فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فاصله میان آموزه های آکادمیک در دانشکده های معماری و کار حرفه ای در جامعه موجب شده تا فارغ التحصیلان دانشکده های معماری عملا با روند اشتغال و حل معضلات معماری جامعه بیگانه باشند و این می تواند یکی از دلایل ناکارامدی آموزش طراحی معماری در ایران باشد. یکی از شاخصه های مهم که در دیدگاههای نوین تعلیم و تربیت در دنیا مطرح است آموزش مشارکتی . در این شیوه یادگیرندگان با دغدغه منافع جمعی و حل مسئله بصورت گروهی خو می گیرند. بنابراین پس از فارغ التحصیلی توانایی بالاتری در شناسایی معضلات اجتماع و حل مسائل با همکاری و تعامل سایرین کسب می کنند.این پژوهش باهدف ارائه مدلی برای آموزش طراحی معماری مشارکتی در راستای کاستن ازفاصله میان آموزش آکادمیک وحرفه صورت گرفته است.این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه علی معلولی و پسااثبات گرایانه است که بطور استقرایی و با گرد آوری منظم و طبقه بندی شده داده های درجه اول صورت گرفته است و بدنبال اکتشاف مسائل پیرامونی آموزش طراحی معماری به شیوه مشارکتیست نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که این مدل ضمن هم افزایی در آموزش موجب کارامدی آموزش طراحی درمیان دانشجویان شده می تواند فاصله میان آموزش آکادمیک و بازار کار را تا حدود زیادی کاهش دهد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model of Architectural Design Education Based on Collaborative and Interactive Thoughts

نویسندگان [English]

  • E. Lalbakhsh 1
  • V. Ghobad 2
  • S. Azizi 2

1 Department of architecture, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates

2 Department of architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Gap between architecture academiclessons and the labormarket hasmade many graduates of architecture schools unfamiliar with the work process and solving architectural issues.Iimportant constituent which has been present in Iranian culture from yesteryear which can be seen in novel education stands around the world is collaborative education. In this method learners get accustomed to concerns related to collective benefits and group problem solving. Thus, after graduation students gain ability to identify issues and solve problems with colleagues and interact with others. The aim of this study is to present a model for collaborative architectural design education, is decreasing the gap between academic education and work. Someof the benefits whichis gained from this method include preparing learners for work and social life, improving awareness of the educational issue by grouping students, strengthening students’ responsibility towards their surrounding environment.It is qualitative ,cause and effect study and based onpost positivism theory. It is inductive with collected, organized, and classified data. It sought to discover issues surrounding architectural design education in a collaborative manner. The model consequently shows that it is not only synergistic, but also instigates efficiency in students. It can also significantly reduce the gap between academic education and market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Design education"
  • " Architecture "
  • " Collaborative education"
  • "Collaborative design education "
  • " collaborative arhitectural design"

[1] Oludipe, K.; Aowokoy, L. 2010, Journal of the Learning Sciences, , 2, 235–276

[2] Shon, K. 1987, Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, 106–120.

[3] Dewey, J. 1967, Democracy and Education, New York: The Free Press.

[4] Felder, P. , 2000, Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction, Millbrae, CA: The California Academic Press.

[5] Freire, O. 1987, CSE Technical Report, 445.

[6] Gadamer , G, 1989, Truth and Method, Sheed& Ward, London

[7] Gillies, L. 2006, American Psychologist, 53, 449– 455.

[8] Habermas, K. 2007, Educational Leadership, 46, 38–43.

[9] Heidegger, M. 2000, Current Directions in Psychological Science, 17, 344–347.

[10] Shor, I. &Freire, 1987, A Pedagogy for Liberation, Dialogue on Transforming Education, Bergin &Garvey, London

[11] Johnson, L. 1994, New Directions for Teaching and Learning, 59, 45–58.

[12] Kutnick, K. 2000, Assessment Series, 9, 45-49.

[13] Kutnick, K.; Bernondini, G. 1999, Remedial and Special Education, 116, 7–15.

[14] Lawson, I. 2010, Computer-Supported Collaborative Learning, 4, 69–97.

[15] Leotar, K. 1924, American Educational Research Journal, 4, 7–51.

[16] Ranaswamy, G. 2003, New Directions for Community Colleges, 77, 3–24.

[17] Rorty, H. 2007, Collaborating for collaborative learning of text comprehension. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Washington, D.C.

[18] Arasteh, H. Saeedi, Y. 2016, Examining master’s student satisfaction of interactive and supervisory of supervisors, Journal of Technology of Education, 10(4), 235-246 [ In Persian]

[19] Asadi, S. Piri, L. HasanReihani, 2014, Acomparison of the effectiveness of cooperative and individual teaching methods on educational achievement of English in grade one in high school,Journal of Technology of Education, 10(1), 37-44, [ In Persian]

[20] Chaleshi, A.; Effati, L. 2013, Focus on Exceptional Education, 27, 1–22.[In Persian]

[21] GolestanHashemi, M. 1382,Science &Research Quarterly Journal of Co-Operation and Agriculture, ,Ministry of Labour and Social Affair, Tehran, Iran

[22] Jafarigohar,M. Karami,M. 2016 An evaluation of the effectiveness of two collaborative strategies in Wiki on improving academic writing quality of IELTS,Journal of Technology of Education, 11(2), 119-133[ In Persian]

[23] Motevali,Z. Mahlabani,Y.G. 2017, Assessment of the role of technical vocational and training(TVET) in creating oppurtunities and capacities required at home business, ,Journal of Technology of Education, 12(2), 99-114[ In Persian]

[24] Monaghi, D. 2010, Focus on University, 27, 1–22.[ In Persian]

[25] Mozafar, A. 1998, International Journal of Educational Research, 1, 89–100.[In [Persian]

[26] Nouhi ,E. , ……. , 1391, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, Shahr e Kord University of Medical Science

[27] RazzaghiAsi, S. Farhadian,M. 2017,Investigating the relationship between the structure of educational programand research outputs in top Iranian and international architectural school, Journal of Technology of Education, 11(3), 213-220[ In Persian]

[28] Saghafi, M.R.; Mozafar, F.; Moosavi, S.M. 2016, Iran Architecture, 5, 223-231. [In Persian]

[29] Seif, A.R. 2011, Journal of Accounting Education, 16, 261-293.[ In Persian]

[30] Shams, A.; Abdoli, B.; ShamsiPoordehkordi, P. 2013, Movement Behavior, 12, 52.[ In Persian]