فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:ازجمله شاخصه‌های مهم در سنجش کیفیت آموزش، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان است که ازنقطه‌نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت است. تاکنون در سطح جهان مطالعات گسترده‌ای در مورد چگونگی تأثیر شبکه‌های اجتماعی روی عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان آن‌ها انجام‌شده است. بسیاری از مطالعات انجام‌شده در نفی رسانه‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده­اند که این شبکه­ها روی نسل جوان و دانش‌آموزان اثر منفی دارند. این محققین معتقدند شبکه‌های اجتماعی مجازی بر معدل سالانه دانش‌آموزان، افت نمرات تحصیلی، نحوه نگارش و اغلاط نوشتاری، کاهش استانداردهای زبان انگلیسی، ... تأثیر دارند و به تفکیک این متغیرها را با میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان سنجیده‌اند.  درعین‌حال برخی دیگر معتقدند ظهور رسانه اجتماعی دارای روندی مثبت روی عملکرد دانش­آموزان و دستیابی آن‌ها به نمرات بالا می­باشد. این مطالعات همچنین به این نتیجه رسیده­اند که این دانش‌آموزان بیشتر اوقات را از این طریق، صرف انجام فعالیت‌ها و تحقیقات درسی خود می‌کنند.  لذا در بررسی مطالعات پیشین به تفکیک به هر دو رویکرد پرداخته می­شود. هدف اصلی پژوهش حاضر آگاهی از تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختران مقطع متوسطه دوم  می باشد. اهداف فرعی عبارتند از بررسی میزان وابستگی دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی مجازی و آگاهی از تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان.
روش‌ها: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه نمونه شامل 588 نفر از دانش‌آموزان دختر که در دبیرستان‌های 5 منطقه جغرافیایی شهر تهران به تحصیل اشتغال دارند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این بررسی پرسشنامه استاندارد وابستگی به رسانه‌های اجتماعی می­باشد که توسط جفری مینگل طراحی‌شده است و شامل عملکرد، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، استفاده آموزشی، دستورزبان، نوشتن و خواندن و سؤالات درسی می­باشد. در این پژوهش از آزمون های توصیفی (درصد، میانگین، و آزمون های تحلیلی (مربع خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt) استفاده شده است.
یافتهها: یافته‌ها نشان می­دهد که هیچ‌گونه رابطه­ای میان معدل سال گذشته دانش­آموزان و عملکرد کمی تحصیلی آن‌ها با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد و تنها میان معدل آن‌ها و تبادل اطلاعات علمی (سؤالات امتحانی) از طریق شبکه‌های اجتماعی رابطه وجود دارد. همچنین میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و عملکرد کمی تحصیلی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، یادگیری و دریافت سؤالات و پرسش‌های درسی ارتباط وجود دارد. بااین‌وجود میزان تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کمی تحصیلی در سطح متوسط و تأثیر آن بر سایر فعالیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان در سطح ضعیف می‌باشد.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌تواند به‌عنوان یک شیوه مناسب برای تعامل میان دانش‌آموزان از یک‌سو و نیز معلم و دانش‌آموزان برای انتقال مطالب علمی، به اشتراک‌گذاری سؤالات و مسئله‌های درسی و کمک به یکدیگر در شناخت مسیر درست حل مسائل مورداستفاده قرار گیرد. گرچه در این بررسی استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بر روی عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان از تأثیر منفی برخوردار نیست لکن باید توجه داشت که عضویت در این شبکه‌ها در قالب گروه و هم به شکل یک کانال درصورتی‌که ایجاد وابستگی نماید و دانش‌آموزان وقت زیادی از اوقات درسی خود را به آن اختصاص دهند، می‌تواند روی عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of online social networks on the quantitative academic performance of secondary high school girls' students in Tehran

نویسندگان [English]

  • T. Shaverdi
  • H. Heidari
  • M. J. Chitsaz ghomi

Academic Center for Education, Cultural and Research, Sociology Department, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: One of the important indicators in measuring the quality of education is the academic performance of students, which is important from a scientific and practical point of view. Extensive studies have been conducted worldwide on how social networks affect the quantitative academic performance of their students. Many studies on the denial of social media have concluded that these networks have a negative impact on the younger generation and students. These researchers believe that virtual social networks have an effect on students' annual grade point average, drop in academic grades, writing style and spelling, decrease in English language standards, etc., and have measured these variables separately with the use of social networks among students. At the same time, others believe that the emergence of social media has a positive trend on students' performance and their achievement of high grades. These studies have also found that these students spend most of their time doing their homework and research in this way. Therefore, in the review of previous studies, both approaches are discussed separately. The main purpose of this study is to be aware of the impact of virtual social networks on the quantitative academic performance of female high school students. Sub-objectives are to examine the extent of students 'dependence on virtual social networks and awareness of the impact of using virtual social networks on students' quantitative academic performance.
Methods: In this research, a survey method has been used and the sample population includes 855 female students of high schools in Tehran. The data gathering instrument is Jeffrey Single's Social Media Dependency Questionnaire, including academic quantitative performance, social networks addiction, educational use, and grammar, writing, reading, and course questions. In this study, descriptive tests (percentage, mean, and analytical tests (chi-square, Pearson correlation coefficient and t-test) were used.
Findings: The findings show that there is no relationship between the students' last year GPA and their academic quantitative performance and their use of the online social network; but there is a relationship between their GPAs and their scientific information exchange (test questions) and with their use of online social networks. The findings show that there is no relationship between last year's students' grade point average and their poor academic performance using a virtual social network. There is only a relationship between their grade point average and the exchange of scientific information (exam questions) through social networks. There is also a link between social media use and poor academic performance, social media addiction, learning and receiving questions and course questions. However, the effect of social networks on the quantitative performance of students is moderate and its effect on other educational activities of students is low.
Conclusion: Online social networks can be used as an appropriate way of interaction between students, as well as between teachers and students to convey scientific content, share questions and problem-solving skills, and help each other understand the correct path to problem solving. Although in this study, the use of virtual social networks does not have a negative effect on students' quantitative academic performance, but it should be noted that membership in these networks as a group and as a channel if it creates dependency and students spend a lot of time in their school hours. Can affect the quantitative academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • online social networking
  • Quantitative academic performance
  • Girls
  • Middle High School

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Dortaj F. An investigation of the impactof resultant and prossesive mentalsimulation on students' academic performance,develop of educational performancetest. [master’s thesis), Tehran: Allameh Tabatabai University. 2002. Persian.
[2] Mingle J, Adams M. Social media network participation and academic performance in senior high schools in Ghana. Library Philosophy and Practice. 2015; 1:1.
[5] Resnick P, Kuwabara K, Zeckhauser R, Friedman E. Reputation systems. Communications of the ACM. 2000; 43(12):45-8.
[6] Mehmood S, Taswir T. The effects of social networking sites on the academic performance of students in college of applied sciences, Nizwa, Oman. International Journal of Arts and Commerce. 2013; 2(1):111-25.
[7] Amin Z, Mansoor A, Hussain SR, Hashmat F. Impact of social media of student’s academic performance. International Journal of Business and Management Invention. 2016;5(4):22-9.
[9] DeAndrea DC, Ellison NB, LaRose R, Steinfield C, Fiore A. Serious social media: On the use of social media for improving students' adjustment to college. The Internet and Higher Education. 2012;15(1):15-23.
[11] Hassanzadeh Kikha A. Social networks and its impact on social behavior of high school students in south of Zahedan city. Paper presented at the 1stNational Congress of Strategies for Achieving Sustainable Development in Science and Technology, 2015 November 29th: Tehran, Iran, Persian.
[12] Kuppuswamy S, Narayan PS. The impact of social networking websites on the education of youth. IJVCSN. 2010; 2(1): 67-79.
[13] Tiene D. Online discussions: A survey of advantages and disadvantages compared to face-to-face discussions. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 2000; 9(4): 369-382.
[14] Shambare R, Rugimbana R, Sithole N. Social networking habits among students. African Journal of Business Management. 2012; 6(2):578-786.
[16] Negussie N, Ketema G. Relationship between Facebook practice and academic performance of university students. AJHSS. 2014; 2(2):1-7.
[17] Al-Menayes JJ. Social media use, engagement and addiction as predictors of academic performance. International Journal of Psychological Studies. 2015; 7(4):86-94.
[18] Malaney GD. Student use of the internet. Journal of Educational Technology Systems. 2004; 33(1):53-66.
[19] Pasek J, Hargittai E. Facebook and academic performance: Reconciling a media sensation with data. First Monday. 2009. 26;14(5).
[20] Banquil K, Chuna NA, Leano GA, Rivero MA, Bruce CA, Dianalan SN. & Timog, NU. Social networking sites affect one’s academic performance adversely. UST College of Nursing1-42. 2009.
[21] Junco R. The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education. 2012; 58(1):162-71.
[22] Kirschner PA, Karpinski AC. Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior. 2010; 26(6):1237-45.
[23] Ndaku AJ. Impact of social media on students’ academic performance. A study of students of university of Abuja. [master’s thesis]. Department of Mass Communication Management and Social Sciences. Caritas University, Enugu, Nigeria; 2013.
[24] Skiera B, Hinz O, Spann M. Social media and academic performance: Does the intensity of Facebook activity relate to good grades? Schmalenbach Business Review. 2015; 67(1):54-72.
[25] Jacobsen WC, Forste R. The wired generation: Academic and social outcomes of electronic media use among university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2011;14(5):275-80.
[26] Paul JA, Baker HM, Cochran JD. Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior. 2012; 28(6):2117-27.
[27] Karpinski AC, Kirschner PA, Ozer I, Mellott JA, Ochwo P. An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. Computers in Human Behavior. 2013; 29(3):1182-92. 
[28] Rezaei M., Kayhanzadeh, P. The effects of the Internet and virtual social networks on students' education. Paper presented in the International Conference on Islamic Humanities, 2016 May 20, Persian.
[29] Ebrahim Khani M, Lotfi Monazam Z, Khalegh Khah A. The role of virtual social networks on academic adjustment and academic self-efficacy of students. Paper presented in the 1st Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Dangers in Iran, 2015 March18, Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image