فصلنامه علمی

آ

 • آبادی، مظاهر [1] گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

 • آیت، سید سعید [1] دانشگاه پیام نور

 • آیت، سید سعید [1] گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

 • آیتی، محسن [1] دانشگاه بیرجند

 • آیتی، محسن [1] دانشگاه بیرجند

 • آیتی، محسن [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

 • آیتی، محسن [1] دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند

 • آیتی، محسن [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران

 • آتشک، محمد [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 • آتشک، محمد [1] معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 • آتشک، محمد [1] دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

 • آتشک، محمد [1] کارشناس عالی، گروه برنامه ریزی علم و فناوری و اداری امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارات راهبردی رئیس جمهور،

 • آتشک، محمد [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران،تهران،ایران

 • آتشک، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران،ایران

 • آذری آرانی، قاسم [1] دانشجوی دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

 • آذری آرانی، قاسم [1] دانشکده شهید رجایی کاشان، استان اصفهان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ایران

 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

 • آریانی قیزقاپان، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 • آژغ، حوریه [1] آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان،قزوین،ایران

 • آقا بزرگ، حسین [1] دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران

 • آقاخانی، نرگس [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، ایران

 • آقانجفی، سیروس [1] دانشکده مکانیک،دانشگاه خواجه نصیر طوسی،تهران،ایران

 • آهنچیان، محمد رضا [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

 • جاذبی، فاطمه [1] مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

 • جاهدمطلق، محمدرضا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران

 • جاودان، موسی [1] گروه روانشناسی، هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

 • جباری، ابراهیم [1] دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

 • جباری نوقابی، مهدی [1] گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • جدیدی محمدابادی، اکبر [1] دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

 • جراره، جمشید [1] دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 • جعفری، ابوذر [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان،ایران

 • جعفری، اسماعیل [1] گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 • جعفری، اسماعیل [1] گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • جعفری، پریوش [1] دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • جعفری، پریوش [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس.

 • جعفری، حسن [1] گروه مواد و متالوژی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

 • جعفری، سید محمدباقر [1] گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

 • جعفری، علی [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

 • جعفرخانی، فاطمه [1] گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

 • جعفری سیسی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته چندرسانه‌ای (گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند)، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

 • جعفری فر، زهره [1] گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • جعفر کاظمی، فرزاد [1] دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه آزاد تهران جنوب،تهران،ایران

 • جعفری‌گهر، منوچهر [2] گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

 • جلالی، مهدی [1] گروه برق دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، ایران

 • جلیلی‌فر، علیرضا [1] دانشکده زبان، دانشگاه چمران اهواز

 • جمشیدی، لاله [1] گروه علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • جمشیدی، ناصر [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

 • جمشیدی توانا، اعظم [1] گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، تهران، ایران

 • جمینی، داود [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

 • جمور، الهام [1] گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

 • جهانی، جعفر [1] دانشیار و هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

 • جهانبخش، حیدر [1] رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور

 • جهان بخش، حیدر [1] دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ،تهران،ایران

 • جوادی پور، محمد [1] گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • جوانبخش، علیرضا [1] مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

 • جوانمرد، علی [1] ابواب جمعی آموزش و پرورش

 • جواهری دانشمند، محمد [1] دانشجوی دکتری برنامه درسی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

 • جوکار، لیلا [1] گروه آموزش ریاضی،شهرستان فسا،شیراز،ایران

چ

ح

خ

د

 • داراب، بهناز [1] گروه مهندسی فناوری اطالعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

 • دارابی، احمد [1] دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

 • دارابی، احمد [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران

 • دارابی، احمد [1] دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان،ایران

 • دامن خورشید، علیرضا [1] مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 • دیانی، محمد حسین [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • دانا، امیر [1] گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 • دیانت، روح الله [1] گروه کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه قم، قم، ایران

 • دانشجو، خسرو [1] گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • داوران، علی [1] دانشکده عمران،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

 • درتاج، فریبا [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور کرمان، کرمان، واحد باغین

 • درتاج، فریبا [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور کرمان، کرمان، واحد باغین

 • درتاج، فریبرز [1] دانشگاه علامه طباطبایی

 • درتاج، فریبرز [1] 5روه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • درزی، محمد [1] پژوهشکده ICT،جهاد دانشگاهی،تهران،ایران

 • دریکوندی، زهرا [1] گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه اراک،اراک،ایران

 • دشت گرد، سارا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین­ المللی کیش، گروه معماری ، جزیره کیش، ایران

 • دلاور، علی [1] گروه روش تحقیق و آمار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران

 • دلاور، علی [1] گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • دلاور، علی [1] گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی‌وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • دلاور، علی [1] گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • دلبری، اعظم سادات [1] مهندسی محیط زیست ، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

 • دلشاد سیاهکلی، مهسا [1] استادیار گروه معماری، واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان ،ایران.

 • دلفی، غلامعلی [1] آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

 • دلف عچرش، هادی [1] معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کیاربر جهاد دانشگاهی،اهواز،ایران

 • دیناروند، علی [1] کارشناس‌ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • دنگ کوب، ثناء [1] گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

 • دهیادگاری، لوئیزا [1] دانشگاه صنعتی سیرجان

 • ده باشی شریف، فروزان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • دهباشی شریف، مزین [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • دهقان، علی [1] دانشکده معدن و متالوژی،دانشگاه یزد،یزد،ایران

 • دهقان، غلامحسین [1] عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران،تهران،ایران

 • دهقانی، مرضیه [1] گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • دهقانی، مرضیه [1] گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

 • دور اندیش، احمدرضا [1] مهندسی مکانیک، سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی،تهران،ایران

 • دولتی، علی اکبر [1] گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 • دولتی، علی‌اکبر [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی