحیی محمدی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ایوب محمدیان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - گروه فناوری اطلاعات
رضا محمدی چابکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نسرین محمدحسنی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیرحسین محمد داودی دانشگاه آزاد ساوه دانشکده علوم انسانی
موسی محمودی صاحبی دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
سید مصطفی مختاباد تربیت مدرس
حسین مدی عضو هیئت علمی
سعید مذبوحی دانشگاه علامه طباطبایی
شهاب مرادخانی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حسین مرادی مخلص دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
امید میربها آموزش الکترونیکی- خواجه نصیر
بهناز مرجانی فلسفه تعلیم و تربیت- سازمان پژوهش
محمدحسن میرزامحمدی دانشیاردانشگاه شاهد
محمد حسن میرزا محمدی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شاهد
خلیل میرزائی آموزش پژوهش معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان
وحیدرضا میرزائیان آموزش زبان انگلیسی عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
سیدهادی میرقادری عضو هیات علمی بخش مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
مریم مشکوۃ استاد دانشگاه
علی اکبر مطیع بیرجندی دانشگاه شهید رجائی
موسی مظلوم دانشگاه
صدیقه سادات مقداری دانشگاه پیام نور قاین
علی مقداری دانشگاه صنعتی شریف- مدیر قطب علمی رباتیک
حمید مقدسی فوق دکترا، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا مقدم عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
مینا مکی آل آقا هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا میگون پوری گروه کارآفرینی فناورانه- دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران- تهران - ایران
نیلوفر ملک دانشگاه هنر اصفهان
فرامرز ملکیان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
اصغر مینائی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامعلی منتظر تربیت مدرس
حسین مهدی زاده اموزش مجازی و الکترونیکی دانشگاه ایلام - گروه کارآفرینی و توسعه روستایی
حسین مهدی زاده دانشیار دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه ایلام
فاطمه مهدیزاده سراج دانشیار دانشگاه علم و صنعت
جمال الدین مهدی نژاد دانشیار گروه معماری، رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روح اله مهدیون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد جواد مهدوی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری
خسرو موحد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز
رضا موحدی عضو هیات علمی/ دانشگاه بو علی سینا
یزدان موحدی دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فرانک موسوی استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران
اکبر مومنی راد استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدعلی نادی 2دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
فاطمه نارنجی ثانی هیات علمی دانشگاه تهران
احمد ناطق گلستان گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
رضا نجاتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احد نژاد ابراهیمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صادق نصری
جلال الدین نصیری گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران
شهرام نصیری فنی و حرفه ای دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، کرمان، ایران
فخرالسادات نصیری دانشگاه بوعلی سینا
امیر هوشنگ نظرپوری عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
بهنام نقی پور دکتری مدیریت ورزشی
عبدالحمید نقره کار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر نیک نفس دانشگاه کرمان
منصوره نیکوگفتار استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور
محمدرضا نیلی مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
احد نویدی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
حمیدرضا نوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
روح الله نوری دانشگاه خوارزمی
علی نوری هیات علمی، دانشگاه صنعتی شریف
امیر نوربخش دانشیار صنایع چوب در موسسه تحقیقات جنگل ها
داریوش نوروزی دانشیار
سعید نوروزیان ملکی دانشگاه شهید بهشتی
سوگند نوروزی زاده زبان- خواجه نصیر
موسی نوشی Room 213, Department of English Language & Literature, Faculty of Letters & Human Sciences, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran. Postal code: 1983969411
ناصر نوشادی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
محسن نوکاریزی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید مقتدا هاشمی پرست خواجه نصیر
پریسا هاشم پور هیات علمی
سعید هداوند دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
محمود هرمزی آموزش
مهدی واحدی دانشگله علامه طبابایی
وحیده سادات واحدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات
حسین واحدی کوجنق گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران
داود وحدت پیام نور
پروانه ولوی 'دانشیار گروه علوم تربیتی- دانشگاه شهید چمران اهواز