فصلنامه علمی
آموزش الکترونیکی
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران

تهمینه شاوردی؛ حسین حیدری؛ محمد جواد چیت ساز قمی

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1399، ، صفحه 801-812

https://doi.org/10.22061/jte.2019.3513.1887

چکیده
  پیشینه و اهداف:ازجمله شاخصه‌های مهم در سنجش کیفیت آموزش، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان است که ازنقطه‌نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت است. تاکنون در سطح جهان مطالعات گسترده‌ای در مورد چگونگی تأثیر شبکه‌های اجتماعی روی عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان آن‌ها انجام‌شده است. بسیاری از مطالعات انجام‌شده در نفی رسانه‌های اجتماعی به این ...  بیشتر

تربیت معلم
بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

دوره 14، شماره 4 ، مهر 1399، ، صفحه 971-980

https://doi.org/10.22061/tej.2020.5619.2298

چکیده
  پیشینه و اهداف: جایگاه مهم آموزش‌وپرورش در زندگی انسان قابل‌انکار نیست در این خصوص زندگی تحصیلی، یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر جنبه‌های زندگی تأثیر فراوان دارد. این موضوع موجب شده، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همواره دغدغه اصلی خانواده‌ها و به‌ موازات آن آموزش‌وپرورش قرار گیرد. ازاین‌رو، شناخت عواملی که موجبات ...  بیشتر

معماری
تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

حسین پورمهدی قایم مقامی

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 273-289

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4419.2063

چکیده
  پیشینه و اهداف: «حس تعلق» در معماری در تعامل بین انسان و محیط در روانشناسی محیط و طراحی محیطی شکل گرفته است. با تعمیم مفهوم تعلق بر اساس فرهنگ دهخدا، یکی از وجوه حس‌تعلق به معنای متعلق دانستن خود به مکان و اجتماعی است که هویت انسان با وجود آن­ها تعریف می گردد. در کودکان، حس‌تعلق به خانواده و خانه به عنواننهادهای فطری وابستگی ...  بیشتر

علوم تربیتی
تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی

دوره 14، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 123-134

https://doi.org/10.22061/jte.2018.4242.2034

چکیده
  پیشینه و اهداف: ورود فناوری‌های جدید، تغییرات عمده‌ای در کلاس درس به وجود می‌آورد که سبب ایجاد تغییر در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری داخل نظام آموزش‌وپرورش و حتی محتوای آموزشی شده است. استفاده از ابزارهای آموزشی و وجود آن‌ها بیانگر این واقعیت است که دیگر عصر معلم به‌عنوان یگانه نیروی صاحب اقتدار آموزش سرآمده است. کلاس‌های ...  بیشتر

کاربرد بازی در آموزش
تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ سعید پورورستایی اردکانی؛ صلاح اسمعیلی گوجار

دوره 13، شماره 3 ، تیر 1398، ، صفحه 521-535

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3561.1896

چکیده
  پیشینه و اهداف: نفوذ سریع فنّاوری‌های هوشمند بسیاری از جنبه­های زندگی اجتماعی را دستخوش تغییر کرده است و باعث ایجاد تغییر معناداری در چگونگی، زمان و مکان یادگیری شده است. بازی‎های رایانه­ای آموزشی که به‌نوبه خود یکی از مظاهر پیشرفت فناوری در عصر معاصر است، قسمت مهمی از آموزش در آینده را به خود اختصاص خواهند داد. برای این منظور ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 203-212

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3163.1803

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن است. به ویژه، با توجه به تأثیر این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران

علی جعفری؛ امیرهوشنگ عندلیبیان

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3041.1774

چکیده
  پیشینه و اهداف: تحصیل فرزندان امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشورمان را تشکیل می­دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده فرزندان به میزان توفیق آنان در تحصیل است، اگر چه این دل نگرانی ها برای اعتلا و ارتقای تحصیلی فرزندان و در کل نظام آموزش و پرورش نقطه ای امید بخش و خوشایند به حساب می‌آید. در شکل دیگر نوعی اضطراب و تشویش ...  بیشتر

محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22061/tej.2013.111

چکیده
  حرکتی جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامعدانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محوررا میسر خواهد ساخت.پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت ...  بیشتر

روانشناسی فناوری آموزش
اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

جمشید جراره؛ آذر محمدی کرکانی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 195-201

https://doi.org/10.22061/tej.2013.155

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. مطالعه حاضر، یک طرح شبه آزمایشی است. تعداد70 نفردانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش وکنترل(در هر گروه 35 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1392، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22061/tej.2013.330

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دانشآموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری است. جامعه مورد مطالعهاین پژوهش، دانشآموزان سال اول متوسطه شهرستان مبارکه است. نمونه مورد مطالعه، 80 نفر ا ز دان شآموزا ن سال اول متوسطهدبیرستانهای دخترانه است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند. دادههای این پژوهش از پاسخ دانش آموزان به سوالاتی در ارتباط باتعمیم ...  بیشتر