فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. مطالعه حاضر، یک طرح شبه آزمایشی است. تعداد70 نفردانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش وکنترل(در هر گروه 35 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه مقیاس اضطراب امتحان اهواز بود. پرسشنامه در دو مرحله پیش، ویک هفته پس از مداخله توسط دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، میانگین اضطراب امتحان درگروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معناداری کاهش یافته است، (05/0p< ). آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری می تواند بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان موثر باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری به منظور کاهش اضطراب دانش آموزان و افزایش عملکرد آن ها در امتحان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Influence of Cognitive-Behavioral Training on Test Anxiety of Female High School Students

نویسندگان [English]

  • J. Jarareh 1
  • A. Mohamadi 2

1 Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Present research aim is to study the effect of training strategy of cognitive – behavioral on test anxiety reduction among female high school students. The present study is a semi-experimental study. The statistical population of 70 female students of Tehran high school was selected by the multi stage randomized method and assigned into 2 groups as experimental and control (each group 35 people). Instrument of data collection in this study was Ahvaz test anxiety scale (ATAS). The questionnaire was completed in two stages before, and a week after the intervention by both groups, and then the data analyzed. Results showed that the average of test anxiety has significantly decreased in the experimental group (p<0/05). Training cognitive-behavioral strategies can be effective on the reduction of test anxiety of students. With regard to this paper we suggest that using training cognitive-behavioral strategies can be useful for test anxiety reduction of students and increase their performance in exams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Cognitive
  • Behavioral Strategies
  • test anxiety
  • students

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image