فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن است. به ویژه، با توجه به تأثیر این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی ـ یادگیری و تغییر نقش معلمان، ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش و پرورش بضاعت موجود در جامعه ی معلمان را شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارتهای خود در زمینه های کاربرد فناوری های نوین آموزشی بپردازند.پژوهش حاضر به منظور مقایسه آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود صورت گرفته است.
روش ها: جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود که در سال تحصیلی1395-96مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش در دسترس استفاده شد. بدین ترتیب یکی از مدارس شهرستان جوانرود که مجهز به امکانات لازم جهت اجرای آموزش مبتنی بر فاوا بود انتخاب، و با روش تصادفی از میان کلاسهای پایه هشتم، دو کلاس و در هر کلاس27 نفر دانش آموز به عنوان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریک، بلوم و پاریسمشتمل بر 15 سوال و سه خرده مقیاس شناختی، رفتاری و عاطفی با طیف 5 گزینه ای لیکرت بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس یک نیمسال تحصیلی گروه آزمایش با روش آموزش مبتنی بر فاوا و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند. پس از پایان نیمسال از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
یافته‌ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. اهم یافته ها نشان داد که اشتیاق تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری با هم دارند(p <0.001). به عبارت بهتر مقایسه دو گروه نشان داد که گروه تحت آموزش مبتنی بر فاوا، نسبت به آموزش سنتی، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان موفق تر است.از این رو آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخشی بیشتری دارد.
نتیجه‌گیری: به طور خلاصه در مورد پژوهش حاضر می توان  بیان کرد که آموزش مبتنی بر فاوا بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد و آن را افزایش می دهد. بدیهی است که اگر این روش به طور منظم و مستمر در طول دوره آموزش تداوم داشته باشد موجب رشد همه جانبه دانش آموزان، همکاری و مشارکت آنان و سلامت روانی آنها خواهد شد. از این رو پیشنهاد می شود که این روش، مخصوصا در کلاس هایی که از وجود دانش آموزانی که برای حضور و فعالیت در کلاس درس اشتیاق ندارند، مورد استفاده قرار گیرد و با برگزاری دوره های مختلف به معلمان ضرورت بکارگیری و آشنایی با فناوری های اطلاعاتی ارتباطاتی مختلف و مورد نیاز در امر تدریس، آموزش داده شود. حتی می توان فنون انگیزشی و تشویقی مختلف برای معلمانی که از فاوا در تدریس خود استفاده می کنند در نظر گرفت تا در ترویج این روش گام برداشته شود. برای مثال پیشنهاد می شود که فعالترین و موفق ترین معلمان از نظر بکارگیری فاوا شناسایی و تجلیل شوند. به مدیران مدارس نیز پیشنهاد می شود که تجهیز مدارس به فاوا و بستر سازی مناسباز این منظر را در اولویت قرار دهند تا معلمان بتوانند از امکانات تدارک یافته، در فرایند تدریس بهره‌مند شوند.همچنین انجام حمایت های آموزشی از معلمان و دانش آموزان تا دیدگاه آنها در راستای نهادینه سازی کاربرد فاوا در فرایند یادگیری تقویت شود نیز نباید مغفول واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of ICT-based education with traditional education on students' academic enthusiasm

نویسندگان [English]

  • B. Azizinejad
  • F. Allah Karami

Department of Educational Science and Counseling, Payame Noor University. Tehran. Iran

چکیده [English]

Background and Objective:One of the most important issues that has occupied the education of the country today, is how education faces the opportunities and threats resulting from the expansion and development of information and communication technology and accurate and principled planning for its operation and use. In particular, given the impact of these new technologies on teaching-learning methods and changing the role of teachers, it is necessary to provide grounds for both the Ministry of Education to identify the wealth of the teacher community and the teachers to identify and improve their skills in the application of new educational technologies. The role of information and communication technologies in the learning cycle is very important. The main goal of this research compared the effect of traditional education and ICT- based education on students’ academic enthusiasm in the eighth grade of middle school in Javanrood.
Methods:The statistical society includes all eighth-grade students from middle schools in Javanrood in 2017-2018. The research made applied and the Simi statistical method used for achieving the goals. The available method used for choosing the statistical samples. So, one of the schools chose which was with the necessary facilities for performing ICT- based education, and two classes chose as control and examination groups including 27 people by using the random method. The research tool was academic enthusiasm questionnaire including 15 questions in cognitive, behavioral, and emotional subscales by 5 options Likert Scale; first, a pretest was given to each class, and then the examination group educated by the ICT and control group without them. Finally, a post- test was given to each group. The descriptive and inferential statistics used for analyzing the data.
Findings: The most important findings show that there was a significant difference on base academic enthusiasm among experimental and control groups. The research results showed that the ICT-based education method has more effectiveness in comparison with the traditional education on the student’s academic enthusiasm.
Conclusion: In summary, it can be said that ICT-based education has an effect on students' academic achievement and increases it. It is obvious that if this method is continued regularly and continuously during the training period, it will lead to the comprehensive growth of students, their cooperation and participation, and their mental health. Therefore, it is suggested that this method be used, especially in classes where there are students who are not eager to attend and work in the classroom, and by holding different courses for teachers to teach the, the need to use ICT and male them familiar with its benefits. Various motivational and incentive techniques can even be considered for teachers who use ICT in their teaching to take steps to promote this method. For example, it is suggested that the most active and successful teachers be identified and honored for their use of ICT. School principals are also advised to prioritize equipping schools with ICT and creating a suitable platform for this perspective so that teachers can benefit from the facilities provided in the teaching process. Also they have to provide educational support to teachers and students so that their attitudes towards ICT in learning an detaching process is strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education-based
  • on ICT
  • Academic eagerness
  • Traditional education
  • High school Students

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Allah Karami A. Comparison of combined learning and on-the-job training on creativity and critical thinking of secondary school students in Qods city. (master’s thesis).Allameh Tabatabai University,Tehran; 2012. Persian.
[2] ZareiZawarki I, Safavi SMR. New ways of creativity development. Tehran; Growth of culture; 2009. Persian.
[4] Allah Karami A, ZareiZavaraki I. Comparison of combined training with traditional training on critical thinking and happiness of students. ICT Quarterly. 2014; 4(4): 39-57. Persian.
[7] Khadivi A, MalekMohammadi F. Comparison of active and traditional teaching methods in the Progression of the science degree and the creativity of third-level junior students in Karaj, Journal of Educational and Evaluation. 2008; 1(2): 120-95.  Persian.
[8] Delir Nasser N, HosseinNasab SD. A comparative study of academic achievement and motivation for improvement in primary and secondary school students in Tabriz city, Journal of Educational and Evaluation. 2015; 8(29): 42-31. Persian.
[10] KhojastehMehr R, Abbaspour Z, Karei A, Kuchaki, R. The effect of academic achievement program on performance and self-concept, attitudes toward school, learning the way of success in school and students' social adjustment. Psychology School. 2012; 1(1): 45-57. Persian.
[12] Jennifer AF. Academic Engagement International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences (2nd ed.). Boston: Elsevier Science & Technology; 2015.
[13] Bashpour S, Isazadegan A, Zahed Babalan A,  Ahmadian L. Comparison of academic self-concept and academic enthusiasm in school among students with learning disabilities and normal, Journal of Studies in Educationa and Learning. 2013; 65(2): 64-47. Persian.
[14] Naiami AZ, Piriyah S. The Relationship between Academic Motivation with Academic Passion of Third Year High School Students in Ahwaz, Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 2012; 6(16):29-42. Persian.
[22] Allah Karami A, Manoochehri S. The role of ICT in the success of technical and vocational schools and its technicians, Journal of Engineering Education. 2014; 3(4): 31-44. Persian.
[23] Sattari S, Namwar Y, Haj Nazari Y. Relationship between the level of familiarity and application of information and communication technology with the academic achievement of high school students in Harris County. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2012; 3(2): 103-85. Persian.
[24] Agh Arkkali R, Safari N, Hafezi KanKot H. The Effect of Information and Communication Technology Education on Critical Thinking and Attitude of Secondary School Girls in District 4 of Tehran. Research in Curriculum Development. 2011; 2(31): 36-49. Persian.
[25] Kayha A, Hoveyda R. Influence of Information and Communication Technology on the Students' Learning in the Middle School, Proceedings of the First Virtual Conference on Educational Institutions, Association of Educators in Daneshgar, Tehran; 2013. Persian.
[26] Galla BM, Wood JJ, Tsukayama E,  Har K, Chiu AW, Langer DA. A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. Journal of School Psychology. 2014; 52(3): 295-308.
[27] Gunuc S, Kuzu A. Confirmation of campus-class-technology model in student engagement: A path analysis. Computers in Human Behavior. 2015; 48:114-125.
[28] Nurttila, S, Ketonen E, Lonka K. Sense of competence and optimism as resources to promote academic engagement. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015; 171: 1017-1026.
[29] Harrison C, Comber C, Fisher T, Haw K, Lewin C, Lunzer E, Watling R. Impact 2: The impact of information and communications technology on pupil learning and attainment. London: Becta/DfES; 2002.
[32] Sadegi H, Shahri M, Khalegi Kia Dehi N, Asadian Khoram Abadi Z, Pirani Z. The role of negative emotion regulation and emotional eagerness of learning in predicting high-risk behaviors of students. Quarterly Breeze of Health. 2016; 3(4):37-44.
[37] Naeemi Hosseini F, Zare Hosseini Hormosi M, Shaghaghi F, Kaveh MH. Compilation learning and its impact on academic motivation and student satisfaction. Education Technology. 2012; 7(7): 1. Persian.
[39] Mansoori S. Comparing the Effects of Smart and Normal Schools on Critical Thinking Skills and Educational Achievement Motivation in High School Students in Tehran (master’s thesis).  Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University; 2008. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image