فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران ، ایران

چکیده

آموزش و یادگیری از پتانسیل های معماری سنتی به خصوص بازارهای سنتی راه گشای طراحی فضاهای تجاری- اجتماعی نوین در فضای شهری امروزی می باشد. خلـق فضای شهری مؤثر، کارآمـد و پویـا کـه بـا نیازهـای اجتمــاعی، فرهنگــی، زیســت محیطــی، فیزیکــی، روانشناسانِ واقتصادی مردم جامعـه هماهنـگ باشـد، همواره مورد توجه برنامه ریزان ، طراحـان شهری، معماران و شهرسازان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، ساخت ، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازارهای سنتی (بازار تبریز) می باشد. ساخت گویه های مربوط به اجتماع پذیری ، از طریق مصاحبه باز و سپسکدگذاری باز و محوری صورت گرفت. پس از ارزیابی روایی و پایایی با حذف گویه های مشکل دار، 58 گویه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. حجم نمونه، 326 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. جهت ارزیابی هماهنگی درونی سوالات از روش ضریب تمییز و به منظور اعتبار یابی، اتحلیل عاملی اکتشافی به کار گرفته شد. در نهایت برای عوامل اصلی، جدول هنجار ارایه گردید. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش،می توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و عوامل مستخرج از تحلیل عاملی می تواند در یادگیری از معماری سنتی به خصوص در بعد اجتماع پذیری بازار های سنتی را اندازه گیری کند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation and Standardization of the Questionnaire for Socialization in the traditional Iranian Bazaar with approaching to learn of traditional architecture

نویسندگان [English]

  • J. Mahdinezhad 1
  • B. Ssaleh Sedghpour 2
  • R. Najjari 3

1 Faculty of Architectural ,Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Faculty of Architectural, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Learning from the potential of traditional architecture, especially Bazaars is helping to design modern commercial-social spaces in today's urban space. To create effective and dynamic urban spaces, that are in harmony with the social, cultural, environmental, physical, psychological and economic needs of the society people has always been the interest of, architects and urban planners. The purpose of this study is to construct, validate, stabilize and standardize the scale of socialization in traditional Bazaar. The construction of socialization -related items was conducted through an open interview selected by open and central coding, and after review, and evaluation of validity and reliability, 58 items were presented for the participants by eliminating problematic issues. The sample size is 326 which have been selected by random cluster sampling. In order to evaluate the internal coordination of the questions, differential coefficient method and to validate, the exploratory factor analysis, has been done. Finally, the normative table was presented for the main factors. Considering the results of the research, it can be concluded that this questionnaire has a proper validity and justifiability, and the factors that can be extracted from the factor analysis can measure the learning of traditional architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Learning
  • Validation
  • Standardization
  • Bazaar

[1] Maja Baldeaa, .M, Maiera,A., Simionescua, O.A, (2014), “Using Blogs As Communication Tools For The Architecture Design Studio”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 (2015) 2763 – 2768.

 

[2]. Nadim,. H.,(1994), “Teaching art after the revolution” , Jelve-Y-Honar. Volume 3. Pp.12 – 15.

 

[3].Nadim,. H.,(2002), “The Price of Truth”, Soffeh. Fall 2001-Winter 2002,  Volume 11, Number 33,Pp. 47 – 57.

 

[4].Talebi, J., (2004), “Social Relations in Urban Spaces”, Social Sciences Letter, Volume 24, Issue 24, December 2004, pp. 180-161. (In Persian)

 

[5].  Lennard. S. C,1998),” Urban Space Design and Social Life”, Translation: Mojtaba Pourzool, Architecture and Urban Development Journal, No. 44 & 45, Tehran. (In Persian)

 

[6]. Nazrian, A.,& Zalnezhad, K.,& Irani, Sh.  (2013), "Urban Furniture and Issues and Challenges", Academic Publishing Researchers, Tehran. (In Persian)

 

[7]. Moradi, M, Bahmani, A, Oskoi, F,. (2010). ”Traditional  Bazaar of crystallization of Contemporary urban ideals”. Journal Designer, No1., Pp. 138-131. (In Persian)

 

[8]. Abbas zadegan, M.(2002). “Space syntax methods in urban design”, with a look to Yazd. Urban management, 9,64-75 .

 

[9]. Kerlinger, F. N., (2017), “Foundations of behavioral research”, Translated: Sharifi,H., Najafi, Z.,F.,Tehran: Avaie Noor. .(In Persian)

 

[10].  Mcquitty, S. (2004). “Statistical power and structural equation models in business research”, Journal of Business Research, 57, 2, 2004, Pp. 175-183

 

[11].  Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). “Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review”, Journal of Educational Research. ,No. 99,Pp 323–337.

 

[12].  Kline, R. B. (2010).” Principles and practice of structural equation modeling, (3rd ed.). New York : Guilford Press

 

 [13].  HOE, S.L., (2008). “Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique”, journal of applied quantitative methods, Vol 3.No1. Pp 76-83.

 

[14]. Hoelter,­D. R.(1983).,”The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices”, Sociological Methods and Research, No11, 1983, Pp. 325–344.

 

[15]. Momeni, M,.­Faal­ Qayyom,. A,­­ (2016). “Statistical analysis using spss. Publishing Author. Tehran. (in Persian).

 

[16].  Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (2001). “Using Multivariate Statistics”, 4th Edition, Allyn and Bacon, Boston.

 

[17].  Ahmadi .R, Zaree Zavaraki. E, Norouzi. D, Delavar. A, Dortaj. F, (2017).“Construction and validation of the questionnaire of technology learning competencies of student-teachers”,  Journal of Technology of Education ,No 2, Pp.115-126